Investor Relations

Press Releases

Filter

Syncro Group AB (“Syncro Group” eller “Bolaget”) meddelar idag utfallet från nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO6 vilka emitterades i samband med Bolagets företrädesemission i mars 2024. Totalt nyttjades 327 241 954 teckningsoptioner av serie TO6, motsvarande cirka 39,2 procent av utestående teckningsoptioner av serie TO6, för teckning av aktier av serie B till en teckningskurs om 0,01 SEK per aktie. Eftersom utfallet understiger 100 procent kommer Bolaget att nyttja garantiåtaganden om cirka 4,2 MSEK, och Bolaget tillförs därmed totalt cirka 7,4 MSEK före emissionskostnader.

Syncro Group AB (“Syncro Group” eller “Bolaget”) meddelar att Bolagets styrelse och ledning avser teckna cirka 34,4 miljoner aktier i Syncro Group genom nyttjande av teckningsoption serie TO6 (”TO6”) inom ramen för befintliga innehav av TO6. Teckningen motsvarar cirka 4,1 procent av det totala antalet TO6. Teckning av aktier med stöd av TO6 pågår till och med den 31 maj 2024. Varje teckningsoption av serie TO6 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie av serie B i Bolaget till ett pris om 0,01 SEK per aktie.

Syncro Group AB (“Syncro Group” eller “Bolaget”) meddelar att Bolaget erhållit toppgarantiåtaganden från Fenja Capital II A/S (”Garanten” eller ”Långivaren”) om 50 procent av den emissionslikvid som teckningsoption av serie TO6 (”TO6”) kan tillföra Bolaget vid full nyttjandegrad. Toppgarantin motsvarar cirka 4,15 MSEK av de totalt cirka 8,3 MSEK som TO6 kan tillföra Bolaget och omfattar teckningsintervallet från 50 procent till 100 procent. Beroende på nyttjandegrad av TO6 har Bolaget åtagit sig att emittera aktier av serie B till ett belopp om högst 2 MSEK till Garanten. I samband med upphandling av toppgarantiåtagandet har Bolaget även omförhandlat villkoren för befintligt konvertibellån om 8 MSEK, innebärande att Långivarens konverteringskurs vid påkallande av konvertering till aktier av serie B i Bolaget ska motsvara 85 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under en period om tio (10) handelsdagar före påkallande av konvertering. Tidigare konverteringskurs var 0,12 SEK.

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed delårsrapport för första kvartalet (januari-mars) 2024. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida (www.syncro.group). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

Idag, den 28 maj 2024, är den sista dagen för handel med teckningsoptioner av serie TO6 i Syncro Group AB (“Syncro Group” eller “Bolaget”). Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO6 pågår till och med den 31 maj 2024. Varje teckningsoption av serie TO6 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie av serie B i Bolaget till ett pris om 0,01 SEK per aktie.

Syncro Group AB (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) slutförde en företrädesemission av units på Spotlight Stock Market i mars 2024. Varje teckningsoption av serie TO6 ger rätt att teckna en (1) ny aktie av serie B i Bolaget. Enligt villkoren för teckningsoptionerna av serie TO6 ska teckningskursen motsvara 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under mätperioden, vilken löpte från och med den 2 maj 2024 till och med den 16 maj 2024. Den framräknade teckningskursen ska, enligt villkoren, avrundas till helt hundradels kronor. Under mätperioden uppgick den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie till cirka 0,020 SEK, innebärande att 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen uppgår till cirka 0,014 SEK, vilket, avrundat till helt hundradels kronor, innebär att teckningskursen uppgår till 0,01 SEK. Nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO6 löper under perioden från och med den 20 maj 2024 till och med den 31 maj 2024.

Syncro Group, a pioneer in influencer marketing SaaS solutions, today announces that its subsidiary Collabs, has signed a Letter of Intent with Dope Studio, a leading Greek media agency with operations in Greece and Albania.

Vid årsstämma i Syncro Group AB (publ) (”Bolaget”) som hölls den 7 maj 2024 kl. 10.00 på Eversheds Sutherland Advokatbyrås kontor, Sveavägen 20, Stockholm, beslutades i huvudsak:

Meet: Joey

5 Min About:

Meet: Hanna Raftell

Latest Video

In Short: Collabs with Fredrik Grufvisare

Play Video

Filter