Investor Relations

Press Releases

Filter

Syncro Group AB (publ) meddelar idag att dess dotterbolag WeAreCube (CUBE) har tecknat uppföljningskontrakt för influencer marketing med en befintlig kund om 4 miljoner kronor för första halvåret 2024.

Syncro Group AB (publ) meddelar idag att en grupp större aktieägare, inklusive bland andra Leoett Holding AB, F8 Ventures AB och Fam. Damm AB, som tillsammans representerar cirka 10,6 procent av kapitalet och cirka 10,5 procent av rösterna, har föreslagit att Mårten Barkman väljs in i Syncro styrelse vid årsstämman som hålls våren 2024.

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed att Bolaget senarelägger teckningsperioden samt handelsperioden med uniträtter och BTU i företrädesemissionen som beslutades av styrelsen den 4 januari 2024 och godkändes av den efterföljande extra bolagstämman den 5 februari 2024 (”Företrädesemissionen”). Uppdaterad tidplan för teckningsperioden samt handelsperioden för uniträtter och BTU i Företrädesemissionen kommer att offentliggöras i samband med godkännande och offentliggörande av det EU-tillväxtprospekt som upprättas i samband med Företrädesemissionen ("Prospektet”). Anledningen till att teckningsperioden samt handelsperioden med uniträtter och BTU senareläggs är att Prospektet, till följd av administrativa skäl, inte kommer att vara registrerat och godkänt hos Finansinspektionen när teckningsperioden ursprungligen skulle inledas den 12 februari 2024.

Syncro Group AB (publ) (”Bolaget”) höll under måndagen den 5 februari 2024 extra bolagsstämma på Eversheds Sutherland Advokatbyrås kontor på Sveavägen 20, Stockholm, varvid följande huvudsakliga beslut fattades. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till stämman och de fullständiga förslagen som finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.syncro.group.

Syncro Group meddelar idag att bolaget ingått ett avtal med VNTRS, ett nordisk-baltiskt venture-bolag som investerar i tech-startups. Avtalet innebär att VNTRS erhåller aktier i kommande nyemission i Syncro, som tidigare kommunicerats, till ett värde av totalt sex miljoner kronor. I utbyte kommer VNTRS dotterbolag att tillhandahålla konsulttjänster inom bland annat front- och back-end utveckling, systemarkitektur och betalningslösningar.

Syncro Groups dotterbolag WeAreCube (CUBE), en ledande aktör inom influencer marketing och sociala medier, meddelar att CUBEs partnerskap med en framstående global dryckesleverantör utökas. Det nya avtalet som är värt 4,8 miljoner kronor täcker hela 2024 och inkluderar fortsatt fokus på strategisk influencer marketing med fortsatt satsning på TikTok och Instagram.

Aktieägarna i Syncro Group AB (publ), org.nr 556658–5054 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma den 5 februari 2024, kl. 10.00 på Eversheds Sutherland Advokatbyrås kontor med adress Sveavägen 20, Stockholm. Inregistrering till stämman inleds kl. 09.45.

Syncro Group AB (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) meddelar att styrelsen idag – under förutsättningarna av bolagsstämmans efterföljande godkännande – har beslutat om en nyemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner serie TO6 och TO7 med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 58,5 MSEK (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen omfattas till cirka 42,6 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden, bland annat från samtliga styrelseledamöter som äger aktier i Bolaget. Bolaget har även handlat upp ett kortsiktigt brygglån från Formue Nord Fokus A/S ("Långivaren”) om 8 MSEK ("Brygglånet"). Vidare har Bolaget ingått ett konvertibellån om 8 MSEK från Långivaren i syfte att minska Bolagets befintliga lån från Långivaren med motsvarande belopp. Kallelse till extra bolagsstämma för att godkänna Företrädesemissionen, som planeras att hållas den 5 februari 2024, kommer offentliggöras genom separat pressmeddelande.

Meet: Joey

5 Min About:

Meet: Hanna Raftell

Latest Video

In Short: Collabs with Fredrik Grufvisare

Play Video

Filter