Newsroom

Filter

Idag, den 26 september 2023, är den sista dagen för handel med teckningsoptioner av serie TO4 i Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller "Bolaget"). Nyttjandeperioden för teckningsoptionerna av serie TO4 pågår till och med den 29 september 2023. Varje teckningsoption av serie TO4 ger rätt att teckna en (1) ny B-aktie i Syncro Group. Teckningskursen för teckningsoptionerna av serie TO4 är 0,10 SEK per B-aktie.

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller "Bolaget") har som tidigare meddelats utsett Mangold Fondkommission AB (”Mangold”) till likviditetsgarant för bolagets aktie på Spotlight Stock Market. För att möjliggöra Mangolds uppdrag har Syncro Groups VD, Ebbe Damm, åtagit sig att låna ut närmare fem miljoner aktier från sitt privata innehav i Bolaget till Mangold. Någon ersättning för aktielånet utgår inte.

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) meddelar härmed att Bolaget anlitar Mangold Fondkommission AB (”Mangold”) som likviditetsgarant. Avtalet träder i kraft omedelbart.

Syncro Group AB (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed ett informationsmemorandum med anledning av nyttjande- och teckningsperiod av Bolagets teckningsoption av serie TO4. Varje teckningsoption av serie TO4 ger rätt att teckna en (1) ny aktie av serie B i Bolaget mot kontant betalning till teckningskursen 0,10 SEK. Nyttjande- och teckningsperiod pågår mellan den 18–29 september 2023. Vid fullt utnyttjande tillförs Bolaget cirka 5,9 MSEK, före emissionskostnader. Informationsmemorandumet finns även tillgängligt på Bolagets hemsida (www.syncro.group).

I samband med Syncro Group AB:s (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) riktade emission av units och refinansiering av utestående lån som offentliggjordes den 23 december 2022 emitteras totalt 59 036 062 teckningsoptioner av serie TO4, varav 11 362 500 till investerarna i den riktade emissionen, 16 500 000 till långivaren och 31 173 562 till befintliga aktieägare i Bolaget. Varje teckningsoption av serie TO4 ger rätt att teckna en (1) ny aktie av serie B i Bolaget mot kontant betalning motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 1 september 2023 till och med den 14 september 2023, dock högst 0,80 SEK, och lägst kvotvärdet för Bolagets aktier. Den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie uppgick under mätperioden till cirka 0,05 SEK och således har teckningskursen fastställts till 0,10 SEK, motsvarande kvotvärdet i Bolagets aktie. Teckningsperioden för teckningsoptioner av serie TO4 löper under perioden från och med den 18 september 2023 till och med den 29 september 2023.

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller "Bolaget") har som tidigare meddelats slutfört den företrädesemission av units, bestående av aktier serie B och teckningsoptioner av serie TO5, som beslutades av styrelsen den 7 juli 2023. De aktier och teckningsoptioner som ingick i garantiåtaganden som lämnades av styrelseledamöter och ledningspersoner har nu registrerats och samtliga aktier och teckningsoptioner hänförliga till företrädesemissionen är därmed registrerade hos Bolagsverket.

Syncro Group (publ) meddelar idag att dess dotterbolag CUBE har tecknat ett avtal för influencer marketing med en framstående global kläddetaljhandelskedja baserad i Sverige. Avtalet omfattar de fyra nordiska marknaderna och har ett värde av 2 MSEK.

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller "Bolaget") meddelar härmed att Olle Stenfors ökat sitt innehav av aktier i Syncro Group och därmed passerat flaggningsgränsen 10 procent.

Meet: Joey

5 Min About:

Meet: Hanna Raftell

Latest Video

In Short: Collabs with Fredrik Grufvisare

Play Video