Governance

Articles of Association

Bolagsordning för Syncro Group AB (publ), 556658–5054

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Syncro Group AB (publ).

§ 2 Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.

§ 3 Verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att sammankoppla köpare och säljare av tjänster och produkter genom upphandlingar, tillhandahålla bemanningstjänster, äga och förvalta aktier samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapitalet

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 25 000 000 kronor och högst 100 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier och aktieslag

Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 250 000 000 och högst 1 000 000 000.

Aktierna ska kunna ges ut i två serier, serie A till ett antal av högst 100 procent av aktiekapitalet och serie B till ett antal av högst 100 procent av aktiekapitalet. Aktie av serie A medför tio röster och aktie av serie B en röst.

§ 6 Aktieägares rätt vid ökning av aktiekapitalet

Beslutar bolaget att genom en kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, ska ägare av aktier av serie A och serie B ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte de aktier som erbjuds på detta sätt räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier av endast serie A eller serie B, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Om bolaget beslutar att ge ut teckningsoptioner eller konvertibler genom kontant- eller kvittningsemission, har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om
emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätt respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Detta innebär inte någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontant- eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. I samband med detta ska gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Detta innebär inte någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring i bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

§ 7 Omvandlingsförbehåll

Innehavare av aktie av serie A äger rätt att påfordra att aktien skall omvandlas till aktie av serie B. Framställning därom skall skriftligen göras hos bolagets styrelse. Därvid skall anges hur många aktier som önskas omvandlade, och, om omvandlingen inte avser hela innehavet av aktier av serie A, vilka av dessa omvandlingen avser. Bolagets styrelse skall utan dröjsmål anmäla omvandlingen för registrering hos Bolagsverket och omvandlingen är verkställd, när sådan registrering sker. Utbyte av aktiebrev skall därefter snarast ske.

§ 8 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre (3) ledamöter och högst sex (6) ledamöter med lägst noll (0) och högst två (2) suppleanter.

Styrelsen väljs årligen på årsstämma för tiden till dess nästa årsstämma har hållits.

§ 9 Revisor

För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en revisor.

§ 10 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Dagens Industri upplysa om att kallelse har skett. Om utgivningen av Dagens Industri skulle upphöra ska annonsering istället ske genom Svenska Dagbladet.

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

§ 11 Insamling av fullmakter och poströster

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämma.

§ 12 Ärenden på årsstämma

Årsstämma hålles årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämma skall
följande ärenden förekomma:
1. Val av ordförande vid stämma
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av förslaget till dagordning
4. Val av en eller flera justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernbalansräkning och koncernresultaträkning
7. Beslut angående:
a. Fastställelse av resultaträkningen och balansräkning samt
i förekommande fall av koncernbalansräkning och koncernresultaträkning
b. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c. Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör
8. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
9. Val av styrelse och i förekommande fall revisor samt suppleanter och revisorssuppleanter
10. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

§ 13 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall omfatta 1/1 – 31/12.

§ 14 Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

 

Denna bolagsordning antogs vid årsstämma i Syncro Group AB (publ) den 20 juni 2022.