Newsroom

Filter

Styrelsen för Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2024, beslutat om en riktad emission av aktier av serie B (den ”Riktade Emissionen”) till Fenja Capital II A/S, avseende garantiåtagande i samband med teckningsoption av serie TO6, samt till Mprwrd AB, Michel Issa Invest AB, Börsjakten AB och Loklint Invest AB (gemensamt ”Tecknarna”). Teckningskursen i den Riktade Emissionen har, efter förhandlingar med Tecknarna på armlängds avstånd, fastställts till 0,01 SEK per aktie, motsvarande teckningskursen vid nyttjande av teckningsoption av serie TO6, för vilken teckningsperioden nyligen avslutats.

ICANIWILL | SYNCRO

CUBE DK has signed an influencer sponsorship agreement to promote ICANIWILL in Denmark.

Syncro Group AB (“Syncro Group” eller “Bolaget”) meddelar idag utfallet från nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO6 vilka emitterades i samband med Bolagets företrädesemission i mars 2024. Totalt nyttjades 327 241 954 teckningsoptioner av serie TO6, motsvarande cirka 39,2 procent av utestående teckningsoptioner av serie TO6, för teckning av aktier av serie B till en teckningskurs om 0,01 SEK per aktie. Eftersom utfallet understiger 100 procent kommer Bolaget att nyttja garantiåtaganden om cirka 4,2 MSEK, och Bolaget tillförs därmed totalt cirka 7,4 MSEK före emissionskostnader.

LIBRESSE | SYNCRO

CUBE DK has entered an influencer sponsorship agreement to feature Libresse in Denmark.

HELLO FRESH | SYNCRO

CUBE DK has entered an influencer sponsorship agreement to feature HelloFresh in Denmark.

Syncro Group AB (“Syncro Group” eller “Bolaget”) meddelar att Bolagets styrelse och ledning avser teckna cirka 34,4 miljoner aktier i Syncro Group genom nyttjande av teckningsoption serie TO6 (”TO6”) inom ramen för befintliga innehav av TO6. Teckningen motsvarar cirka 4,1 procent av det totala antalet TO6. Teckning av aktier med stöd av TO6 pågår till och med den 31 maj 2024. Varje teckningsoption av serie TO6 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie av serie B i Bolaget till ett pris om 0,01 SEK per aktie.

CAPRI SUN | SYNCRO

CUBE SE has entered an influencer campaign agreement to feature Capri Sun in Sweden.

Syncro Group AB (“Syncro Group” eller “Bolaget”) meddelar att Bolaget erhållit toppgarantiåtaganden från Fenja Capital II A/S (”Garanten” eller ”Långivaren”) om 50 procent av den emissionslikvid som teckningsoption av serie TO6 (”TO6”) kan tillföra Bolaget vid full nyttjandegrad. Toppgarantin motsvarar cirka 4,15 MSEK av de totalt cirka 8,3 MSEK som TO6 kan tillföra Bolaget och omfattar teckningsintervallet från 50 procent till 100 procent. Beroende på nyttjandegrad av TO6 har Bolaget åtagit sig att emittera aktier av serie B till ett belopp om högst 2 MSEK till Garanten. I samband med upphandling av toppgarantiåtagandet har Bolaget även omförhandlat villkoren för befintligt konvertibellån om 8 MSEK, innebärande att Långivarens konverteringskurs vid påkallande av konvertering till aktier av serie B i Bolaget ska motsvara 85 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under en period om tio (10) handelsdagar före påkallande av konvertering. Tidigare konverteringskurs var 0,12 SEK.

Meet: Joey

5 Min About:

Meet: Hanna Raftell

Latest Video

In Short: Collabs with Fredrik Grufvisare

Play Video