True Heading AB (publ) genomför nyemission

Share

True Heading AB (publ) listat på AktieTorget kommer att genomföra en nyemission med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare.

Styrelsen i True Heading har idag beslut att med stöd av bemyndigande från årsstämman den 20 maj 2015 genomföra en nyemission av B-aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare.

Teckningskursen är 0,50 kronor per ny B-aktie. Aktiekursen var kl 14 den 2015-09-01, 0,765 kronor. Vid full teckning tillförs Bolaget cirka 14,6 miljoner kronor. Antalet aktier av serie B komma att öka med högst 29 318 592 aktier genom en aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för varje registrerad aktie oavsett serie. För teckning av en (1) ny B-aktie erfordras en (1) teckningsrätt. Avstämningsdag för rätt till deltagande i emissionen är den 9 september 2015. Sista dag för handel i True Headings aktie med rätt att kunna deltaga i emissionen är måndagen den 7 september. Första dag för handel i True Headings aktie utan rätt till deltagande i emissionen är tisdagen den 8 september 2015. Handel med teckningsrätter sker mellan den 11 september till och med den 29 september 2015. Handel med BTA 1 B äger rum på AktieTorget från och med den 11 september 2015 fram till dess att emissionen delregistrerats hos Bolagsverket. Första handelsdag för BTA 2 B kommer att meddelas via ett pressmeddelande senare i det fall teckning utan företrädesrätt sker. De båda serierna av BTA kommer inte att handlas samtidigt på AktieTorget. Teckningstiden är från och med den 11 september till och med den 1 oktober 2015. För fullständig information hänvisas till Informationsmemorandum på Aktietorgets hemsida www.aktietorget.se, Bolagets hemsida www.trueheading.se från och med den 10 september 2015. Emissionsinstitut är Eminova Fondkommission AB, www.eminova.se

Styrelseordförande och grundaren Anders Bergström har för avsikt att teckna sina pro rata-delar om emissionen i övrigt blir fulltecknad, i den mån detta inte utlöser budplikt. Garantier och teckningsförbindelser i emissionen föreligger inte.

Den bakgrund och de motiv som framställdes vid företrädesemissionen våren 2014 har i stort sätt inte förändrats inför den nya företrädesemission som nu genomförs. Den prognos som då presenterades har dock tagit längre tid och krävt mer resurser för att förverkliga och den nu planerade emissionen behövs för att kunna vidmakthålla den uthållighet som behövs för att nå i mål. Detta har självklart analyserats varvid det kan konstateras att det finns utvecklingspotential i hur delar av planen har exekverats, men att vårt koncept och vår grundplattform fortsatt har ett stort förtroende på marknaden och är framtiden för branschen och oss som bolag. Viktiga investeringar har gjorts för att få fram de omtyckta produkter vi idag har och en ansenlig marknadsföringsaktivitet har givit en stark position på marknaden i förhållande till bolagets storlek och ålder. Läget är idag ansträngt likviditetsmässigt och nytt kapital behövs för att kunna fortsätta att förverkliga planen och utveckla bolaget.

Bolaget avser att använda inkommen emissionslikvid till i huvudsak följande ändamål:

+ I de problem som kunnat konstateras för att nå ställda mål kan tydligt urskiljas som största problem förmågan att leverera mot ställda krav och mål[1]. Därför sker nu ett kraftigt stärkt fokus på försäljningsstrukturen och att utveckla den satsning som påbörjats under kvartal två 2015. Därför är en prioriterad målsättning att genom emissionen omedelbart kunna förstärka främst säljsidan såväl i Sverige som i USA. Detta kräver initialt omkring 4 miljoner kronor.

+ Fortsatt satsning på produkt- och teknikutveckling vilket är avgörande för att bibehålla vår ledande marknadsposition. Här ingår en plan för att minska beorendet av vissa underleverantörer av komponenter och delar till vår egen hårdvara genom utveckling av nya produkter. Här finns också en fortsatt anpassning av våra produkter till ett koncept som gör att vår hårdvara (AIS, GPS kompasser) och mjukvara (Seapilot) får en stark koppling mot varandra i ett sakernas internet ”internet of things” koncept. Detta kommer att kräva en fortsatt teknikinvestering på ca 8 miljoner kronor.

+ Bolaget har idag genom ett omfattande arbete skaffat sig egna kartlicenser direkt med respektive lands kartverk för ett omfattande geografiskt område. Dessa licenser omfattar ett stort värde och gör Bolaget till en viktig aktör vid sidan av de traditionella kartleverantörerna på marknaden samtidigt som produkten blir mer kostnadseffektiv och framförallt säkrare än våra konkurrenter. Att avtala nya geografiska licensrättigheter för sjökort är både tidskrävande och komplicerat. Ett omfattande arbete har fått läggas ner för att vissa länder skall släppa sin data. För att driva på detta arbete ytterligare ihop med deltagande i internationella forum för att säkra kunskap kring internationell utveckling inom sjökortsframställning krävs omkring 2 miljoner kronor.

+ Ytterligare marknadsföringssatsningar. En väldefinierad och strukturerad marknadsföring med tydliga budskap riktade åt det just nu populära livsstilskonceptet där det också är klarlagt inom vilka kanaler vi skall verka och med i möjligaste mån mätbara resultat. Vår målsättning är att använda upp till 10 procent av omsättningen till marknadsföring.

För ytterligare information:

Anders Bergström, True Heading AB, E-mail: anders.bergstrom@trueheading.se

Tel. +46 8 6222660 alt. fax. +46 8 54593910

True Heading AB (publ), listat på Aktietorget äger varumärkena Seapilot och True Heading.

True Heading är idag världsledande inom AIS (Automatic Identification System) och navigation. AIS är en naturlig del av säkerhetssystemet både ombord och iland för navigering, upptäckt av andra fartyg eller om olyckan är framme. AIS har fortsatt stark tillväxt potential som en viktig del i framtidens e-navigering. Seapilot har på kort tid tagit en framträdande position bland navigationsappar. Seapilot är baserad på funktionalitet och design från yrkessjöfartens standarder för elektronisk navigering. Med uppskattade funktioner som AIS-data och AIS-väder i realtid var Seapilot först ut i världen i en navigationsapp, vilket gjort Seapilot till en av Sveriges mest uppskattade navigationsappar.

True Heading och Seapilot tillverkar och säljer AIS transpondrar, GPS-kompasser, sjösäkerhetsprodukter och navigationssystem m.m. True Heading AB är också distributör för, HEMISPHERE, OCEAN SIGNAL och SHIP MODULE’s produkter i Sverige.

För mer information se www.trueheading.se & www.seapilot.com


[1] Detta bör inte ses som något onaturligt i ett växande företag utan är ofta vanligt förekommande när ett litet enterpenörslett företag går in i en mer expansiv fas av tillväxt.

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Syncro Group, en pionjär inom SaaS-lösningar för influencer marketing, meddelar idag att bolaget har tecknat ett strategiskt partnerskap med en ledande kommunikationsbyrå avseende influencer marktingplattformen Collabs. Denna ledande kommunikationsbyrå har en årlig omsättning på cirka 400 miljoner kronor.

Syncro Group, en pionjär inom SaaS-lösningar för influencer marketing, meddelar idag att de har tecknat ett strategiskt partnerskap med Scream Mediabyrå AB, en av Sveriges ledande mediebyråer.