Sjöfartsverket ökar takten på framtidens sjömätningar

Share

Seapilot medverkade nyligen på Sjöfartsverkets presentation om framtidens planer där en ökad sjömätningstakt stod i huvudfokus.

Sjöfartsverket har nyligen presenterat en hel del nyheter som på sikt kommer att gynna framtidens elektroniska navigering.

År 2010 var endast 25 % av sveriges kust sjömätt med modern teknik, resten är sjömätt med äldre metoder eller handlodat på 1800-talet eller tidigare. Idag har sjöfartsverket ökat andelen till hela 48 % och Sjöfartsvekets mål är att år 2020 ha uppmätt 75 % av Sveriges kust. Dessa mätningar är dock främst styrda mot områden för kommersiell sjöfart.

Ett större EU projekt (Sjöblick) är initierat för att mäta farleder för passagerartrafiken i Stockholms skärgård med ny teknik från 2016-2018.

För fritidsbåtslivet är dock andra områden även viktiga och en utredning pågår om hur man skall kunna sjömäta farvatten under 10 m vilket i princip är de områden som kvarstår efter 2020 och är en viktig del av farvatten för fritidsbåtslivet. Målsättningen är att ha 15 % av dessa vatten uppmätta år 2022 men mycket beror på nya teknikers tillgänglighet och samverkan mellan myndigheter i Sverige för att kunna genomföra detta.

Man har nu inom Östersjön enats om en gemensam referensnivå för havsytan vilken kommer att påverka sjökorten liksom det stora arbete som pågår att ensa upp strandlinjen efter vår kust för att kompensera för landhöjning och ensa denna med lantmäteriets kartor.

Papperskort kommer att slutas tryckas redan år 2016 och finns då bara via print on demand. Båtsportkorten kommer dock att fortsätta tryckas en tid framföver men ges endast ut vart annat eller vart tredje år vilket är sällan då det är över 2500 rättelser om året i sjökorten, vilket även medför att de snabbt blir inaktuella.

Sjöfartsverket inför dessutom ett nytt produktionssystem för sjökort år 2016 vilket kommer att innebära att pappersprodukterna inte kommer att uppdateras i samma takt som de elektroniska korten som finns bland annat i Seapilot.

Elektroniska sjökortens betydelse kommer att öka på sikt. Nya sjömätningar genomförs nu för exempelvis Furusundsleden för kommersiell sjöfart som även kommer att finnas i Seapilot och dessa kort kommer enbart att produceras som S-57 data (elektroniska).

De elektroniska sjökorten blir ny standard och enligt Patrik Wiberg som är chef för sjögeografi på Sjöfartsverket blir framtidens data bättre i digitalt format.

Det är tydligt att behovet av bra elektroniska sjökort ökar då flera yrkessjömän idag helt enkelt hävdar att om inte det elektroniska sjökortet fungerar så ger man sig helt enkelt inte ut på sjön.

Appar och den förmåga som dessa lösningar har till snabb anpassning och användarbehov kommer snabbt att bli en viktig faktor för framtidens navigering.

Seapilot fortsätter sitt arbete för partiella uppdateringar i sjökorten för att på så sätt kunna uppdatera korten med tätare intervaller med mindre datamängd att ladda ned vid varje uppdatering.

Sjöfartsverkets framtidsplaner är en viktig del även i Seapilots utveckling och vi tycker att det är positivt att de satsar på en utbredd sjömätning i Sverige för att Seapilot ska kunna erbjuda så högkvalitativa sjökort som möjligt. I våra svårnavigerade vatten är det viktigt att ha uppdaterade sjökort.

För ytterligare information:

Anders Bergström, True Heading AB, E-mail:

Tel. +46 8 6222661 alt. fax. +46 8 54593910

True Heading AB (publ), listat på Aktietorget äger varumärkena Seapilot och True Heading.

True Heading är idag världsledande inom AIS (Automatic Identification System) och navigation. AIS är en naturlig del av säkerhetssystemet både ombord och iland för navigering, upptäckt av andra fartyg eller om olyckan är framme. AIS har fortsatt stark tillväxt potential som en viktig del i framtidens e-navigering. Seapilot har på kort tid tagit en framträdande position bland navigationsappar. Seapilot är baserad på funktionalitet och design från yrkessjöfartens standarder för elektronisk navigering. Med uppskattade funktioner som AIS-data och AIS-väder i realtid var Seapilot först ut i världen i en navigationsapp, vilket gjort Seapilot till en av Sveriges mest uppskattade navigationsappar.

True Heading och Seapilot tillverkar och säljer AIS transpondrar, GPS-kompasser, sjösäkerhetsprodukter och navigationssystem m.m. TrueHeading AB är också distributör för, HEMISPHERE, OCEAN SIGNAL och SHIP MODULE’s produkter i Sverige.

För mer information se www.trueheading.se & www.seapilot.com

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Idag, den 1 mars 2024, inleds teckningsperioden i Syncro Group AB:s (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner, med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningsperioden i företrädesemissionen löper från och med den 1 mars 2024 till och med den 15 mars 2024.

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) offentliggör ett EU-tillväxtprospekt (”Prospektet”) med anledning av Bolagets förestående nyemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner serie TO6 och TO7 med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 58,5 MSEK (”Företrädesemissionen”). Syncro Group har även erhållit ytterligare teckningsförbindelser och garantiåtaganden, innebärande att Företrädesemissionen därmed omfattas till cirka 49,2 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Bolaget har även handlat upp ett kortsiktigt brygglån från Formue Nord Fokus A/S ("Långivaren”) om 3 MSEK ("Brygglånet").

Företrädesemission 2024

Syncro främjar samarbete mellan människor och varumärken med innovativ teknik. Under 2024 kommer vi att skala upp vår AI-baserade influencer marketing-plattform, Collabs, som håller på att omforma det digitala landskapet inom området.

Forma framtiden tillsammans med oss genom att delta i företrädesemissionen.