Kallelse till årsstämma i True Heading AB (publ)

Share

Aktieägarna i True Heading AB (publ) kallas härmed till årsstämma (”Årsstämman”) tisdagen den 19 maj 2020 kl. 14.00-15.00 hos True Heading AB, Enhagsvägen 18, i Täby. Registrering påbörjas klockan 13:30.

Registrering och anmälan

Aktieägare som önskar delta i Årsstämman skall:

  • vara införd i den utskrift av aktieboken som görs av Euroclear Sweden AB per onsdagen den 13 maj 2020.

Aktieägare som önskar delta i Årsstämman anmodas:

  • anmäla avsikt att delta i Årsstämman till bolaget senast klockan 16.00 torsdagen den 14 maj 2020; per post: True Heading AB, Enhagsvägen 18, 187 40 Täby, eller via e-mail till info@trueheading.se .

Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, adress, telefonnummer att nås på dagtid, person- eller organisationsnummer och antal aktier som företräds. Aktieägare eller dennes ombud äger rätt att medtaga högst ett biträde. Biträde föranmäls på samma sätt som aktieägaren.

Antalet platser är begränsade och icke anmälda deltagare kan nekas tillträde. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer som är gällande vid tidpunkten för Årsstämman. Vi reserverar oss för att Årsstämman kan komma att senareläggas eller hållas via digitala medier med anledning av Covid-19 (coronaviruset). Beslut härom tas torsdagen den 14 maj 2020 efter kl. 16.00.

Förvaltarregistrerade aktier

De aktieägare som genom bank eller annan förvaltare låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 13/5 tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att få delta i Årsstämman.

Ombud

De aktieägare som genom ombud önskar utnyttja sin rösträtt vid Årsstämman skall till ombudet utfärda skriftlig dagtecknad fullmakt. Fullmakten får vara högst ett år gammal.

Antal aktier och röster

De totala antalet A-aktier i bolaget var den 6 april 2020; 5 100 000 med ett röstvärde av 10, motsvarande 51 000 000 röster, och det totala antalet B-aktier i bolaget var samma dag 78 578 468 med ett röstvärde av 1, motsvarande 78 578 468 röster. Således fanns totalt 83 678 468 aktier och totalt 129 578 468 röster i bolaget.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämma
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av förslaget till dagordning
4. Val av en eller flera justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
7. Beslut angående:
a. Fastställelse av resultaträkningen och balansräkning
b. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c. Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör
8. Presentation och diskussion kring ett ägardirektiv för bolaget
9. Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
10. Fastställande av arvoden åt styrelse, revisor
11. Val av styrelse samt valberedning och i förekommande fall revisor samt suppleanter och revisorssuppleanter
12. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

Beslutsförslag i korthet:

Resultatdisposition (punkt 7 b)

  • Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner (punkt 9)

  • Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt fatta beslut om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner. Genom beslut med stöd av bemyndigandet skall aktiekapitalet kunna ökas med högst 8 000 000 kr genom utgivande av sammanlagt högst 80 000 000 aktier av serie B vid full teckning, full konvertering resp. fullt utnyttjande av teckningsoptioner. Bemyndigandet skall innefatta rätt att besluta om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner med bestämmelse om apport eller kvittningsrätt eller eljest med villkor.
  • Syftet med bemyndigandet och möjligheten att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget bland annat rörelsekapital, kapital för företagsförvärv, förvärv av tekniklösningar och/eller att minska bolagets skuldbörda genom att låta borgenärer kvitta innehavda fordringar mot aktier i bolaget. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst till nästa årsstämma. För att inte bolagets nuvarande aktieägare skall missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner i bolaget, finner styrelsen lämpligt att emissionskursen bestäms vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till nära den marknadsmässiga nivå som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Styrelsen skall äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren.

För att beslut under punkten 9 skall vara giltigt krävs att det biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Beslutet kräver inte ändring av bolagsordningen.

Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna samt val av styrelse (punkt 10 och 11)

  • Aktieägare representerande ca 40 procent av aktierna och rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsearvode skall utgå med max ett basbelopp för individuella ersättningar till ledamöter per verksamhetsår och ledamot. Till övriga ledamöter som är anställda eller konsulter i bolaget utgår inget arvode, samt att arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning. Det föreslås att styrelsen skall bestå av fyra ledamöter. Valberedningen framlägger senare förslag till styrelsens sammansättning. Till valberedning föreslås Anders Bergström (sammankallande) och Nils Willart. Till val av revisor föreslås omval av PricewaterhouseCoopers AB med regnr. 556067–4276 med Thijs Dirkse som huvudansvarig revisor. 

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget, liksom styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Enhagsvägen 18 i Täby från och med tre veckor före årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Underlag och presentation av föreslagna styrelseledamöter finns också på bolagets hemsida www.trueheading.se .

April 2020

True Heading AB (publ)

Styrelsen

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Syncro Group, en pionjär inom SaaS-lösningar för influencer marketing, meddelar idag att bolaget har tecknat ett strategiskt partnerskap med en ledande kommunikationsbyrå avseende influencer marktingplattformen Collabs. Denna ledande kommunikationsbyrå har en årlig omsättning på cirka 400 miljoner kronor.

Syncro Group, en pionjär inom SaaS-lösningar för influencer marketing, meddelar idag att de har tecknat ett strategiskt partnerskap med Scream Mediabyrå AB, en av Sveriges ledande mediebyråer.