Gigger Groups bud att förvärva Collabs AB accepteras av samtliga Collabs ABs aktieägare

Share

Gigger Group AB (”Gigger” eller ”Bolaget”) lämnade den 10 mars ett bud (”Erbjudandet”) om att förvärva samtliga aktier i influencer marketing-plattformen Collabs AB ("Collabs"). Budet syftade till att stärka Giggers position på influencer-marknaden inom gig-ekonomin, att ge en stark plattform för fortsatt tillväxt nationellt och globalt samt att tillföra gruppen ett ytterligare intäktsgenererande ben oavhängigt systerbolaget Gigger AB’ s tillväxt. Erbjudandet, som var villkorat av att samtliga aktieägare i Collabs accepterar Erbjudandet senast den 31 mars 2021, meddelas nu vara enhälligt accepterat av samtliga aktieägare. Förvärvet av Collabs sker genom att hela köpeskillingen om ca 57,5 mkr erläggs genom riktad emission av maximalt 35 962 006 B-aktier i Gigger.

Gigger Group AB (publ) är ett holdingbolag och budet från Gigger presenterades till Collabs styrelse och huvudägare den 10 mars 2021. Erbjudandet som var villkorat av att accept ges av samtliga aktieägare i Collabs senast den 31 mars 2021 mottogs av Collabs aktieägare med stor entusiasm, och har enhälligt accepterats av samtliga aktieägare redan idag den 15 mars 2021. Collabs, som under åren 2018 – 2020 lagt sin huvudfokus på att utveckla plattformen och förbereda sin verksamhet för kommersialisering, nådde år 2020 en årsomsättning på 4,5 mkr med ett resultat på – 2,8 mkr.

Bolaget har under vintern rekryterat säljpersonal med tyngre erfarenheter i branschen.

Efter att säljinsatserna startat upp i december 2020 omsattes ca 3,5 miljoner under denna månad. I början av år 2021, när plattformen har lanserats kommersiellt, uppvisar Collabs hittills en orderingång om nära 3 mkr och har redan en pipeline uppgående till 10,5 mkr för halvåret. Collabs har budgeterat att nå en årsomsättning om ca 35 mkr.

Efter att förvärvet slutgiltigt genomförts, vilket beräknas vara klart i mitten av april 2021, kommer Gigger Group ABs bolagsstruktur ha följande utseende:            

– ”Gigger Group AB är ett holdingbolag vars syfte är att bygga en stark grupp med företag som kompletterar och förstärker varandras erbjudanden. Förvärvet av Collabs faller extremt väl in i vår strategi och är ett typexempel på verksamhet vi letar efter som definitivt stärker gruppens samlade erbjudande.” säger Claes Persson, VD Gigger Group AB, som fortsätter: ”Det är ytterst viktigt med synergier som de vi ser med Collabs och det är just det som är en av parametrarna som styr när vi letar nya förvärv. Vi försöker alltid tänka ett steg framåt och ligga i framkant oavsett vilken bransch vi väljer att investera i. Gigger är ett företag som satsat i en ny ekonomi liksom Collabs har gjort. Båda företagen har mycket goda förutsättningar att bli marknadsledare inom sina branscher samtidigt som det finns en korsbefruktning av verksamheterna för gruppen. Collabs är ett fantastiskt förvärv som vi är väldigt glada att välkomna in i Gigger Group AB. Med denna affär i ryggen ska vi fortsätta att ”se runt hörnen” i vår ambition i jakten att alltid ha det främsta marknadserbjudandet oavsett vilken marknad vi adresserar.”

Köpeskilling, finansiering, tidplan och särskilda villkor (i sammandrag)

Köpeskillingen uppgår till cirka 57,5 mkr. Hela köpeskillingen ska betalas med 35 962 006 nyemitterade aktier av serie B i Gigger (”Vederlagsaktierna”), vilka ska emitteras till en kurs om 1,6 kronor per aktie. Beslutad kurs motsvarar 10 dagars volymvägd snittkurs (”VWAP”) i Giggers aktie av serie B under perioden 24 februari 2021 till och med 9 mars 2021. Ett emissionsbeslut av Vederlagsaktierna ryms inom styrelsens bemyndigande från extra bolagsstämma i Bolaget den 15 juli 2020 och medför att antalet aktier av serie B ökar med 35 962 006 aktier, från 107 386 808 aktier av serie B till 143 348 814 aktier av serie B samt att Bolagets totala antal aktier ökar med 35 962 006 aktier från 107 896 808 aktier till totalt 143 858 814 aktier, vilket medför en utspädning om cirka 25%. Ett emissionsbeslut medför vidare att Bolagets aktiekapital ökar med 3 596 200,60 kronor, från 10 789 680,80 kronor till totalt 14 385 881,40 kronor.

Gigger bedömer att Vederlagsaktierna bör kunna vara levererade till aktieägarna i Collabs under senast andra hälften av april månad 2021. Majoriteten av Vederlagsaktierna kommer vara behäftade med begränsningar enligt särskilda villkor om s.k. lock-up.

Denna information är sådan information som Gigger Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, MAR. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 mars 2021 kl.19.30.

För mer information, vänligen kontakta:

Gigger Group AB

Magnus Winterman, Head of Investor Relations

Telefon: 0702 95 99 55

E-post: magnus.winterman@gigger.se

www.gigger.group                        

Gigger Group AB

Claes Persson, VD

Telefon: 0722 24 70 50

E-post: claes.persson@gigger.se

www.gigger.group                        

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Idag, den 1 mars 2024, inleds teckningsperioden i Syncro Group AB:s (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner, med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningsperioden i företrädesemissionen löper från och med den 1 mars 2024 till och med den 15 mars 2024.

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) offentliggör ett EU-tillväxtprospekt (”Prospektet”) med anledning av Bolagets förestående nyemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner serie TO6 och TO7 med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 58,5 MSEK (”Företrädesemissionen”). Syncro Group har även erhållit ytterligare teckningsförbindelser och garantiåtaganden, innebärande att Företrädesemissionen därmed omfattas till cirka 49,2 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Bolaget har även handlat upp ett kortsiktigt brygglån från Formue Nord Fokus A/S ("Långivaren”) om 3 MSEK ("Brygglånet").

Företrädesemission 2024

Syncro främjar samarbete mellan människor och varumärken med innovativ teknik. Under 2024 kommer vi att skala upp vår AI-baserade influencer marketing-plattform, Collabs, som håller på att omforma det digitala landskapet inom området.

Forma framtiden tillsammans med oss genom att delta i företrädesemissionen.