Gigger Group ABs (publ) erbjudande till aktieägarna i Gigger AB om förvärv av samtliga aktier i Gigger AB har accepterats till 96,6 % varvid transaktionen genomförs

Share

Gigger Group AB (publ), tidigare True Heading AB (publ), har i enlighet med beslut på extra bolagsstämma den 15 juli 2020 lämnat ett erbjudande till aktieägarna i Gigger AB där Gigger Group AB (publ) erbjuder sig att förvärva samtliga aktier i Gigger AB. Erbjudandeperioden löpte till och med den 20 oktober 2020. Erbjudandet har accepterats till ca 96,6 % av röster och kapital varvid Gigger Group AB (publ) fullföljer transaktionen i enlighet med erbjudandet.

Gigger Group ABs (publ) erbjudande till aktieägarna i Gigger AB har accepterats till ca 96,6 %. Gigger Group AB (publ) har därför beslutat att genomföra erbjudandet till aktieägarna i Gigger AB enligt denna acceptnivå. Ambitionen att uppnå 100 % ägande i Gigger AB kvarstår varför styrelsen i Gigger Group AB (publ) beslutat att förbinda sig att förvärva utestående aktier i Gigger AB till och med 31 januari 2021 och till samma villkor som i erbjudandet.

Uppnås inte accept från 100 % av aktieägarna i Gigger AB reserverar sig styrelsen för Gigger Group AB (publ) att inleda en process avseende tvångsinlösen av resterade och utestående aktier.

För de aktieägare i Gigger AB som accepterat erbjudandet kommer vederlagsaktierna från erbjudandet att levereras och göras tillgänglig på respektive aktieägares depå/VP-konto preliminärt under vecka 44, i oktober 2020.

Erbjudandet i sammandrag

För varje två (2) aktier i Gigger AB erbjöds fem (5) nya aktier i Gigger Group AB (publ).

”Det är glädjande att notera den stora uppslutning som aktieägarna i Gigger AB visat avseende erbjudandet från Gigger Group AB (publ). Min och styrelsens förhoppning är att resterande aktieägare också ska finna skäl till att acceptera erbjudandet som vi bedömer ligger i aktieägarnas intresse. Vår förhoppning är vidare att skälet till att de få som ännu inte accepterat helt enkelt inte nåtts av erbjudandet.” säger Håkan Fritz, VD Gigger Group AB (publ)

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Idag, den 1 mars 2024, inleds teckningsperioden i Syncro Group AB:s (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner, med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningsperioden i företrädesemissionen löper från och med den 1 mars 2024 till och med den 15 mars 2024.

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) offentliggör ett EU-tillväxtprospekt (”Prospektet”) med anledning av Bolagets förestående nyemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner serie TO6 och TO7 med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 58,5 MSEK (”Företrädesemissionen”). Syncro Group har även erhållit ytterligare teckningsförbindelser och garantiåtaganden, innebärande att Företrädesemissionen därmed omfattas till cirka 49,2 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Bolaget har även handlat upp ett kortsiktigt brygglån från Formue Nord Fokus A/S ("Långivaren”) om 3 MSEK ("Brygglånet").

Företrädesemission 2024

Syncro främjar samarbete mellan människor och varumärken med innovativ teknik. Under 2024 kommer vi att skala upp vår AI-baserade influencer marketing-plattform, Collabs, som håller på att omforma det digitala landskapet inom området.

Forma framtiden tillsammans med oss genom att delta i företrädesemissionen.