Gigger Group AB (publ): Uppdatering om apportemissionen

Share

Aktieägarna i Gigger Group AB (publ), tidigare True Heading AB (publ), har på en extra bolagsstämma den 15 juli 2020 beslutat om (i) namnändring från True Heading AB (publ) till Gigger Group AB (publ), (ii) sammanläggning av Bolagets aktier (1:10), (iii) utdelning av dotterbolag till aktieägarna, samt (iv) apportemission avseende förvärv av samtliga aktier i Gigger AB.

Övriga beslut på den extra bolagsstämman har tidigare effektuerats eller avstämningsdagar är satta. Det är dags för det sista ärendet kopplat till den extra stämman, apportemissionen. Registrering av apportemissionen och uppdatering av antalet aktier kommer att genomföras med avstämningsdag den 2 oktober 2020.

Beslutet på stämman innebar kort att Gigger Group AB avser förvärva samtliga 28 881 398 aktier i Gigger AB.  Genom apportemissionen emitterar Gigger Group AB högst 74 628 495 nya B-aktier, för att förvärva Gigger AB, vilket innebär en utspädning med cirka 90 % för befintliga aktieägare i Gigger Group AB. 

Det totala antalet aktier i Gigger Group AB uppgår efter apportemissionen till 82 997 545 varav 510 000 är A-aktier och 82 487 545 B-aktier. En omstämpling av A-aktier till B-aktier är planerad att göras inom kort.

Aktiekapitalet kommer efter apportemissionen uppgå till SEK 8 299 754,50 och kvotvärdet uppgår till SEK 0,10.

En acceptsedel kommer att skickas ut efter avstämningsdagen till aktieägare i Gigger AB, antingen direkt till aktieägare (=direktregistrerade) eller via respektive bank/fondkommissionär (=förvaltarregistrerade).

Acceptfristen sträcker sig till 20 oktober och leveranser av nya Gigger Group aktier beräknas vara klar senare delen av oktober.

Hela processen kommer att hanteras genom Euroclear och antalet levererade aktier kommer att avrundas uppåt till jämna heltal vid behov utan att ytterligare åtgärder behöver vidtas av aktieägaren.

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Idag, den 1 mars 2024, inleds teckningsperioden i Syncro Group AB:s (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner, med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningsperioden i företrädesemissionen löper från och med den 1 mars 2024 till och med den 15 mars 2024.

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) offentliggör ett EU-tillväxtprospekt (”Prospektet”) med anledning av Bolagets förestående nyemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner serie TO6 och TO7 med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 58,5 MSEK (”Företrädesemissionen”). Syncro Group har även erhållit ytterligare teckningsförbindelser och garantiåtaganden, innebärande att Företrädesemissionen därmed omfattas till cirka 49,2 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Bolaget har även handlat upp ett kortsiktigt brygglån från Formue Nord Fokus A/S ("Långivaren”) om 3 MSEK ("Brygglånet").

Företrädesemission 2024

Syncro främjar samarbete mellan människor och varumärken med innovativ teknik. Under 2024 kommer vi att skala upp vår AI-baserade influencer marketing-plattform, Collabs, som håller på att omforma det digitala landskapet inom området.

Forma framtiden tillsammans med oss genom att delta i företrädesemissionen.