Gigger Group AB (publ): Uppdatering om apportemissionen

Share

Aktieägarna i Gigger Group AB (publ), tidigare True Heading AB (publ), har på en extra bolagsstämma den 15 juli 2020 beslutat om (i) namnändring från True Heading AB (publ) till Gigger Group AB (publ), (ii) sammanläggning av Bolagets aktier (1:10), (iii) utdelning av dotterbolag till aktieägarna, samt (iv) apportemission avseende förvärv av samtliga aktier i Gigger AB.

Övriga beslut på den extra bolagsstämman har tidigare effektuerats eller avstämningsdagar är satta. Det är dags för det sista ärendet kopplat till den extra stämman, apportemissionen. Registrering av apportemissionen och uppdatering av antalet aktier kommer att genomföras med avstämningsdag den 2 oktober 2020.

Beslutet på stämman innebar kort att Gigger Group AB avser förvärva samtliga 28 881 398 aktier i Gigger AB.  Genom apportemissionen emitterar Gigger Group AB högst 74 628 495 nya B-aktier, för att förvärva Gigger AB, vilket innebär en utspädning med cirka 90 % för befintliga aktieägare i Gigger Group AB. 

Det totala antalet aktier i Gigger Group AB uppgår efter apportemissionen till 82 997 545 varav 510 000 är A-aktier och 82 487 545 B-aktier. En omstämpling av A-aktier till B-aktier är planerad att göras inom kort.

Aktiekapitalet kommer efter apportemissionen uppgå till SEK 8 299 754,50 och kvotvärdet uppgår till SEK 0,10.

En acceptsedel kommer att skickas ut efter avstämningsdagen till aktieägare i Gigger AB, antingen direkt till aktieägare (=direktregistrerade) eller via respektive bank/fondkommissionär (=förvaltarregistrerade).

Acceptfristen sträcker sig till 20 oktober och leveranser av nya Gigger Group aktier beräknas vara klar senare delen av oktober.

Hela processen kommer att hanteras genom Euroclear och antalet levererade aktier kommer att avrundas uppåt till jämna heltal vid behov utan att ytterligare åtgärder behöver vidtas av aktieägaren.

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Syncro Group, en pionjär inom SaaS-lösningar för influencer marketing, meddelar idag att de har tecknat ett strategiskt partnerskap med Scream Mediabyrå AB, en av Sveriges ledande mediebyråer.

Styrelsen för Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2024, beslutat om en riktad emission av aktier av serie B (den ”Riktade Emissionen”) till Fenja Capital II A/S, avseende garantiåtagande i samband med teckningsoption av serie TO6, samt till Mprwrd AB, Michel Issa Invest AB, Börsjakten AB och Loklint Invest AB (gemensamt ”Tecknarna”). Teckningskursen i den Riktade Emissionen har, efter förhandlingar med Tecknarna på armlängds avstånd, fastställts till 0,01 SEK per aktie, motsvarande teckningskursen vid nyttjande av teckningsoption av serie TO6, för vilken teckningsperioden nyligen avslutats.