Syncro Group tecknar avtal om 2 miljoner kronor

Syncro Group (publ) meddelar idag att dess dotterbolag CUBE har tecknat ett avtal för influencer marketing med en framstående global kläddetaljhandelskedja baserad i Sverige. Avtalet omfattar de fyra nordiska marknaderna och har ett värde av 2 MSEK.

Flaggningsmeddelande i Syncro Group AB (publ)

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller “Bolaget”) meddelar härmed att Olle Stenfors ökat sitt innehav av aktier i Syncro Group och därmed passerat flaggningsgränsen 10 procent.

Offentliggörande av halvårsrapport 2023

Syncro Group AB (publ) offentliggör härmed halvårsrapport för 2023, perioden januari-juni. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.syncro.group). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

Syncro Groups BTU omvandlas till aktier och teckningsoptioner av serie TO5 tas upp till handel

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) avslutade i augusti sin företrädesemission av units (”Företrädesemissionen”). Sista dag för handel med betalda tecknade units (BTU) är den 18 augusti 2023 och teckningsoptionerna av serie TO5 tas upp till handel den 24 augusti 2023. Emissionen tillförde Bolaget cirka 22,5 MSEK före emissionskostnader.

Syncro Group utökar avtal värt ca 2,7 MKR med en global aktör inom online dejting

Syncro Groups dotterbolag WeAreCube (CUBE) skriver ett avtal som rör det tredje kvartalet av 2023 till ett uppskattat värde om 2,7 miljoner kronor med en global aktör inom online dejting. Avtalet gäller strategisk influencer marketing med fokus på TikTok, Instagram och podcast på alla nordiska marknader. Hanteringen av de omfattande aktiveringarna möjliggörs via Syncros tech-plattform Collabs.

Syncro Group offentliggör utfall i företrädesemission och genomför en riktad emission av units till garanter i samband med den avslutade företrädesemissionen

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) har slutfört den företrädesemission av units, bestående av aktier serie B och teckningsoptioner av serie TO5, som beslutades av styrelsen den 7 juli 2023 (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen har tecknats till totalt 89,6 procent där cirka 31,9 procent tecknades med stöd av uniträtter, cirka 4,6 procent tecknades utan stöd av uniträtter och cirka 53,1 procent tecknades av emissionsgaranter. Företrädesemissionen kommer således tillföra Bolaget cirka 22,5 MSEK, före emissionskostnader. I enlighet med de garantiavtal som ingåtts har en riktad emission av units till garanter i Företrädesemissionen genomförts (“Ersättningsemissionen”). Teckningskursen i Ersättningsemissionen fastställdes till 1,50 SEK per unit och betalning sker genom kvittning av garantens fordringar.

Sista dag för handel med uniträtter i Syncro Group

Idag, den 27 juli 2023, är sista dagen för handel med uniträtterna som utfärdades i samband med Syncro Group AB:s (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner med företrädesrätt för befintliga aktieägare (“Företrädesemissionen”), som beslutades av styrelsen den 7 juli 2023.  Uniträtter som ej avyttras eller ej nyttjas för teckning förfaller värdelösa.

Teckningsperioden i Syncro Groups företrädesemission av units inleds idag

Idag, den 18 juli 2023, inleds teckningsperioden i Syncro Group AB:s (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”), som beslutades av styrelsen den 7 juli 2023. Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper från och med den 18 juli 2023 till och med den 1 augusti 2023. Observera dock att vissa banker och förvaltare kan ha ett tidigare sista svarsdatum för teckning i Företrädesemissionen. Aktieägare bör därför kontrollera med sin bank eller förvaltare om dessa har ett tidigare svarsdatum för teckning.

Syncro offentliggör prospekt med anledning av företrädesemission

Syncro Group AB (publ) (”Syncro” eller ”Bolaget”) har upprättat ett EU-tillväxtprospekt (”Prospektet”) med anledning av Bolagets förestående företrädesemission (”Företrädesemissionen”) som beslutades av styrelsen, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2023, den 7 juli 2023. Prospektet har idag godkänts av Finansinspektionen. Prospektet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar samt annan information om Företrädesemissionen, finns nu tillgängligt på Bolagets hemsida, www.syncro.group. Prospektet kommer även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats, www.fi.se

Syncro Group beslutar om företrädesemission av units om cirka 25,2 MSEK, refinansierar utestående lån och emitterar vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO5

Syncro Group AB (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) meddelar att styrelsen idag – med stöd av bemyndigande från årsstämman den 17 maj 2023 – har beslutat om en nyemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner serie TO5 med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 25,2 MSEK (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen är säkerställd till cirka 90 procent och omfattas av garantiåtaganden och teckningsförbindelser, bland annat från samtliga styrelseledamöter som äger aktier i Bolaget. Bolaget har även refinansierat utestående lån om 21,5 MSEK, innebärande en ny löptid till och med den 15 december 2024 samt beslutat om att emittera vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO5.