Sista dag för handel med teckningsoptionerna av serie TO4 i Syncro Group AB är idag, den 26 september 2023

Idag, den 26 september 2023, är den sista dagen för handel med teckningsoptioner av serie TO4 i Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller “Bolaget”). Nyttjandeperioden för teckningsoptionerna av serie TO4 pågår till och med den 29 september 2023. Varje teckningsoption av serie TO4 ger rätt att teckna en (1) ny B-aktie i Syncro Group. Teckningskursen för teckningsoptionerna av serie TO4 är 0,10 SEK per B-aktie.

VD lånar ut aktier för likviditetsgaranti

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller “Bolaget”) har som tidigare meddelats utsett Mangold Fondkommission AB (”Mangold”) till likviditetsgarant för bolagets aktie på Spotlight Stock Market. För att möjliggöra Mangolds uppdrag har Syncro Groups VD, Ebbe Damm, åtagit sig att låna ut närmare fem miljoner aktier från sitt privata innehav i Bolaget till Mangold. Någon ersättning för aktielånet utgår inte.

Syncro Group offentliggör informationsmemorandum avseende TO4

Syncro Group AB (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed ett informationsmemorandum med anledning av nyttjande- och teckningsperiod av Bolagets teckningsoption av serie TO4. Varje teckningsoption av serie TO4 ger rätt att teckna en (1) ny aktie av serie B i Bolaget mot kontant betalning till teckningskursen 0,10 SEK. Nyttjande- och teckningsperiod pågår mellan den 18–29 september 2023. Vid fullt utnyttjande tillförs Bolaget cirka 5,9 MSEK, före emissionskostnader. Informationsmemorandumet finns även tillgängligt på Bolagets hemsida (www.syncro.group).

Teckningskursen för teckningsoptioner av serie TO4 i Syncro Group har fastställts till 0,10 SEK och teckningsperioden inleds måndag, den 18 september 2023

I samband med Syncro Group AB:s (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) riktade emission av units och refinansiering av utestående lån som offentliggjordes den 23 december 2022 emitteras totalt 59 036 062 teckningsoptioner av serie TO4, varav 11 362 500 till investerarna i den riktade emissionen, 16 500 000 till långivaren och 31 173 562 till befintliga aktieägare i Bolaget. Varje teckningsoption av serie TO4 ger rätt att teckna en (1) ny aktie av serie B i Bolaget mot kontant betalning motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 1 september 2023 till och med den 14 september 2023, dock högst 0,80 SEK, och lägst kvotvärdet för Bolagets aktier. Den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie uppgick under mätperioden till cirka 0,05 SEK och således har teckningskursen fastställts till 0,10 SEK, motsvarande kvotvärdet i Bolagets aktie. Teckningsperioden för teckningsoptioner av serie TO4 löper under perioden från och med den 18 september 2023 till och med den 29 september 2023.

Syncro Groups företrädesemission fullt registrerad

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller “Bolaget”) har som tidigare meddelats slutfört den företrädesemission av units, bestående av aktier serie B och teckningsoptioner av serie TO5, som beslutades av styrelsen den 7 juli 2023. De aktier och teckningsoptioner som ingick i garantiåtaganden som lämnades av styrelseledamöter och ledningspersoner har nu registrerats och samtliga aktier och teckningsoptioner hänförliga till företrädesemissionen är därmed registrerade hos Bolagsverket.

Syncro Group tecknar avtal om 2 miljoner kronor

Syncro Group (publ) meddelar idag att dess dotterbolag CUBE har tecknat ett avtal för influencer marketing med en framstående global kläddetaljhandelskedja baserad i Sverige. Avtalet omfattar de fyra nordiska marknaderna och har ett värde av 2 MSEK.

Flaggningsmeddelande i Syncro Group AB (publ)

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller “Bolaget”) meddelar härmed att Olle Stenfors ökat sitt innehav av aktier i Syncro Group och därmed passerat flaggningsgränsen 10 procent.

Offentliggörande av halvårsrapport 2023

Syncro Group AB (publ) offentliggör härmed halvårsrapport för 2023, perioden januari-juni. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.syncro.group). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

Syncro Groups BTU omvandlas till aktier och teckningsoptioner av serie TO5 tas upp till handel

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) avslutade i augusti sin företrädesemission av units (”Företrädesemissionen”). Sista dag för handel med betalda tecknade units (BTU) är den 18 augusti 2023 och teckningsoptionerna av serie TO5 tas upp till handel den 24 augusti 2023. Emissionen tillförde Bolaget cirka 22,5 MSEK före emissionskostnader.