Offentliggörande av delårsrapport 1, 2023

Syncro Group AB (publ) offentliggör härmed delårsrapport för första kvartalet (januari-mars) 2023. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.syncro.group). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

Flaggningsmeddelande i Syncro Group AB (publ)

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller “Bolaget”) meddelar härmed att Olle Stenfors ökat sitt innehav av aktier i Syncro Group och därmed passerat flaggningsgränsen 5 procent.

Syncro Group expands partnership with Storytel to include three more markets

Syncro Group extends their current agreement with Storytel, expanding the collaboration to include all Nordic markets. The agreement is an extension of the current preferred supplier agreement with WeAreCube AB (CUBE) within strategic influencer marketing, expanded with the SaaS platform, Collabs. The prolonged agreement will run for 12 months.

Syncro Group utökar partnerskapet med Storytel till ytterligare tre marknader

Syncro Group utökar partnerskapet med Storytel till ytterligare tre marknader

Syncro Group förlänger nuvarande avtal med Storytel samt utökar samarbetet till att omfatta samtliga nordiska marknader. Avtalet är en förlängning av nuvarande preferred supplier-avtal med WeAreCube (CUBE) inom strategisk influencer marketing och utökas med SaaS-plattformen Collabs. Det förlängda avtalet löper under 12 månader.

KALLELSE TILL ÅRSTÄMMA I SYNCRO GROUP AB (PUBL)

Aktieägarna i Syncro Group AB (publ), org. nr 556658–5054, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma den 17 maj 2023, kl. 14:00 i Eversheds Sutherlands Advokatbyrås kontor på Sveavägen 20, Stockholm. Inregistrering till stämman inleds kl. 13:45.   ANMÄLAN M.M   Aktieägare som önskar delta på årsstämman ska (i)       vara införd i den av Euroclear Sweden AB […]

Syncro Group announces outcome of warrants of series TO3 and carries out a directed issue of shares

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” or the ”Company”) today announces the outcome of the exercise of warrants of series TO3, which were issued in connection with the Company’s directed issue of units on Spotlight Stock Market in September 2021. In total, 9,753,038 warrants of series TO3 were exercised, corresponding to approximately 47 per cent of the total number of outstanding warrants of series TO3, for subscription of 9,753,038 B-shares at a subscription price of SEK 0.20 per B-share. Syncro Group will receive approximately SEK 1.95 million before issuing costs through the exercise of the warrants of series TO3. Syncro Group has also carried out a directed issue of shares of approximately SEK 1.45 million. In total the Company will receive approximately SEK 3.4 million.

Syncro Group meddelar utfall av optionsinlösen av serie TO3 och genomför riktad nyemission

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller “Bolaget”) meddelar idag utfallet från nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO3, vilka emitterades i samband med Bolagets riktade emission av units på Spotlight Stock Market i september 2021. Totalt nyttjades 9 753 038 teckningsoptioner av serie TO3, motsvarande cirka 47 procent av utestående teckningsoptioner av serie TO3, för teckning av 9 753 038 B-aktier till en teckningskurs om 0,20 SEK per B-aktie. Genom nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO3 tillförs Syncro Group cirka 1,95 MSEK före emissionskostnader. Syncro Group har även genomfört en riktad nyemission om ytterligare cirka 1,45 MSEK. Totalt tillförs Bolaget cirka 3,4 MSEK.