Valberedning i Syncro Group utsedd

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolagets valberedning inför årsstämman 2024 är utsedd.

Offentliggörande av bokslutskommuniké 2023

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed bokslutskommuniké för perioden januari – december samt delårsrapport för fjärde kvartalet, 2023. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida (www.syncro.group). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

Syncro Group meddelar att teckningsperioden samt handel med uniträtter och BTU i företrädesemissionen senareläggs

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed att Bolaget senarelägger teckningsperioden samt handelsperioden med uniträtter och BTU i företrädesemissionen som beslutades av styrelsen den 4 januari 2024 och godkändes av den efterföljande extra bolagstämman den 5 februari 2024 (”Företrädesemissionen”). Uppdaterad tidplan för teckningsperioden samt handelsperioden för uniträtter och BTU i Företrädesemissionen kommer att offentliggöras i samband med godkännande och offentliggörande av det EU-tillväxtprospekt som upprättas i samband med Företrädesemissionen (“Prospektet”). Anledningen till att teckningsperioden samt handelsperioden med uniträtter och BTU senareläggs är att Prospektet, till följd av administrativa skäl, inte kommer att vara registrerat och godkänt hos Finansinspektionen när teckningsperioden ursprungligen skulle inledas den 12 februari 2024.

Kommuniké från extra bolagsstämma i Syncro Group AB (publ)

Syncro Group AB (publ) (”Bolaget”) höll under måndagen den 5 februari 2024 extra bolagsstämma på Eversheds Sutherland Advokatbyrås kontor på Sveavägen 20, Stockholm, varvid följande huvudsakliga beslut fattades. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till stämman och de fullständiga förslagen som finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.syncro.group.

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SYNCRO GROUP AB (PUBL)

Aktieägarna i Syncro Group AB (publ), org.nr 556658–5054 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma den 5 februari 2024, kl. 10.00 på Eversheds Sutherland Advokatbyrås kontor med adress Sveavägen 20, Stockholm. Inregistrering till stämman inleds kl. 09.45.

Syncro Group beslutar om företrädesemission av units om cirka 58,5 MSEK och har upphandlat ett brygglån om 8 MSEK

Syncro Group AB (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) meddelar att styrelsen idag – under förutsättningarna av bolagsstämmans efterföljande godkännande – har beslutat om en nyemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner serie TO6 och TO7 med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 58,5 MSEK (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen omfattas till cirka 42,6 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden, bland annat från samtliga styrelseledamöter som äger aktier i Bolaget. Bolaget har även handlat upp ett kortsiktigt brygglån från Formue Nord Fokus A/S (“Långivaren”) om 8 MSEK (“Brygglånet”). Vidare har Bolaget ingått ett konvertibellån om 8 MSEK från Långivaren i syfte att minska Bolagets befintliga lån från Långivaren med motsvarande belopp. Kallelse till extra bolagsstämma för att godkänna Företrädesemissionen, som planeras att hållas den 5 februari 2024, kommer offentliggöras genom separat pressmeddelande.

Offentliggörande av delårsrapport 3, 2023

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed delårsrapport för tredje kvartalet (juli-september) jämte januari-september 2023. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida (www.syncro.group). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

Syncro Group meddelar ny tillväxtstrategi

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) meddelar idag att bolaget har antagit en ny tillväxtstrategi för att på bästa sätt ta vara på skalbarheten i Bolagets unika AI-baserade influencer marketing-plattform Collabs. Genom att utveckla försäljningen i tre kanaler räknar Syncro Group med att öka tillväxten och nå lönsamhet 2024.