BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2020 (januari – december 2020)

Share

GIGGER GROUP FORTSÄTTER SIN TILLVÄXTRESA OCH ÖKAR NETTOOMSÄTTNINGEN MED 89%

Sammanfattning januari – december 2020 (januari – december 2019)

 • Nettoomsättningen uppgick till 40 337 (21 310) tkr vilket motsvarar en tillväxt om 89%.
 • Rörelsemarginalen uppgick till -28% (-5%).
 • Resultatet före skatt uppgick till -12 647 (125) tkr.
 • Periodens kassaflöde uppgick till 8 785 (-86) tkr.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,15 (0,00) kr.
 • Soliditeten vid periodens slut uppgick till 9% (27%).
 • Kassalikviditeten vid periodens slut uppgick till 148% (88%).
 • Antal anställda vid periodens slut uppgick till 7 (3).

 

Sammanfattning oktober – december 2020 (oktober – december 2019)

 • Nettoomsättningen uppgick till 13 656 (8 700) tkr vilket motsvarar en tillväxt om 57%.
 • Rörelsemarginalen uppgick till -4% (-1%).
 • Resultatet före skatt uppgick till -781 (-1 375) tkr.
 • Periodens kassaflöde uppgick till 8 475 (665) tkr.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,01 (-0,02) kr.
 • Soliditeten vid periodens slut uppgick till 9% (27%).
 • Kassalikviditeten vid periodens slut uppgick till 148% (88%).
 • Antal anställda vid periodens slut uppgick till 7 (3).

 

Väsentliga händelser under perioden oktober – december 2020

 • Håkan Fritz, VD, redogör för Gigger Groups verksamhet till marknaden.
 • Gigger Groups erbjudande till aktieägarna i Gigger AB accepterar till 96,6%.
 • Gigger Group tar upp lånefinansiering om 10 mkr.
 • Gigger Groups aktie återförs till ordinarie lista hos Spotlight Stock Market.
 • Gigger Group beslutar om företrädesemission om cirka 12,4 mkr.
 • Magnus Winterman utses till ny chef för Investor Relations.

 

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Inga

VD har ordet

Vi som står bakom Gigger Group vill göra det enkelt att vara och anlita giggers/egenanställda på schyssta villkor. Det gör vi genom att erbjuda en plattform som gör det enkelt för giggare att ta uppdrag samtidigt som plattformen tillåter företag att optimera hanteringen av visstidspersonal och uppdragsanställda.

Vår ambition är högt ställd – att bli det världsledande plattformsbolaget som leder utvecklingen av marknaden för gig-ekonomin och skapa en plattform för alla typer av arbete/tjänster på många språk, anpassad för ländernas unika regler.

I Giggers målsättning fanns att bolaget skulle börsnoteras i 2020 vilket skedde och bolaget är nu noterat på Spotlight Stock Market.

Vi har under verksamhetsåret 2020 följt planen i en väl uttalad strategi för att nå våra målsättningar och under det kommande året står vi väl rustade för att ta nästa steg på denna resa. Intresset för vår verksamhet är stor, gig-ekonomin är en av de störst växande i stora delar av världen.

2020 var året ingen kommer att glömma. Pandemin flög över världen och människor och verksamheter led stora kval.

Vi vet av tradition att efter en kris så ökar gigekonomins tillväxt kraftig. Exempel på detta är att egenanställning har stått för 45 % av all jobbtillväxt sedan finanskrisen 2008. I dag är mer än 5 miljoner engelsmän egenanställda. England är en av Giggers strategiska tillväxtmarknader framöver. Ett annat exempel är att över en tredjedel (36 %) av USA:s arbetande population idag är gigarbetare enligt Small Business Labs; Gallup; International Labour Organization; och Statista.

Gig-ekonomins globala tillväxttakt har mellan åren 2014 – 2019 i snitt uppgått till över 17 procent, och förväntas år 2020 omsätta 175 miljarder kronor.

(Källa: Branschen.se, ”Gig-ekonomins utveckling”)

I krisens tid har Gigger varit flitiga, konstruktiva och produktiva, vi har kämpat med och för våra giggare. Vi har subventionerat våra avgifter för att hjälpa de redan hårt utsatta gigarbetarna. Vi har utbildat friställda hur de skall kunna ta uppdrag för att klara sin ekonomi. Vi har annonserat giggandets möjligheter i sociala medier och på internet. Vi har tecknat avtal med utbildningsanordnare för att sänka trösklarna för nyexaminerade yrkesspecialister att komma igång med sin verksamhet.

Det har givit resultat. Bolagets nettoomsättning har ökat med hela 89% under året. Dessutom har anslutningen av nytillkomna giggare under andra halvåret ökat markant – i snitt öppnades 500 nya användarkonton per månad hos Gigger.

Vi vet inte om Covid19-vaccinet kommer att hejda pandemin och lyfta ekonomin, men efter detta år vet vi en sak: Gigger kommer aldrig att låta sig stoppas av en pandemi!

Som ett led i tillväxtstrategin meddelade bolaget den 23 december 2020 beslut om företrädesemission om cirka 12,4 mkr. Emissionen är garanterad till 70% och likviden avses användas till bland annat följande ändamål:

 • Återbetalning av lån inklusive räntekostnader för minskning av finansiella kostnader.
 • Säkerställande av marknadsnärvaro i flera geografiska regioner samt av operativ drift- och försäljningsaktiviteter.
 • Säkerställa nödvändigt rörelsekapital under kommande tolvmånadersperiod.

Framför oss ligger nu 2021, ett år där vi kommer att förbättra och optimera vår tekniska plattform, vi kommer fortsätta utveckla vårt värdeerbjudande och vi kommer att etablera oss och växa utanför Sveriges gränser. År 2021 är ett år då det värsta som kan hända är att vi ”bara” fortsätter att växa som i 2020. Men om pandemin äntligen hejdas ser vi fram emot att historien upprepar sig, och att gigekonomin tar minst samma fart som uppvisat efter tidigare kriser.

Välkomna till Gigger Group 2021!

Håkan Fritz
VD Gigger Group AB

Gigger Group i korthet

Gigger Group är ett plattformsbolag med målet att erbjuda marknadens mest kompletta digitala lösning inom egenanställning för företag, privatpersoner och bemanningsbranschen. Den plattform som Gigger Group tillhandahåller gör det smidigt och enkelt att hitta s.k. ’giggare’ med rätt kompetens för att utföra ett uppdrag samtidigt som lösningen tar ett större grepp och erbjuder fler och bättre tjänster än övriga konkurrenter på marknaden.

Denna rapport avser bolagets verksamhet under perioden 1 januari till och med den 31 december 2020 samt årets fjärde kvartal, 1 oktober till och med den 31 december 2020.

Omvänt förvärv

För koncernen är det så att reglerna kring omvända förvärv skall tillämpas efter att Gigger Group AB (tidigare True Heading AB) förvärvade Gigger AB. Detta regelverk tillämpas normalt när det “lilla” företaget köper det “stora”. Lite förenklat skall man vid konsolidering av koncernen anse att det “stora” företaget köper det “lilla”.

Gigger Group AB (publ) förvärvade under tredje kvartalet Gigger AB genom en apportemission. Förvärvet redovisas som ett omvänt förärv vilket medför att Gigger AB anses vara den redovisningsmässiga förvärvaren i transaktionen. Förvärvet bedöms vara ett tillgångsförvärv och inte ett rörelseförvärv. Därmed uppkommer ingen goodwill utan skillnaden mellan emissionsbeloppet och värdet på det förvärvade bolaget redovisas som en kostnad för förvärv av noteringsplatsen på Spotlight Stock Market. Koncernredovisningen utgör därmed en fortsättning på det legala dotterbolagets finansiella rapporter, förutom vad det gäller dess kapitalstruktur. Konsolideringen vid förvärv sker från och med den tidpunkt då koncernen erhåller ett bestämmande inflytande och vid avyttring till den dag det bestämmande inflytandet upphör. Vid de inledande diskussionerna mellan parterna beslutade man att Gigger ABs aktieägare skulle äga 90 procent av aktierna medan befintliga aktieägarna i True Heading AB skulle äga 10 procent. Beslut togs även att värdera hela den nya koncernen till cirka 50 mkr. Marknadsvärdet på Gigger Group AB var runt 8 – 9 mkr och i detta låg värdet av patentet som sedermera delats ut till de tidigare aktieägarna. Effekten av det ovan sagda blev att Gigger AB värderades till 45 mkr och Gigger Group AB till 5 mkr.

 Sammanfattningsvis består alltså konsolideringen av Gigger ABs resultat i 12 månader samt Gigger Group ABs resultat från förvärvstillfället, juli 2020, dvs 6 månader. Övervärdet är att betrakta som en tjänst och har kostnadsförts som övriga externa kostnader med cirka -5 mkr.

Försäljning och resultat

Nettoomsättningen uppgick till 40 337 (21 310) tkr under helåret, jämte 13 656 (8 700) tkr under fjärde kvartalet. Det redovisade resultatet för helåret uppgick till -12 647 (125) tkr, jämte -781 (-1 375) tkr under fjärde kvartalet, vilket i all väsentlighet är i linje med budget och plan, med hänsyn tagen till omvänt förvärv och därmed relaterade transaktionskostnader av engångskaraktär.

Resultatet per aktie under helåret uppgick till -0,15 (0,00) kr, jämte -0,01 (-0,02) kr under fjärde kvartalet, med jämförbart antal aktier.

Investeringar

Gigger Groups investeringar under helåret uppgick till 2 179 (5 606) tkr, jämte 1 073 (-729) tkr under fjärde kvartalet. Investeringarna avser till största del immateriella anläggningstillgångar i form av aktiverade utvecklingsutgifter. I moderbolaget har förvärvet av Gigger AB redovisats till anskaffningsvärdet, 45 000 tkr.

Avskrivningar

Resultatet för helåret har belastats med 2 621 (1 380) tkr i avskrivningar, jämte 1 590 (1 380) tkr under fjärde kvartalet. Posterna avser primärt avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar.

Likviditet och finansiering

Bolaget hade vid periodens utgång 10 217 (1 432) tkr i likvida medel. Per rapportdatumet hade bolaget räntebärande skulder om 11 300 (1 590) tkr.

Eget kapital, aktiekapital och antal aktier

Per den 31 december 2020 uppgick Gigger Groups egna kapital till 2 957 (3 949) tkr. Aktiekapitalet är fördelat på 82 997 545 aktier med ett kvotvärde om 0,10 kr.

Aktien

Gigger Groups aktier handlas på Spotlight Stock Market under symbolen GIG B och innehar ISIN-kod SE0014956301.

Anställda

Per den 31 december 2020 hade Gigger Group 7 anställda (3) i Stockholm varav 6 män och 1 kvinnor. Det är Gigger Groups målsättning att öka antalet kvinnliga anställda.

Transaktioner med närstående

Inga transaktioner av betydande eller väsentlig omfattning med närstående har förekommit under perioden, utöver vissa konsultarvoden för utförda tjänster jämte kontorshyror och liknande kostnader. Dessa transaktioner har skett på marknadsmässiga villkor.

Vinstutdelning

Styrelsen avser inte att föreslå årsstämman att någon utdelning till aktieägarna skall ske avseende verksamhetsåret 2020.

Uppfyllnad av fortlevandsprincipen

Det är bolagets bedömning att bolaget säkerställt finansiering för den kommande tolvmånadersperioden. Detta har säkerställts genom a) bolagets egen drift och bedömd utveckling av densamma, b) upptagen lånefinansiering om 10 mkr, jämte c) förestående företrädesemission om totalt cirka 12,4 mkr, vilken säkerställts genom garantiåtaganden till 70%, motsvarande cirka 8,5 mkr.

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning, K3. Bolagets tillgångar och skulder upptas till anskaffningsvärdet respektive nominellt värde om ej annat framgår.

Granskning

Denna rapport är översiktligt granskad av bolagets revisor.

Qualified Adviser

Mangold Fondkommission AB är bolagets qualified adviser och nås på 08-503 015 50.

Kommande rapporttillfällen

Gigger Group lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan:

21 maj 2021 Delårsrapport januari – mars 2021
27 maj 2021 (prel.) Ordinarie årsstämma hålls i Stockholm
Årsredovisning publiceras senast 3 veckor före årsstämma på bolagets hemsida

Gigger Group AB (publ), den 13 januari 2021
Styrelsen

För ytterligare information vänligen kontakta

Magnus Winterman, Head of Investor Relations
Telefon: 070-295 99 55
E-post: magnus.winterman@gigger.se

Håkan Fritz, CEO
Telefon: 070-686 23 04
E-post: hakan.fritz@gigger.se

Offentliggörande

Denna information är sådan information som Gigger Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 januari 2021 kl 08:30.

Koncernens resultaträkning

Fjärde kvartalet Helår
2020-10-01 2019-10-01 2020-01-01 2019-01-01
(tkr) 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 13 656 8 700 40 337 21 310
Aktiverat arbete för egen räkning 49 501 953 501
Övriga rörelseintäkter 3 112 2 336 3 401 2 201
Summa rörelsens intäkter 16 817 11 537 44 691 24 012
Rörelsens kostnader
Direkta kostnader 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 1 185 -1 531 -11 517 -3 793
Personalkostnader -12 401 -8 722 -36 897 -19 934
Avskrivningar och nedskrivningar -1 590 -1 380 -2 621 -1 380
Övriga rörelsekostnader -4 610 -4 -6 171 -4
Summa rörelsens kostnader -17 416 -11 637 -57 206 -25 111
Rörelseresultat -599 -100 -12 515 -1 099
Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter -53 -1 273 1 1 226
Räntekostnader och liknande resultatposter -133 -2 -133 -2
Kursvinster/-förluster 4 0 0 0
Summa resultat från finansiella poster -182 -1 275 -132 1 224
Resultat före skatt -781 -1 375 -12 647 125
Skatt 0 0 0 0
Periodens resultat efter skatt -781 -1 375 -12 647 125
Resultat hänförligt till moderbolagets ägare -734 -1 375 -12 485 125
Resultat hänförligt till minoritetsägare -47 0 -162 0
Summa periodens nettoresultat -781 -1 375 -12 647 125

Koncernens balansräkning

(tkr) 2020-12-31 2019-12-31
TILLGÅNGAR
Tecknat med ej inbetalt kapital 0 519
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 5 548 6 046
Materiella anläggningstillgångar 22 17
Finansiella anläggningstillgångar 0 0
Summa anläggningstillgångar 5 570 6 582
Omsättningstillgångar
Varulager 0 0
Övriga kortfristiga tillgångar 16 588 6 408
Likvida medel 10 217 1 432
Summa omsättningstillgångar 26 805 7 840
SUMMA TILLGÅNGAR 32 375 14 422
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital 1 444 1 046
Övrigt tillskjutet kapital 24 341 13 087
Omräkningsreserv 5 0
Balanserat resultat -10 288 -10 309
Periodens resultat -12 647 125
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 2 855 3 949
Innehav utan bestämmande inflytande 102 0
Långfristiga skulder
Långfristig skuld till kreditinstitut 10 000 0
Övriga långfristiga skulder 1 300 1 590
Summa långfristiga skulder 11 300 1 590
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 1 797 2 930
Övriga kortfristiga skulder 10 189 3 808
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 6 132 2 145
Summa kortfristiga skulder 18 118 8 883
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 32 375 14 422

Koncernens kassaflödesANALYS

Fjärde kvartalet Helår
2020-10-01 2019-10-01 2020-01-01 2019-01-01
(tkr) 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Rörelseresultat före finansiella poster -599 -100 -12 515 -1 099
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
– Avskrivningar 1 590 -2 176 2 621 -2 177
– Övriga ej kassaflödespåverkande poster 0 -4 500 5 000 0
Erhållen ränta -14 1 226 1 1 226
Erlagd ränta -81 -2 -83 -2
Valutakursförändringar 0 0 0 0
Erlagd skattekostnad 243 5 236 5
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 1 139 -5 547 -4 740 -2 047
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital
Ökning (-) / minskning (+) av rörelsefordringar -5 223 -2 720 -9 650 -900
Ökning (+) / minskning (-) av rörelseskulder 3 350 7 729 15 426 7 728
Kassaflöde från den löpande verksamheten -734 -538 1 036 4 781
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -637 729 -1 704 -5 606
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -386 0 -425 0
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar -50 0 -50 0
Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 073 729 -2 179 -5 606
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Förändring långfristiga lån 10 282 -265 9 960 0
Nyemissioner 0 739 -32 739
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 10 282 474 9 928 739
Periodens kassaflöde 8 475 665 8 785 -86
Likvida medel vid periodens början 1 742 767 1 432 1 518
Likvida medel vid periodens slut 10 217 1 432 10 217 1 432

KONCERN – Förändring i eget kapital

Helår 2019
(tkr)

2019-01-01 – 2019-12-31

Aktiekapital

Övrigt tillskjutet kapital Balanserat- och årets resultat

Summa

Justering minoritet

Summa totalt eget kapital
Belopp vid periodens ingång 1 046 10 605 -10 309 1 342 0 1 342
Aktieägartillskott 1 200 1 200 1 200
Fond-/nyemission 1 282 1 282 1 282
Periodens resultat 125 125 125
Belopp vid periodens utgång 1 046 13 087 -10 184 3 949 0 3 949
Helår 2020
(tkr)

2020-01-01 – 2020-12-31

Aktiekapital

Övrigt tillskjutet kapital Balanserat- och årets resultat

Summa

Justering minoritet

Summa totalt eget kapital
Belopp vid periodens ingång 1 046 13 087 -10 184 3 949 0 3 949
Aktieägartillskott 0 0
Fond-/nyemission 398 11 285 -265 11 418 265 11 683
Emissionskostnader -32 -32 -32
Omräkning/valutakursdiff. 5 5 5
Periodens resultat -12 485 -12 485 -163 -12 648
Belopp vid periodens utgång 1 444 24 340 -22 929 2 855 102 2 957

KONCERNENS Nyckeltal i urval

Fjärde kvartalet Helår
2020-10-01 2019-10-01 2020-01-01 2019-01-01
2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31
Soliditet (%) 9,1 27,4 9,1 27,4
Kassalikviditet (%) 148,0 88,3 148,0 88,3
Avkastning Eget Kapital (%) -427,7 3,2 -427,7 3,2
Avkastning Totalt Kapital (%) -2,4 -9,5 -39,1 0,9
Rörelsemarginal (EBIT) (%) -3,6 -0,9 -28,0 -4,6
Antal anställda (st) 7 3 7 3

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING

Fjärde kvartalet Helår
2020-10-01 2019-10-01 2020-01-01 2019-01-01
(tkr) 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 94 1 516 3 978 7 559
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 3 116 14 3 116 329
Summa rörelsens intäkter 3 210 1 530 7 094 7 888
Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Övriga externa kostnader -704 -514 -6 788 -5 831
Personalkostnader -1 -843 -2 938 -3 827
Avskrivningar och nedskrivningar -784 -75 -5 385 -275
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Summa rörelsens kostnader -1 489 -1 432 -15 111 -9 933
Rörelseresultat 1 721 98 -8 017 -2 045
Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag -2 025 0 -2 025 0
Ränteintäkter och liknande resultatposter -19 23 1 23
Räntekostnader och liknande resultatposter -74 47 -74 0
Kursvinster/-förluster 0 0 0 0
Summa resultat från finansiella poster -2 118 70 -2 098 23
Resultat före skatt -397 168 -10 115 -2 022
Skatt 0 0 -1 242 0
Periodens resultat efter skatt -397 168 -11 357 -2 022

MOERBOLAGETS BALANSRÄKNING

(tkr)

2020-12-31 2019-12-31
TILLGÅNGAR
Tecknat med ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 0 4 972
Materiella anläggningstillgångar 0 45
Finansiella anläggningstillgångar 45 000 1 331
Summa anläggningstillgångar 45 000 6 348
Omsättningstillgångar
Varulager 0 3 150
Övriga kortfristiga tillgångar 3 849 1 603
Likvida medel 6 722 2
Summa omsättningstillgångar 10 571 4 755
SUMMA TILLGÅNGAR 55 571 11 103
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital 8 300 7 029
Övrigt tillskjutet kapital 46 346 38 826
Omräkningsreserv 0 0
Balanserat resultat -135 -35 668
Periodens resultat -11 357 -2 022
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 43 154 8 165
Innehav utan bestämmande inflytande 0 0
Långfristiga skulder
Långfristig skuld till kreditinstitut 10 000 667
Övriga långfristiga skulder 300 300
Summa långfristiga skulder 10 300 967
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 263 1 196
Övriga kortfristiga skulder 551 121
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 303 654
Summa kortfristiga skulder 2 117 1 971
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 55 571 11 103

MODERBOLAGETS Kassaflödesanalys

Fjärde kvartalet Helår
2020-10-01 2019-10-01 2020-01-01 2019-01-01
(tkr) 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Rörelseresultat före finansiella poster 1 721 98 -8 017 -2 045
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
– Avskrivningar 5 385 317 5 385 317
– Övriga ej kassaflödespåverkande poster -6 739 301 0 0
Erhållen ränta 1 23 1 23
Erlagd ränta -74 0 -74 0
Valutakursförändringar 0 0 0 0
Erlagd skattekostnad 307 0 307 0
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 601 739 -2 398 -1 705
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital
Ökning (-) / minskning (+) av rörelsefordringar 885 -1 394 884 -1 394
Ökning (+) / minskning (-) av rörelseskulder -4 575 533 15 -1 389
Kassaflöde från den löpande verksamheten -3 089 -122 -1 499 -4 488
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -354 -4 583 -354 -4 583
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -14 0 -14 0
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar 37 974 4 066 -2 014 0
Kassaflöde från investeringsverksamheten 37 606 -517 -2 382 -4 583
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Förändring långfristiga lån 9 255 -122 9 255 -122
Nyemissioner -37 489 47 1 346 0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -28 234 -75 10 601 -122
Periodens kassaflöde 6 283 -714 6 720 -9 193
Likvida medel vid periodens början 439 716 2 9 195
Likvida medel vid periodens slut 6 722 2 6 722 2

MODERBOLAGET – Förändring i eget kapital

Helår 2019
(tkr)
2019-01-01 – 2019-12-31
Aktie-kapital Övrigt tillskjutet kapital Utvecklings-fond Balanserat- och årets resultat Periodens resultat Summa totalt eget kapital
Belopp vid periodens ingång 7 029 38 826 0 -35 054 -614 10 187
Beslut av årsstämma -614 614 0
Fond-/nyemission 0
Aktivering balanserade utvecklingskostnader 4 181 -4 181 0
Periodens resultat -2 022 -2 022
Belopp vid periodens utgång 7 029 38 826 4 181 -39 849 -2 022 8 165
Helår 2020
(tkr)
2020-01-01 – 2020-12-31
Aktie-kapital Övrigt tillskjutet kapital Utvecklings-fond Balanserat- och årets resultat Periodens resultat Summa totalt eget kapital
Belopp vid periodens ingång 7 029 38 826 4 181 -39 849 -2 022 8 165
Beslut av årsstämma -2 022 2 022 0
Fond-/nyemission 1 271 7 520 37 555 46 346
Aktivering balanserade utvecklingskostnader -4 181 4 181 0
Periodens resultat -11 357 -11 357
Belopp vid periodens utgång 8 300 46 346 0 -135 -11 357 43 154

MODERBOLAGETS Nyckeltal i urval

Fjärde kvartalet Helår
2020-10-01 2019-10-01 2020-01-01 2019-01-01
2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31
Soliditet (%) 77,7 73,5 77,7 73,5
Kassalikviditet (%) 499,3 241,3 499,3 241,3
Avkastning Eget Kapital (%) -26,3 -24,8 -26,3 -24,8
Avkastning Totalt Kapital (%) -0,7 1,5 -18,2 -18,2
Rörelsemarginal (EBIT) (%) 53,6 6,4 -113,0 -25,9
Antal anställda (st) 2 3 2 3

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Syncro Group, en pionjär inom SaaS-lösningar för influencer marketing, meddelar idag att de har tecknat ett strategiskt partnerskap med Scream Mediabyrå AB, en av Sveriges ledande mediebyråer.

Styrelsen för Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2024, beslutat om en riktad emission av aktier av serie B (den ”Riktade Emissionen”) till Fenja Capital II A/S, avseende garantiåtagande i samband med teckningsoption av serie TO6, samt till Mprwrd AB, Michel Issa Invest AB, Börsjakten AB och Loklint Invest AB (gemensamt ”Tecknarna”). Teckningskursen i den Riktade Emissionen har, efter förhandlingar med Tecknarna på armlängds avstånd, fastställts till 0,01 SEK per aktie, motsvarande teckningskursen vid nyttjande av teckningsoption av serie TO6, för vilken teckningsperioden nyligen avslutats.