Bokslutskommuniké 1 januari 2016 – 31 december 2016 True Heading AB (publ)

Share

Bokslutskommuniké för True Heading AB (publ) med koncern helåret 2016 samt kvartal 4.

ÅRET I SAMMANDRAG TRUE HEADING AB (Moderbolaget True Heading AB)

– Omsättningen uppgick till 11 770 KSEK (12 712 KSEK).
– Rörelseresultatet uppgick till -3 235 KSEK (-17 509 KSEK).
– Resultat efter skatt uppgick till -3 775 KSEK (-17 645 KSEK).

– Kassaflödet under 2016 uppgick till 4 962 KSEK.

VIKTIGA HÄNDELSER under 2016

Seapilot drev under 2016 en principiellt viktig process mot Sjöfartsverket till Konkurrensverket. Tyvärr valde Konkurrensverket att inte driva frågan vidare främst av prioriterings- och resursskäl. Vi beklagar detta djupt då vi anser att frågan verkligen behövde genomlysas utifrån flera olika lagrum olika budskap. Vi har även två gånger varit i kontakt med Näringsminister Mikael Damberg i frågan men inte lyckats få gehör för frågan där heller vilket vi tycker visar på att man ej tar småföretagens nytta av myndighetsdata på allvar i det sk PSI- direktivet från EU.

Lockheed Martin fortsätter att lägga för bolaget större beställningar av hårdvara avsedd för US Navy. Dessa produkter har potential för flera kommande beställningar och är för bolaget mycket lönsamma.

Under 2016 kontrakterades KSSS förre Klubbdirektör Johan Hedberg för att driva den fortsatta satsningen på USA. Han påbörjade dessa aktiviteter i samband med Miami International Boatshow i februari 2017.

Slutligen genomförde bolaget en övertecknad emission under november till december 2016. Överteckningen var ca 2 MSEK och därför kunde ca 7 MSEK säkras till bolaget innan emissionskostnader.

För fullständiga pressreleaser under 2016 vänligen se http://www.trueheading.se/sv/pressmeddelanden.

VIKTIGA HÄNDELSER under 2017

Året började på ett positivt sätt genom att vi fick rätt i den överklagan vi gjort mot Sjöfartsverkets upphandling av ett nytt lotssystem. Vi ser nu fram emot att få konkurrera på likvärdiga villkor i en ny upphandling. Lotsar i både Norge, Finland och Danmark använder Seapilot så vi hoppas att även svenska lotsar för möjligheten till detta. Många svenska lotsar är redan idag användare av vår lösning och vi tror också utifrån det säkerhetspolitiska läget att det är bra att välja en leverantör som inte har någon koppling till länder som potentiellt skulle kunna vara ett säkerhetshot mot landet.

LIKVIDITET I BOLAGET (Moderbolaget True Heading AB)
Vid räkenskapsårets utgång uppgick likvida medel till 7 126 KSEK.

EGET KAPITAL (Moderbolaget True Heading AB)
Vid räkenskapsårets ingång var det egna kapitalet 15 619 KSEK.

Vid räkenskapsårets utgång var det egna kapitalet 17 488 KSEK.

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN
2017 23/5    Kvartalsrapport Q1

2017 23/5    Årsstämma 14:00-16:00

2017 29/8    Kvartalsrapport Q2

2017 21/11 Kvartalsrapport Q3

2018 23/2 Bokslutskommuniké 2017

BOLAGETS STYRELSE
Anders Bergström       Styrelseordförande

Anna Averud              Ledamot

Torgny Hellström        Ledamot

Göran Liljegren           Ledamot

Martin Rylander          (VD) Ledamot

ÅRSREDOVISNING OCH ORDINARIE ÅRSSTÄMMA

Årsredovisningen kommer att från och med den 18 april 2017 finnas tillgänglig på True Heading’s och Aktietorgets hemsidor.

Ordinarie årsstämma kommer att hållas den 23 maj 2015.

Danderyd, den 24 februari 2017

Styrelse och VD
True Heading AB (publ)
Vendevägen 90, 182 32 Danderyd

ORG NR. 556658-5054

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Syncro Group, en pionjär inom SaaS-lösningar för influencer marketing, meddelar idag att de har tecknat ett strategiskt partnerskap med Scream Mediabyrå AB, en av Sveriges ledande mediebyråer.

Styrelsen för Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2024, beslutat om en riktad emission av aktier av serie B (den ”Riktade Emissionen”) till Fenja Capital II A/S, avseende garantiåtagande i samband med teckningsoption av serie TO6, samt till Mprwrd AB, Michel Issa Invest AB, Börsjakten AB och Loklint Invest AB (gemensamt ”Tecknarna”). Teckningskursen i den Riktade Emissionen har, efter förhandlingar med Tecknarna på armlängds avstånd, fastställts till 0,01 SEK per aktie, motsvarande teckningskursen vid nyttjande av teckningsoption av serie TO6, för vilken teckningsperioden nyligen avslutats.