Årsredovisning för True Heading AB (publ)

Share

Tillsammans med årsredovisningen och revisionsberättelse för True Heading AB (publ) ”Bolaget” lämnar styrelsen följande information.  

Styrelsen vill informera att revisorn har avseende rapporten om årsredovisningen och koncernredovisningen gjort en anmärkning.

”Utan att det påverkar våra uttalanden vill vi anmärka på att avdragen skatt och sociala avgifter samt mervärdesskatt vid flera tillfällen inte betalats i rätt tid. Sammanlagt har 9 st betalningar ankommit för sent till Skatteverket med en genomsnittlig förseningstid om 2 dagar. True Heading AB (publ) har som mest blivit erlagda en enskild kostnadsränta om 221 SEK.

Detta har inte föranlett någon övrig anmärkning, förseningsavgift eller skattetillägg från Skatteverket.”

Bolaget förklarar

True Heading har som ett mindre bolag begränsade personalresurser, vid sjukdom eller resor har godkännande av rapporteringa och betalningar blivit fördröjda ett antal gånger under året, vilket föranlett de sena betalningarna och rapporteringarna.

Bolaget har vidtagit åtgärder genom att under hösten 2017 ta in en controler funktion och som i april 2018 kommer att upphandlas på nytt för resten av året.

Bolaget avser att betala och redovisa skatter och avgifter i rätt tid och i nuläget betalas skatter och avgifter enligt gällande regler.

I övrigt se bifogade dokument

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Idag, den 1 mars 2024, inleds teckningsperioden i Syncro Group AB:s (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner, med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningsperioden i företrädesemissionen löper från och med den 1 mars 2024 till och med den 15 mars 2024.

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) offentliggör ett EU-tillväxtprospekt (”Prospektet”) med anledning av Bolagets förestående nyemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner serie TO6 och TO7 med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 58,5 MSEK (”Företrädesemissionen”). Syncro Group har även erhållit ytterligare teckningsförbindelser och garantiåtaganden, innebärande att Företrädesemissionen därmed omfattas till cirka 49,2 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Bolaget har även handlat upp ett kortsiktigt brygglån från Formue Nord Fokus A/S ("Långivaren”) om 3 MSEK ("Brygglånet").

Företrädesemission 2024

Syncro främjar samarbete mellan människor och varumärken med innovativ teknik. Under 2024 kommer vi att skala upp vår AI-baserade influencer marketing-plattform, Collabs, som håller på att omforma det digitala landskapet inom området.

Forma framtiden tillsammans med oss genom att delta i företrädesemissionen.