INVESTOR RELATIONS

Företrädesemission

The following page is only available in Swedish

Viktig information / Important notice

Tillgång till information och dokument på denna del av webbplatsen för Syncro Group AB (publ) (”Bolaget”) är av regulatoriska skäl begränsad. Du ombeds att granska följande information och lämna följande bekräftelse varje gång du söker tillträde till denna information. Din bekräftelse måste vara sanningsenlig och korrekt.

Informationen på denna del av Bolagets webbplats är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller distribueras eller spridas till personer som bor eller befinner sig i USA (innefattande dess territorier och besittningar, varje stat i USA samt District of Columbia) (“USA”), Kanada, Japan, Australien, Hong Kong, Nya Zeeland, Sydkorea, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen på webbsidan utgör inte något erbjudande avseende aktier, teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier utgivna av Bolaget (“Värdepapper”) till någon person i nämnda jurisdiktioner. Informationen på webbsidan får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav.

Inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (“EES”) lämnas inget erbjudande till allmänheten av Värdepapper i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska unionen (“EU”) kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Europaparlamentets och Rådets förordning 2017/1129 (“Prospektförordningen”). I andra länder inom EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.
Personer som mottar information eller handlingar kopplade till erbjudandet måste informera sig om ovan nämnda begränsningar. Åtgärder vidtagna i strid med ovan nämnda begränsningar kan utgöra ett brott mot tillämpliga värdepapperslagar.

Jag intygar därför att:

1. Jag är bosatt i och befinner mig i ett land utanför USA, Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där offentliggörandet, distributionen eller publiceringen skulle vara olaglig eller kräva registrering eller andra åtgärder i enlighet med tillämplig lag;

2. Jag har rätt att ta del av informationen som finns på denna del av Bolagets webbplats utan att vara föremål för några legala begränsningar och utan att någon ytterligare åtgärd krävs från Bolagets sida; och

3. Jag har läst, förstått och samtycker till att följa samtliga restriktioner som framgår ovan.