Företrädesemission 2024

Bakgrund och motiv

Syncro möjliggör samarbete mellan människor och varumärken genom innovativ tech. Vi investerar i bolag som är en del av att forma den nya digitala ekonomin och som samtidigt stärker och vidgar vårt erbjudande. Syncro har kontor i Sverige och Danmark, med huvudkontor i Stockholm.

Syncro Groups omsättning under 2023 uppgick till cirka 194,8 MSEK, vilket motsvarar en omsättningstillväxt om cirka 1 procent. Bolaget har introducerat omfattande besparingsprogram under året och som väntas ge ytterligare effekt under 2024.

Bolaget har under hösten 2023 bedömt att Bolagets AI-baserade influencer marketing-plattform Collabs är välutvecklad och redo att skala upp. Detta har påbörjats genom samarbetsavtal och strategiska partners och ger redan resultat genom högre omsättning. Bolaget är i pågående diskussioner med flera parter som med hög sannolikhet kommer driva in stora volymer till Bolagets plattform under 2024. Styrelsen bedömer att den föreslagna Företrädesemissionen kommer att bidra med tillräckligt med kapital för att agera på den strategiska planen och nå lönsamhet.

Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget en initial bruttolikvid om cirka 58,5 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Nettolikviden från Företrädesemissionen avses disponeras för följande användningsområden, i prioritetsordning:

  • Cirka 3 procent avses att användas för att reglera bolagets skatteskuld
  • Cirka 30 procent avses användas för att amortera en del av bolagets utestående lån
  • Cirka 32 procent avses användas för att tillgodose bolagets rörelsekapitalbehov de kommande 12 månaderna
  • Cirka 35 procent avses användas för marknadsföringsmässiga åtaganden i syfte att attrahera nya kunder till bolagets dotterbolag

 

För det fall samtliga teckningsoptioner serie TO6 som utges i Företrädesemissionen utnyttjas för teckning av aktier kommer Bolaget att tillföras en ytterligare bruttolikvid om högst cirka 73,1 MSEK före avdrag för emissionskostnader. För det fall samtliga teckningsoptioner serie TO7 som utges i Företrädesemissionen utnyttjas för teckning av aktier kommer Bolaget att tillföras en ytterligare bruttolikvid om högst cirka 117,0 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Likviden från teckningsoptioner av serie TO6 och TO7, ska främst användas för att:

  • Tillgodose Bolagets rörelsekapitalbehov och fortsatta tillväxt
  • Amortera återstoden av utestående lån

  

Erbjudandet i korthet

Teckningsperiod: 1 mars 2024 – 15 mars 2024 (notera att vissa förvaltare stänger teckning vid ett tidigare datum).

Handel med uniträtter: 1 mars 2024 –12 mars 2024.

Teckning med företrädesrätt: För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) uniträtt, tre (3) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. En (1) unit innehåller fem (5) aktier, fem (5) teckningsoptioner serie TO6 och fem (5) teckningsoptioner serie TO7.

Teckningskurs: Teckningskursen i företrädesemissionen uppgår till 0,3 SEK per unit, motsvarande 0,06 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.

Emissionslikvid: Vid full teckning i Företrädesemissionen och fullt utnyttjande av teckningsoptioner serie TO6 och TO7 kan bolaget därmed tillföras som mest cirka 248,6 MSEK före emissionskostnader.

Tecknings- och garantiåtaganden: Företrädesemissionen omfattas till cirka 49,2 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Företrädesemission 2024

Syncro främjar samarbete mellan människor och varumärken med innovativ teknik. Under 2024 kommer vi att skala upp vår AI-baserade influencer marketing-plattform, Collabs, som håller på att omforma det digitala landskapet inom området.

Forma framtiden tillsammans med oss genom att delta i företrädesemissionen.