Ytterligare information kring Konkurrens-verket’s avskrivning av True Heading AB anmälan mot sjöfartsverket

Share

True Heading AB har som tidigare meddelats fått besked att Konkurrensverket avskriver av prioriteringsskäl anmälan mot Sjöfartsverket för diskriminerande och konkurrensnedvridande villkor för licenser av sjökortsdata.

Efter att vi erhållit Konkurrensverkets beslut kring vår anmälan mot Sjöfartsverket att ej driva detta ärende vidare vill vi härmed ytterligare informera marknaden och samtidigt djupt beklaga att Sjöfartsverket kan fortsätta driva en starkt konkurrenssnedvridande licensiering av sjökortsdata i den monopolställning som man innehar. Vi vill dock påpeka att Konkurrensverket inte har tagit ställning i sakfrågan utan skriver i sitt beslut.

”Konkurrensverkets beslut att inte utreda saken vidare innebär inte ett ställningstagande till om förfarandet strider mot konkurrensreglerna.”

Vi har tyvärr ej passerat den prioritering man tvingas göra bland de många fall som man har att ta ställning till. Vår anmälan har också backats upp av andra aktörer på marknaden, men tyvärr med samma beslut som oss från Konkurrensverket. Detta innebär att vi nu måste överväga en civilrättslig process eller en stämning vid Patent- och Marknadsdomstolen vilket också Konkurrensverket hänvisar till möjligheten för i sitt beslut. Det övervägande kommer nu att göras i närtid och då en sådan process kommer att vara mer kostsam så har vi för avsikt att se om vi kan få stöd av våra användare i Seapilot för att finansera denna process i någon form av ”crowd sponsring”. Det är trots allt därför vi driver denna fråga så att just sjökorten kan bli billigare även för våra kunder i en sjösäkrare app.

Vi tycker det är mycket märkligt att Sjöfartsverket kan gynna en licensmodel där sjösäkerheten inte prioriteras, vilket ska vara en av verkets huvuduppgifter att främja. Den frågan är dock tyvär utanför Konkurrensverkets mandat att ta hänsyn till även om man i dialog med oss uttryckt förvåning över detta beteende.

Konkurrensverket har i detta fall endast kunna bedöma vår anmälan utifrån att framtida fortsatt konkurrenssnedvridning kommer att ske. Då Sjöfartsverket nyligen erbjudit oss samma villkor som Eniro gör därmed frågan komplicerad. För vår del skulle det dock innebära att vi skulle behöva göra om hela vår tekniska lösning till en omfattande kostnad och dessutom göra produkten sämre och mindre sjösäker. Det man från Konkurrensverkets sida inte heller kunnat bedömma är den diskriminering och avtalsbrott vi utsats för under den tid då vi ej kunnat erbjudas samma villkor som endast Eniro fick 2013. Först ca 1,5 år efter Eniro fått en egen avtalsform erbjuds vi samma villkor.

–      Hade inte Eniro lyckats förhandla fram de särskilda villkor man fick hade man lagt ner sin lösning eller avyttrat den, säger Anders Bergström, arbetande styrelseordförande i True Heading AB, han tillägger, snacka om snedvridning och att förändra marknadsvillkoren.

Sjöfartsverket har en monopolställning på marknaden för att tillhandahålla sjökortsdata. Då anser vi att man inte abrubt kan förändra villkoren för marknaden ej heller ge vissa aktörer exlusiva fördelar under lång tid. Sjöfartsverket har i Konkurrensverkets utredning också erkänt att man inte har någon skillnad i kostnad för att tillhandahålla data till varken oss eller Eniro utifrån fakta att vi använder samma form av data och hämtar den från Sjöfartsverket på exakt samma sätt. Med sin monopolställning anser vi att sjöfartsverket inte kan skilja på hur användaren nyttjar och distribuerar datat, då ingen prisskillnad finns att tillhandhålla den. Sjöfartsverket bör rimligen inte kunna anses vara varken en aktör som tex film- eller musikindustrin utifrån hur man anser sig kunna agera utifrån ett copyright perspektiv. Särskilt då man har monopol, ansvar för sjösäkerheten i landet och ingen skillnad i kostnad för att tillhandahålla data. Både tex Lantmäteriet och SMHI har nyligen gjort helt andra bedömningar av hur data skall göras tillgängligt. Vårat fall är också personligen överlämnat till näringsminister Mikael Damberg som vi hoppas kommer att ta upp fallet i departementet för dialog med myndigheten.

För ytterligare information:
Anders Bergström, True Heading AB, E-mail: anders.bergstrom@trueheading.se
Tel. +46 8 6222660 alt. fax. +46 8 54593910

True Heading AB (publ), listat på Aktietorget äger varumärkena Seapilot och True Heading.
True Heading och Seapilot är idag världsledande inom navigationsappar och AIS (Automatic Identification System). Seapilot är baserad på funktionalitet och design från yrkessjöfartens standarder för elektronisk navigering och har även en stark social touch genom sina Social Boating funktioner. True Heading tillverkar och säljer AIS transpondrar, GPS-kompasser, sjösäkerhetsprodukter och navigationssystem m.m. AIS är en naturlig del av säkerhetssystemet både ombord och iland för navigering, upptäckt av andra fartyg eller om olyckan är framme och självklart en viktig del även i Seapilot. Seapilot är idag en internationellt uppskattad navigationsapp främst för fritidsbåtssektorn. För mer information se www.trueheading.se & www.seapilot.com

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Idag, den 1 mars 2024, inleds teckningsperioden i Syncro Group AB:s (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner, med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningsperioden i företrädesemissionen löper från och med den 1 mars 2024 till och med den 15 mars 2024.

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) offentliggör ett EU-tillväxtprospekt (”Prospektet”) med anledning av Bolagets förestående nyemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner serie TO6 och TO7 med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 58,5 MSEK (”Företrädesemissionen”). Syncro Group har även erhållit ytterligare teckningsförbindelser och garantiåtaganden, innebärande att Företrädesemissionen därmed omfattas till cirka 49,2 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Bolaget har även handlat upp ett kortsiktigt brygglån från Formue Nord Fokus A/S ("Långivaren”) om 3 MSEK ("Brygglånet").

Företrädesemission 2024

Syncro främjar samarbete mellan människor och varumärken med innovativ teknik. Under 2024 kommer vi att skala upp vår AI-baserade influencer marketing-plattform, Collabs, som håller på att omforma det digitala landskapet inom området.

Forma framtiden tillsammans med oss genom att delta i företrädesemissionen.