Valberedning i Syncro Group utsedd

Share

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolagets valberedning inför årsstämman 2024 är utsedd.

Valberedningen har följande sammansättning inför årsstämman 2024:

  • Fredrik Wennerstrand, utsedd av Leoett Holding AB (valberedningens ordförande)
  • Anders Bruzelius, utsedd av F8 Elenius Ventures AB
  • Ebbe Damm, utsedd av Fam. Damm AB
  • Ronny Elénius, styrelseordförande Syncro Group AB
  • Lennart Engelhardt, utsedd av Thinkberry AB

 

Valberedningens uppdrag är att inför årsstämman 2024 förbereda förslag avseende ordförande och sekreterare för årsstämman, förslag till antal ledamöter, förslag till arvode till styrelsen med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter samt för eventuellt utskottsarbete, förslag till arvode till revisor, namn på föreslagna ledamöter, förslag till val av revisor samt eventuellt förslag på nya riktlinjer för att utse ledamöter i valberedningen och för valberedningens uppdrag inför efterföljande årsstämmor.

 

Valberedningens samtliga förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman.

 

Bolagets årsstämma 2024 är planerad att äga rum den 30 maj 2024 (preliminärt), i Stockholm.

 

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till valberedningen@syncro.group senast den 15 mars 2024.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ebbe Damm, VD Syncro Group

Telefon:  0705 46 46 00

E-post:  ebbe.damm@syncro.group

 

Om Syncro Group

Syncro Group AB (publ) är ett noterat bolag på Spotlight Stock Market under SYNC B med en egenutvecklad unik AI-plattform inom influencer marketing som är en del av att forma den nya digitala ekonomin och möjliggör samarbete mellan människor och varumärken – via tech. Bolagets aktie är listad på Spotlight Stock Market, med kortnamnet SYNC B. För mer information, gå in på www.syncro.group.

 

Qualified Adviser

Syncro Groups Qualified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

 

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) belyser anledning till nedgången i Bolagets aktie den 18 april 2024 för marknaden. Bolagets bedömning är att nedgången beror på att handeln i Bolagets nyemitterade aktier som tecknades i samband med företrädesemissionen under mars har påbörjats och Bolaget har därmed noterat en kraftig försäljning av aktier. Syncro Groups bedömning är att det inte finns några andra bakomliggande orsaker till kursnedgången.

Styrelsen för Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2023, beslutat om en riktad emission av units bestående av aktier, teckningsoptioner av serie TO6 och teckningsoptioner av serie TO7 (samma serie teckningsoptioner som emitterades inom ramen för den nyligen avslutade företrädesemissionen) till de garanter som kommer att erhålla garantiersättning i form av nyemitterade units (”Ersättningsemissionen”) i enlighet med de garantiavtal som ingåtts i samband med Bolagets företrädesemission av units vars teckningsperiod avslutades den 15 mars 2024 (”Företrädesemissionen”). Syncro Group har även beslutat om en riktad kvittningsemission av units (’’Kvittningsemissionen’’) bestående av aktier, teckningsoptioner av serie TO6 och teckningsoptioner av serie TO7 för kvittning av utestående lån från Formue Nord Fokus A/S (’’Långivaren’’). Teckningskursen i Ersättningsemissionen och Kvittningsemissionen har fastställts till 0,30 SEK per unit, motsvarande 0,06 SEK per aktie, vilket motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen. Samtliga units som emitterats i Ersättningsemissionen och Kvittningsemissionen har tecknats och tilldelats.