True Heading: Kommuniké från årsstämman 2019-12-05

Share

Årsstämman i True Heading AB (publ) avhölls kl. 14:00, 2019-12-05 och i

sammandrag beslutades följande;

· Bolagets ordförande Anders Bergström hälsade alla deltagare välkomna och lämnade

över till advokat Jenny Grunden som valdes till ordförande vid stämman.

· Stämman ansågs vara behörligen kallad till och agendan godkändes enhälligt

· Stämman beslutade att ändra bolagsordningen enligt förslag med följande lydelse, Aktiekapitalet skall lägst vara 7 000 000 kr och högst vara 28 000 000 kr; antalet aktier skall lägst vara 70 000 000 aktier och högst vara 280 000 000 aktier. Beslutet var enhälligt

· Stämman beslutade att bevilja styrelsen mandat för att besluta om emissioner med enligt till stämman framlagt förslag i enlighet med bolagsordningens ändring som antogs tidigare av stämman. Beslutet var enhälligt.

Täby 2019-12-05

True Heading AB

För ytterligare information:

Göran Carlsson, True Heading AB, E-mail: goran.carlsson@trueheading.se

Tel. +46 8 6222660 alt. fax. +46 8 5459391

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Idag, den 1 mars 2024, inleds teckningsperioden i Syncro Group AB:s (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner, med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningsperioden i företrädesemissionen löper från och med den 1 mars 2024 till och med den 15 mars 2024.

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) offentliggör ett EU-tillväxtprospekt (”Prospektet”) med anledning av Bolagets förestående nyemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner serie TO6 och TO7 med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 58,5 MSEK (”Företrädesemissionen”). Syncro Group har även erhållit ytterligare teckningsförbindelser och garantiåtaganden, innebärande att Företrädesemissionen därmed omfattas till cirka 49,2 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Bolaget har även handlat upp ett kortsiktigt brygglån från Formue Nord Fokus A/S ("Långivaren”) om 3 MSEK ("Brygglånet").

Företrädesemission 2024

Syncro främjar samarbete mellan människor och varumärken med innovativ teknik. Under 2024 kommer vi att skala upp vår AI-baserade influencer marketing-plattform, Collabs, som håller på att omforma det digitala landskapet inom området.

Forma framtiden tillsammans med oss genom att delta i företrädesemissionen.