True Heading: Kommuniké från årsstämman 2017-05-23

Share

Årsstämman i True Heading AB (publ) avhölls kl. 14:00, 2017-05-23 och i sammandrag beslutades följande;

· Styrelsens ordförande Anders Bergström hälsade alla deltagare välkomna och lämnade

över till advokat Jenny Grunden som valdes till ordförande vid stämman.

· Stämman ansågs vara behörligen kallad till och agendan godkändes enhälligt

· Stämman beslutade att fastställa balans- och resultaträkning och att resultatet skall

disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen, samt att bevilja ansvarsfrihet åt

styrelsens ledamöter och verkställande direktören.

· Stämman gav styrelsen mandat att gå vidare och förbereda en delningen av bolaget True Heading AB (publ) och dess helägda dotterbolag Seapilot AB genom utdelning av dotterbolagsaktierna prorata till befintliga aktieägare i True Heading AB i samband med beslutet som kommer att tas vid en extra bolagstämma under hösten 2017. 

· Stämman beslutade att bevilja styrelsen mandat för att besluta om emissioner med 9 700 000 B-aktier vilket var färre aktier än till stämman framlagt förslag. Beslutet var enhälligt.

· Stämman beslutade att arvoden till styrelse skall utgå med max ett basbelopp per år och till ordförande om max ett och ett halvt basbelopp. För personer arbetandes inom bolaget eller koncern utgår inget arvode. För revisorer skall ersätting utgå enligt bok och räkning. Beslutet var enhälligt.

· Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes; Anders Bergström, Torgny Hellström, Anna Averud och Martin Rylander. Till ordinarie styrelseledamöter nyvaldes; Thomas Söderberg.

Danderyd 2017-05-24

True Heading AB

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Syncro Group, en pionjär inom SaaS-lösningar för influencer marketing, meddelar idag att de har tecknat ett strategiskt partnerskap med Scream Mediabyrå AB, en av Sveriges ledande mediebyråer.

Styrelsen för Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2024, beslutat om en riktad emission av aktier av serie B (den ”Riktade Emissionen”) till Fenja Capital II A/S, avseende garantiåtagande i samband med teckningsoption av serie TO6, samt till Mprwrd AB, Michel Issa Invest AB, Börsjakten AB och Loklint Invest AB (gemensamt ”Tecknarna”). Teckningskursen i den Riktade Emissionen har, efter förhandlingar med Tecknarna på armlängds avstånd, fastställts till 0,01 SEK per aktie, motsvarande teckningskursen vid nyttjande av teckningsoption av serie TO6, för vilken teckningsperioden nyligen avslutats.