True Heading AB (publ) tidigare dotterbolag, Seapilot AB, erhåller uppköpserbjudande för alla utestående aktier.

Share

Det av True Heading tidigare helägda dotterbolaget, Seapilot, har erhållit ett bud om 3,63 kr per aktie från FLIR-koncernen. Erbjudandet har accepterats av de största ägarna inklusive bolagets grundare, motsvarande 48 % av kapitalet och 67% av rösterna. Om budet accepteras av aktieägarna kommer även Seapilots samtliga skulder till True Heading, motsvarande 14,2 MSEK, att lösas.

Det av True Heading tidigare helägda dotterbolaget, Seapilot, har erhållit ett bud om 3,63 kr per aktie från FLIR-koncernen.

Seapilot, delades ut till aktieägarna i True Heading AB vid en extrastämma i True Heading den 28 november 2017.

Erbjudandet har accepterats av de största ägarna inklusive bolagets grundare, motsvarande 48 % av kapitalet och 67% av rösterna, dvs. en kvalificerad majoritet. Om budet accepteras av aktieägarna kommer även i Seapilots samtliga skulder till True Heading, motsvarande 14,2 MSEK, att lösas.

Budet kommer tillställas aktieägarna via Danske Bank enligt villkor som redogörs för i erbjudandehandlingen (Erbjudandehandlingen och Anmälningssedel kommmer från den 27:e juni kommer att finnas på https://danskebank.se/prospekt).

Med 7 029 085 aktier i bolaget motsvarar köpeskillingen totalt 25,5 MSEK vilket kan jämföras med den planerade och tänkta listningskursen för Seapilot vid notering på Spotlight på 21 MSEK, varvid ytterligare kapitaltillskott om 20 MSEK hade behövts från aktieägarna under en treårsperiod.

Utöver budet löses även de skulder som Seapilot har till True Heading, motsvarande 14,2 MSEK, vilket säkrar bolagets fortsatta verksamhet för en god tid framöver.

Från de, i både Seapilot och True Heading, verksamma ägarna samt styrelserna rekommenderas aktieägarna att acceptera budet. En accept av budet ses också som en förutsättning för Seapilots fortlevnad.

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Syncro Group, en pionjär inom SaaS-lösningar för influencer marketing, meddelar idag att de har tecknat ett strategiskt partnerskap med Scream Mediabyrå AB, en av Sveriges ledande mediebyråer.

Styrelsen för Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2024, beslutat om en riktad emission av aktier av serie B (den ”Riktade Emissionen”) till Fenja Capital II A/S, avseende garantiåtagande i samband med teckningsoption av serie TO6, samt till Mprwrd AB, Michel Issa Invest AB, Börsjakten AB och Loklint Invest AB (gemensamt ”Tecknarna”). Teckningskursen i den Riktade Emissionen har, efter förhandlingar med Tecknarna på armlängds avstånd, fastställts till 0,01 SEK per aktie, motsvarande teckningskursen vid nyttjande av teckningsoption av serie TO6, för vilken teckningsperioden nyligen avslutats.