True Heading AB (publ) tidigare dotterbolag, Seapilot AB, erhåller uppköpserbjudande för alla utestående aktier.

Share

Det av True Heading tidigare helägda dotterbolaget, Seapilot, har erhållit ett bud om 3,63 kr per aktie från FLIR-koncernen. Erbjudandet har accepterats av de största ägarna inklusive bolagets grundare, motsvarande 48 % av kapitalet och 67% av rösterna. Om budet accepteras av aktieägarna kommer även Seapilots samtliga skulder till True Heading, motsvarande 14,2 MSEK, att lösas.

Det av True Heading tidigare helägda dotterbolaget, Seapilot, har erhållit ett bud om 3,63 kr per aktie från FLIR-koncernen.

Seapilot, delades ut till aktieägarna i True Heading AB vid en extrastämma i True Heading den 28 november 2017.

Erbjudandet har accepterats av de största ägarna inklusive bolagets grundare, motsvarande 48 % av kapitalet och 67% av rösterna, dvs. en kvalificerad majoritet. Om budet accepteras av aktieägarna kommer även i Seapilots samtliga skulder till True Heading, motsvarande 14,2 MSEK, att lösas.

Budet kommer tillställas aktieägarna via Danske Bank enligt villkor som redogörs för i erbjudandehandlingen (Erbjudandehandlingen och Anmälningssedel kommmer från den 27:e juni kommer att finnas på https://danskebank.se/prospekt).

Med 7 029 085 aktier i bolaget motsvarar köpeskillingen totalt 25,5 MSEK vilket kan jämföras med den planerade och tänkta listningskursen för Seapilot vid notering på Spotlight på 21 MSEK, varvid ytterligare kapitaltillskott om 20 MSEK hade behövts från aktieägarna under en treårsperiod.

Utöver budet löses även de skulder som Seapilot har till True Heading, motsvarande 14,2 MSEK, vilket säkrar bolagets fortsatta verksamhet för en god tid framöver.

Från de, i både Seapilot och True Heading, verksamma ägarna samt styrelserna rekommenderas aktieägarna att acceptera budet. En accept av budet ses också som en förutsättning för Seapilots fortlevnad.

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Idag, den 1 mars 2024, inleds teckningsperioden i Syncro Group AB:s (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner, med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningsperioden i företrädesemissionen löper från och med den 1 mars 2024 till och med den 15 mars 2024.

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) offentliggör ett EU-tillväxtprospekt (”Prospektet”) med anledning av Bolagets förestående nyemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner serie TO6 och TO7 med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 58,5 MSEK (”Företrädesemissionen”). Syncro Group har även erhållit ytterligare teckningsförbindelser och garantiåtaganden, innebärande att Företrädesemissionen därmed omfattas till cirka 49,2 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Bolaget har även handlat upp ett kortsiktigt brygglån från Formue Nord Fokus A/S ("Långivaren”) om 3 MSEK ("Brygglånet").

Företrädesemission 2024

Syncro främjar samarbete mellan människor och varumärken med innovativ teknik. Under 2024 kommer vi att skala upp vår AI-baserade influencer marketing-plattform, Collabs, som håller på att omforma det digitala landskapet inom området.

Forma framtiden tillsammans med oss genom att delta i företrädesemissionen.