True Heading AB (publ) nyemission övertecknad.

Share

True Heading AB (publ) noterat på AktieTorget har slutfört den företrädesemission av aktier som styrelsen fått mandat för på ordinarie stämma den 20 maj 2016. Företrädesemissionen har övertecknats och tillför bolaget ca 7 MSEK.

Det är med stor glädje vi kan meddela att True Heading AB företrädesemission blivit övertecknad. Teckningstiden löpte från den 21 november till den 6 december 2016. Företrädesemissionen har övertecknats och tillför bolaget ca 7 MSEK före emissionskostnader om ca 1,5 MSEK.

Emission skulle vid fullteckning inbringa 7 050 897,50 kronor men har nått 9 615 740 kronor, dvs en överteckning på 36 %. Därmed blir emissionens utfall att 28 203 587 nya aktier tecknats till ett värde av 7 050 896,75 kronor kr och alla som tecknat med företräde tilldelas aktier. Då inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter med företrädesrätt, har styrelsen fattat beslut enligt emissionsmemorandum om att tilldela inom ramen för emissionens högsta belopp 7 050 897,50 kronor enligt följande:

Tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter har skett i enlighet med de principer som anges i emissionsmemorandumet daterat den 18 november 2016. I första hand ska tilldelning av aktier som tecknas utan stöd av teckningsrätter ske till de som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, vid överteckning, i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till ytterligare andra som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, i förhållande till det antal aktier som var och en tecknat och i den mån detta inte kan ske genom lottning.

Meddelande om tilldelning sker genom avräkningsnota som utsänds till respektive tecknare den 9 december med likviddag 14 december. Aktierna skall betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan.

Eftersom emissionen övertecknades kommer inga emissionsgarantier att tas i anspråk. Genom företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i True Heading AB med 2 820 358 kronor genom nyemission av 28 203 587 aktier. Efter nyemissionen uppgår aktiekapitalet i Bolaget till 6 849 443 kronor medan antalet aktier kommer att uppgå till 68 494 431 st. Betalda tecknade aktier (BTA) i företrädesemissionen handlas på AktieTorget fram till dess att nyemissionen har registrerats av Bolagsverket och kommer därefter att ersättas av B-aktier.

”Vi är mycket glada att kunna föra denna emission i hamn och med en stark överteckning och flera nya aktieägare. Vi får nu stärkta förutsättningar för att driva vår verksamhet vidare in i den generella digitaliseringstrend som föreligger där vi ser att vi passar så väl in inom vårat segment. Jag vill passa på att tacka nya och tidigare aktieägarna för allt stöd.” säger Martin Rylander, VD.

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Idag, den 1 mars 2024, inleds teckningsperioden i Syncro Group AB:s (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner, med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningsperioden i företrädesemissionen löper från och med den 1 mars 2024 till och med den 15 mars 2024.

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) offentliggör ett EU-tillväxtprospekt (”Prospektet”) med anledning av Bolagets förestående nyemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner serie TO6 och TO7 med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 58,5 MSEK (”Företrädesemissionen”). Syncro Group har även erhållit ytterligare teckningsförbindelser och garantiåtaganden, innebärande att Företrädesemissionen därmed omfattas till cirka 49,2 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Bolaget har även handlat upp ett kortsiktigt brygglån från Formue Nord Fokus A/S ("Långivaren”) om 3 MSEK ("Brygglånet").

Företrädesemission 2024

Syncro främjar samarbete mellan människor och varumärken med innovativ teknik. Under 2024 kommer vi att skala upp vår AI-baserade influencer marketing-plattform, Collabs, som håller på att omforma det digitala landskapet inom området.

Forma framtiden tillsammans med oss genom att delta i företrädesemissionen.