True Heading AB (publ) kommenterar rykten på olika forum

Share

True Headings kurs har under gårdagen haft en volatil utveckling med en nedgång som noterats och kommenterats av flera varför bolaget ser ett behov av att informera marknaden utifrån läget att ett antal felaktiga påståenden cirkulerat.

True Heading har under gårdagen haft en kursnedgång som inte annat kan tolkas än att den förmodligen haft sitt ursprung utifrån vad som kan tolkas i en för bolaget livlig diskussion på diverse olika forum. Utan att ha analyserat dessa till fullo kan det dock konstateras att det förekommer ett antal felaktiga påståenden via dessa kanaler som vi härmed vill bemöta. På forumet Placera kommenterar någon med Trueheadings namn. Denna person har ingen koppling till bolaget vill vi förtydliga.

Det har inte heller föreslagits någon ökning av styrelsens arvoden inför årsstämman. Fakta är att arvodena ligger på samma nivå som 2014 och för att stödja bolagets utveckling och framtid har ordförande ihop med VD och anställda accepterat en tillfällig lönejustering för att förbättra likviditeten i bolaget.

Den ändring av den model som appen Seapilot har genomfört innebär inte att befintliga kunder tas ifrån sina redan köpta appar utan de behålls. Man får samtidigt möjligheten att utan kostnad hoppa över till en ny och bättre produkt där sjökorten erbjuds som en prenumeration men till ett lägre pris än tidigare och med möjligheten att använda en licens på flera plattformar.

Bolaget har som kunnat utläsas ur årsredovisningen för 2014 ett behov att hålla hårt i kassan för närvarande. Detta har förutom redan redovisade skäl, sitt ursprung främst i att den omfattande USA satsning som nu genomförs är komplex och marknaden tyvärr inte kommit igång i den omfattning som vi hoppats på. Läget i USA har också andra svenska bolag kommunicerat tydligt i media under senare tid. Positivt är dock att den svenska och europeiska marknaden mot alla odds går bättre än beräknat. Det finns från USA positiva signaler med en viss en ökad försäljning och att appen Seapilot nu ökar i kännedom vilket kunnat utläsas genom stigande rating bland omsatta appar.

För att stärka likviditeten har också en långsiktig uppgörelse gjorts med våra tre största leverantörer dit majoriteten av de skulder som finns härörs. Uppgörelsen är fördelaktig och gynnar företagets likviditetsläge för en längre period framåt. Utöver detta har en större ägare, tillika styrelsemedlem via sitt bolag AETEB Holding AB tillfört ett lån på 1 MSEK (ränta till lika villkor som ALMI lånet) samt att ALMI beviljat ett EIB finanserat innovationslån på 2 MSEK. Därmed borde det klart och tydligt kunna konstateras att de rykten som föreligger om en eventuell kris inte är sanna.

Vidare har det förekommit spekulationer över ordförandes och tillika grundaren Anders Bergström försäljning av aktier. Detta har sin förklaring i att hans döttrar vid 15 år velat frigöra kapital för köp av moped som de haft bunda i True Heading aktier. För att visa sin intention och långstiktiga ägande i bolaget har han igår köpt fler aktier än de som avyttrats av hans närstående.

En investering i ett startup bolag med globala ambitioner är alltid en risk vilket fortfarande måste påpekas och en fortsatt negativ utveckling i USA kommer att kräva ytterligare kapital förmodligen redan under hösten eller att ambitionen minskas i närtid. Frågan aktualiseras på årstämman den 20 maj i samband med begärt mandat för styrelsen att kunna genomföra en emission.

Bolaget står nu inför sin viktigaste del av säsongen för försäljning och det finns flera signaler som visar på att vi är på rätt väg. Det är viktigt att fortsatt få jobba hårt med detta och vi hoppas att denna information leder till att rena felaktigheter om vår verksamhet slutar spridas.

För ytterligare information:

Anders Bergström, True Heading AB, E-mail: anders.bergstrom@trueheading.se

Tel. +46 8 6222660 alt. fax. +46 8 54593910

True Heading AB (publ), listat på Aktietorget äger varumärkena Seapilot och True Heading.

True Heading är idag världsledande inom AIS (Automatic Identification System) och navigation. AIS är en naturlig del av säkerhetssystemet både ombord och iland för navigering, upptäckt av andra fartyg eller om olyckan är framme. AIS har fortsatt stark tillväxt potential som en viktig del i framtidens e-navigering. Seapilot har på kort tid tagit en framträdande position bland navigationsappar. Seapilot är baserad på funktionalitet och design från yrkessjöfartens standarder för elektronisk navigering. Med uppskattade funktioner som AIS-data och AIS-väder i realtid var Seapilot först ut i världen i en navigationsapp, vilket gjort Seapilot till en av Sveriges mest uppskattade navigationsappar.

True Heading och Seapilot tillverkar och säljer AIS transpondrar, GPS-kompasser, sjösäkerhetsprodukter och navigationssystem m.m. TrueHeading AB är också distributör för, HEMISPHERE, OCEAN SIGNAL och SHIP MODULE’s produkter i Sverige.

För mer information se www.trueheading.se & www.seapilot.com

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Syncro Group AB (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) slutförde en företrädesemission av units på Spotlight Stock Market i mars 2024. Varje teckningsoption av serie TO6 ger rätt att teckna en (1) ny aktie av serie B i Bolaget. Enligt villkoren för teckningsoptionerna av serie TO6 ska teckningskursen motsvara 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under mätperioden, vilken löpte från och med den 2 maj 2024 till och med den 16 maj 2024. Den framräknade teckningskursen ska, enligt villkoren, avrundas till helt hundradels kronor. Under mätperioden uppgick den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie till cirka 0,020 SEK, innebärande att 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen uppgår till cirka 0,014 SEK, vilket, avrundat till helt hundradels kronor, innebär att teckningskursen uppgår till 0,01 SEK. Nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO6 löper under perioden från och med den 20 maj 2024 till och med den 31 maj 2024.

Syncro Group, a pioneer in influencer marketing SaaS solutions, today announces that its subsidiary Collabs, has signed a Letter of Intent with Dope Studio, a leading Greek media agency with operations in Greece and Albania.