True Heading AB (publ) Halvårsrapport 1 januari – 30 juni 2020

Share

True Heading AB (publ) HALVÅRSRAPPORT 15 JULI 2020

BOLAGET I KORTHET

 • Rörelseintäkterna för bolaget första halvåret 2020 uppgick till 2 591 kSEK (5 246 kSEK)
 • Resultat före skatt för bolaget första halvåret 2020 uppgick till -5 079 kSEK (-1 130 kSEK)

Första halvåret av 2020 har handlat om överlevnad och en rejäl uppförsbacke att bemästra med COVID 19 som en sista spik i kistan för bolagets verksamhet.

Det är självklart med en viss sorgsenhet som grundare och aktiva i bolaget att se nuvarande verksamhet avvecklas. Det känns ändå tryggt att vi lyckats få fram en lösning som på bästa sätt tar tillvara de värden som fortfarande finns och säkrar bästa möjliga värde för bolagets aktieägare.

Ett omfattande arbete har lagts ner på att hitta den bästa kandidaten för att genomföra strukturaffär och den nu planerade apportemissionen för köp av Gigger AB. Det kan konstateras att det funnits flera kandidater att utvärdera i processen utifrån att bolaget historiskt trots begränsad lönsamhet kunnat skapa bra värden för dess ägare, bland annat med utdelningen av Seapilot AB 2018 och den efterföljande försäljningen. Nu hoppas vi på att den sakutdelning som sker av bolagets patent i eget bolag ska kunna generera liknande värde även om en hel del arbete återstår för detta i den nya form som den kommande extra stämman har att besluta om utifrån styrelsens förslag.

Processen för att hitta en bra kandidat för en omvänd notering har som ovan beskrivits haft flera möjliga kandidater. Valet av Gigger AB (publ) kom i denna process tidigt att framstå som den bästa lösningen och ett intensivt arbete från bägge bolagen under juni har nu givit den lösning med köp av Gigger AB (publ) genom apportemission och som presenterats tidigare i via pressmeddelande och i kallelse till den extra stämman 15 juli.

Gigger AB beskrivs på följande vis av dem själva1

”Bolaget bildades i april 2015 under ett annat namn. Hösten 2017 avyttrade de tidigare ägarna och tillika grundarna halva sitt aktieinnehav, köpare var Osix Sverige AB. I samband med detta namnändrades bolaget till Gigger och affärsmodellen gjordes om.

Genom bl a personella och finansiella tillskott har Gigger kunnat genomföra en del nödvändiga förändringar i verksamheten och vidareutvecklat plattformen.

Bolagets tillväxt har varit mycket god och Gigger har vuxit organiskt och minskat förlusterna.

 • 2017 omsatte bolaget totalt 0,9 mkr med en förlust på – 4,9 mkr
 • 2018 var omsättningen 10,6 mkr med en förlust på – 2,4 mkr
 • 2019 var omsättningen 24,0 mkr med en vinst på 0,1 mkr

2020 är planen att Giggers omsättning skulle öka kraftigt och Bolaget skulle vara kassaflödespositivt. Bolagets omsättning under 2020 har till dags dato ökat med cirka 220 % trots de katastrofala effekterna av coronaviruset, och tillväxten spås att komma att accelerera kraftigt efter att pandemin har lagt sig.

Gigger vill att företag och organisationer skall fokusera på sin kärnverksamhet och de frågor som är viktigast för dem och så att de därför ej ödslar tid och resurser på icke värde-adderande arbete.

Samtidigt finns ambitionen att se till att fler personer kommer i arbete genom förenklade processer för anställning, risktagande och matchning och därmed vända upp och ned på dagens modell för matchning och anställning.

I plattformen kan Kundföretagen skapa sina personalpooler och schemalägga sin personal men framför allt automatiseras lönehanteringen.

Gigger erbjuder därmed den första helhetslösningen som effektiviserar samt reducerar/ eliminerar personaladministration och lönehantering så att kundföretagen sänker sina kostnader och kan fokusera på sin kärnverksamhet.

Gig-arbetare får tillgång till fler uppdrag och lägre trösklar på arbetsmarknaden samtidigt som de får en högre transparens med en förenklad och automatiserad fakturering och säkerställd betalning

Affärsmodellen bygger på att skapa en hel värdekedja för företag och frilansare/temporärt anställda genom ett system av tjänster på Giggers plattform.

Giggers primära intäktsström kommer från en avgift som tas av den fakturering som gig-arbetare gör till kundföretagen för sina gigs. De andra intäktsströmmarna kommer från tilläggs-tjänster för företag och gig-arbetare.

Gigger har som operativt mål att över tid sträva efter en rörelsemarginal (EBITDA) på mellan 7-10 %. Detta görs genom affärsmodellens beskrivna intäktsströmmar och sekventiell implementering av dessa enligt lagd roadmap och effektivisering.

MARKNADEN

Det torde inte råda några som helst tvivel om att arbetsmarknaden är inne i en tid av förändring.

Gig-ekonomin fick sitt stora lyft 2008-2009 när världen gick in i den senaste lågkonjunkturen, därefter har den fortsatt växa när företagen och ”giggarna” såg fördelarna. Vi ser att i nästa konjunktursvacka blir gig-ekonomin ännu starkare.

Bara i USA räknar man med att ca 30 procent av den arbetande befolkningen arbetar som ”giggers”. Nästan hela jobbtillväxten de senaste 5 åren har bestått av giggers.

I England finns beräkningar om att cirka 4,5 miljoner personer som arbetar som giggers.

Inom hela EU räknar man med att över 60 miljoner människor arbetar som giggers och motsvarande siffra för USA är knappt 70 miljoner människor. Sverige är inget undantag från detta och man uppskattar att cirka 2 miljoner personer arbetar som giggers i Sverige (inkluderat extrajobb).”

Valet av Gigger bottnar också i att styrelsen tror starkt på den ide och den framtida marknads potential som Gigger beskriver där Gigger också verkar väl placerade för att med ett nytt och unikt mer heltäckande koncept kunna möta behovet.

Slutligen vill jag tacka alla aktieägare som varit med sedan grundandet 2004 och listningen på Spotlight (fd AktieTorget) 2010 och ser fram emot att gå in i en ny spännande verksamhet.

Anders BergströmStyrelseordförande, grundare och största ägare i True Heading AB

 

Nedan presenteras några nyckelsiffror som till största del visar på en negativ utveckling mot en situation som efter den misslyckade företrädesemissionen i mars nu inte lämnar några andra lämpliga möjligheter än den nu föreslagna strukturaffären för bolaget. Kostnadsposterna i resultatet belastas av ett flertal omstruktureringskostnader. Bland annat ökade övriga externa kostnader, personalkostnader och nedskrivningar.

 • Rörelseintäkterna minskade med 51% under första halvåret 2020 i jämförelse med samma period 2019. De uppgick till 2 591 kSEK första halvåret 2020 i jämförelse med 5 246 kSEK under samma period 2019.
 • Bruttovinstmarginalen minskade från 48% under första halvåret 2019 till 31% under första halvåret 2020. Bruttovinsten uppgick till 805 kSEK under första halvåret 2020 i jämförelse med 2 541 kSEK under samma period 2019.
 • Övriga externa kostnader uppgick till 1 696 kSEK under första halvåret 2020 i jämförelse med 1 408 k SEK under perioden 2019. Första halvåret 2020 belastades dock av emissionskostnader som uppgick till 516 kSEK, vilka bör betraktas som extraordinära. Exklusive dessa minskade övriga externa kostnader med 16% under perioden i jämförelse med föregående år.
 • Personalkostnaderna har minskat med 282 kSEK (13%) och uppgick första halvåret 2020 till 1 820 kSEK i jämförelse med 2 102 kSEK under perioden föregående år. Under första halvåret 2019 arbetade sex personer heltid i bolaget, vilket under första halvåret 2020 minskats till tre personer, vilket förklarar förändringen.
 • Kostnaderna för av-/nedskrivningar på patent och varumärken uppgick till 2 327 kSEK under första halvåret 2020 i jämförelse med 127 kSEK under samma period föregående år. Anledningen är att man skrivit ned värdet för ett utvecklingsprojekt med 2 202 kSEK till följd av minskad värdeförväntan.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till – 2 711 kSEK under första halvåret 2020, vilket är en försämring i jämförelse med samma period föregående år då det uppgick till   -969 kSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till – 5 079 kSEK under första halvåret 2020, vilket är en försämring i jämförelse med samma period föregående år då det uppgick till – 1 130 kSEK.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

Bolagets genomförda företrädes emission blev endast tecknad till 18% och med 823 084 kr kvar efter emissionskostnader. En kapitaltillförsel som håller bolaget igång till en bit efter sommaren med nuvarande minimerad kostnadsstruktur.

Bolaget har därför presenterat en strukturaffär i pressmeddelande den 12 juni för att i möjligaste mån och enligt styrelsen och ett antal större ägare på bästa sätt säkra aktieägarnas intressen. Slutligt beslut kring affärens genomförande tas på extra stämma den 15 juli. Vid stämman den 19 maj installerades en delvis ny styrelse samt att det aktieägardirektiv som funnits sedan 2017 antogs med justeringen att även den nu planerade strukturaffären blev en del av direktivet för saker som bolaget hade att genomföra. I början av juni entledigades VD utifrån på stämman icke beviljad ansvarsfrihet och en fördjupad utredning har inletts kring detta.
1 Enligt pressmeddelande 2020-06-15: https://www.mynewsdesk.com/se/gigger/pressreleases/giggers-styrelse-rekommenderar-sina-aktieaegare-att-acceptera-true-headings-bud-3013469

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Syncro Group, en pionjär inom SaaS-lösningar för influencer marketing, meddelar idag att bolaget har tecknat ett strategiskt partnerskap med en ledande kommunikationsbyrå avseende influencer marktingplattformen Collabs. Denna ledande kommunikationsbyrå har en årlig omsättning på cirka 400 miljoner kronor.

Syncro Group, en pionjär inom SaaS-lösningar för influencer marketing, meddelar idag att de har tecknat ett strategiskt partnerskap med Scream Mediabyrå AB, en av Sveriges ledande mediebyråer.