True Heading AB (publ) företrädesemission slutförd

Share

True Heading AB (publ) noterat på Spotlight Stock Market har slutfört den företrädesemission av aktier som styrelsen fått mandat för på den extra bolagsstämman den 5 december 2019.

Syftet med företrädesemissionen var dels att stärka Bolagets förmåga att förvärva och konsolidera sig på marknaden, dels fortsätta utvecklingen av ett nytt AIS-sortiment samt vidmakthålla och stärka Bolaget för processen med försäljningen av patenten.

Teckningstiden löpte från den 6 mars till den 31 mars 2020.

Företrädesemission skulle vid fullteckning inbringa 7 029 084 kronor.

Företrädesemissionen blev ej fulltecknad och antalet nya B-aktier blir 13 387 624.

Teckningsgraden blev därmed ca 19%.

Totalt antal B-aktier efter omvandling är 83 678 468.

Företrädesemissionen tillför bolaget ca 1,33 MSEK i emissionslikvid före emissionskostnader.

Emissionskostnaderna beräknas uppgå till 537 500 kr.

Nettoresultatet blir därmed ca 800 000 kronor i emissionslikvid.

Verksamheten är med detta resultat säkrad i några månader framöver.

Styrelsen beslutar tilldela samtliga som tecknat sin del att tilldelas denna.

Styrelsen och VD tackar samtliga som tecknat sig i denna företrädesemission för förtroendet.

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Syncro Group, en pionjär inom SaaS-lösningar för influencer marketing, meddelar idag att de har tecknat ett strategiskt partnerskap med Scream Mediabyrå AB, en av Sveriges ledande mediebyråer.

Styrelsen för Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2024, beslutat om en riktad emission av aktier av serie B (den ”Riktade Emissionen”) till Fenja Capital II A/S, avseende garantiåtagande i samband med teckningsoption av serie TO6, samt till Mprwrd AB, Michel Issa Invest AB, Börsjakten AB och Loklint Invest AB (gemensamt ”Tecknarna”). Teckningskursen i den Riktade Emissionen har, efter förhandlingar med Tecknarna på armlängds avstånd, fastställts till 0,01 SEK per aktie, motsvarande teckningskursen vid nyttjande av teckningsoption av serie TO6, för vilken teckningsperioden nyligen avslutats.