True Heading AB (publ) dotterbolag Seapilot AB i konflikt med Sjöfartsverket.

Share

Seapilot AB har av Sjöfartsverket erhållit krav på licensintäkter långt över vad bolaget rapporterat som royalty baserat licensunderlag, varför detta kommer att bestridas. 

Seapilot har som en lång följetång försökt att komma till rätta med Sjöfartsverkets licenshantering av sjökort för Sverige. Detta föranledde tidigare bla en anmälan till Konkurrensverket som dock inte kunde hantera frågan ur ett tillgänglighets- och retroaktivt perspektiv.

Nu har Sjöfartsverket, 6 månader sent, fakturerat Seapilot för 2016 års royalty till ett belopp vida överstigande den royalty vi rapporterat som royaltygrundande. Detta innebär att tidigare reserverade kostnader för detta måste skrivas upp med ytterligare 267 800 kr i Seapilot och därmed försämra resultatet för koncernen som helhet.

Kravet från Sjöfartsverket kommer därför att idag bestridas och vi ser i enlighet med avtalet först fram emot att inom 30 dagar hitta en lösning på problemet i dialog. Kan så inte ske kommer ärendet att kunna behöva behandlas i en civilrättslig process och därvidlag avser Seapilot väcka skadeståndskrav överstigande Sjöfartsverkets fordran, för förlorade intäkter utifrån sämre villkor än andra aktörer på marknaden sedan 2013.

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Idag, den 1 mars 2024, inleds teckningsperioden i Syncro Group AB:s (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner, med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningsperioden i företrädesemissionen löper från och med den 1 mars 2024 till och med den 15 mars 2024.

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) offentliggör ett EU-tillväxtprospekt (”Prospektet”) med anledning av Bolagets förestående nyemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner serie TO6 och TO7 med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 58,5 MSEK (”Företrädesemissionen”). Syncro Group har även erhållit ytterligare teckningsförbindelser och garantiåtaganden, innebärande att Företrädesemissionen därmed omfattas till cirka 49,2 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Bolaget har även handlat upp ett kortsiktigt brygglån från Formue Nord Fokus A/S ("Långivaren”) om 3 MSEK ("Brygglånet").

Företrädesemission 2024

Syncro främjar samarbete mellan människor och varumärken med innovativ teknik. Under 2024 kommer vi att skala upp vår AI-baserade influencer marketing-plattform, Collabs, som håller på att omforma det digitala landskapet inom området.

Forma framtiden tillsammans med oss genom att delta i företrädesemissionen.