True Heading AB (publ.) Bokslutskommuniké 1 januari 2019 – 31 december 2019

Share

VD KOMMENTERAR

När jag den 12 november 2018 tillträdde som VD för True Heading AB (publ.) gjorde jag det med stor glädje och entusiasm. Den glädjen och entusiasmen kvarstår och har förstärkts fram till skrivande stund. Jag ser en stor orealiserad potential i bolaget och en stark möjlighet att konsolidera oss i första hand på den nordiska marknaden, men på sikt även på den europeiska marknaden. 

Jag vill i rubrikform med underpunkter redovisa det jag fokuserat på sedan jag tillträdde mitt uppdrag i november.

HELÅR 2019

 • Rörelseintäkterna 2019 uppgick till 7 888 tkr (7 081), en ökning med 11,4 % mot 2018.
 • Bruttovinsten för 2019 blev 4 047 tkr (3 000 tkr) vilket är 34,9 % högre än för 2018. 
 • Under 2019 sänkte vi våra övriga externa omkostnader till 1 989 tkr (4 600 tkr), en sänkning med 56,8 % mot 2018.
 • Rörelseresultat före avskrivningar för 2019 blev -1 770 tkr (-4 326 tkr) vilket är en förbättring med 59,1 % mot 2018.

Q4 2019

 • Rörelseintäkterna för Q4 blev 1 515 tkr (1 864 tkr). Ett tapp på 18,7 % då några få offerter tyvärr inte föll in som beräknat.
 • Bruttovinsten uppgick till 1 153 tkr (1 303 tkr). Ett tapp på 11,5 %.
 • Övriga externa omkostnader uppgick till +12 tkr (-1 628 tkr) för Q4. Detta på grund av tidigare avsättningar som ej realiserats.
 • Rörelseresultat före avskrivningar blev 321 tkr (-1 044 tkr) för Q4. En förbättring med 131 %.

EKONOMI & AFFÄRSSYSTEM

 • True Heading har under 2019 utvecklat sortimentet, förbättrat försäljningsmarginalerna, utvecklat systemstödet och den interna kompetensen i systemen. Under året har mycket fokus legat på att få ordning på affärssupportsystem som existerar för att stödja ledningen och utvecklingen samt den dagliga kontrollen av bolaget. Bolaget känner idag trygghet med sina system och fortsätter att utveckla rutiner och processer kring affären för att säkerställa ett effektivt och bra framtaget underlag. 


LEVERANTÖRER & PRODUKTER

 • True Heading producerar sina AIS-produkter själva, förutom vår klass A. Att detta görs i Sverige, är vi oerhört stolta över och har under 2019 använt i vår marknadsföring under det gul-blåa temat ”Made in Sweden”. 
 • Vi har lyckats med vår utmaning att vidta kraftfulla åtgärder för att säkerställa att vår egen produktion. Komponent-tillgång hämmar inte längre vår förmåga att nå vårt uppsatta mål på 100 % vad gäller leveranssäkerhet mot inkomna orders. Det känns verkligen jättebra.
 • Samma åtgärder har tagits med våra externa leverantörer som dels tillverkar våra egna produkter under varumärket True Heading samt med de leverantörer vi valt att agera distributör åt. Alla har verkligen levt upp till våra förväntningar och det gläder oss mycket.
 • Vi döpte detta projekt för NOOS, Never Out Of Stock, och det var fullt implementerat under Q2 2019.

KUNDER & VÅR MARKNAD

 • Vår verksamhet riktar sig till både den tunga yrkessjöfarten som omfattas av stränga regler och villkor, den något ”lättare” yrkessjöfarten som har fler fartyg men mindre fartyg samt den enorma fritidsbåtssektorn. Dessa kunder återfinns både på den globala marknaden och den mer närliggande nordiska och svenska marknaden. Utöver dessa kategorier finns det många varv som dagligen arbetar med uppdateringar av all elektronik på fartyg, skepp och båtar. Bolaget har förstärkt sitt redan goda rykte bland alla dessa aktörer men konkurrensen är fortfarande stenhård.
 • True Heading har sett en stor efterfrågan för sina satellitkompasser från den europeiska marknaden. Bolaget har fått ett flertal nya kunder och bearbetar ett stort antal prospekts där satellitkompasserna är en mycket viktig produktgrupp. Fokus har legat på att möta både återförsäljare och slutkunder, vilket varit väldigt positivt. 
 • Ett antal nya kunder har knutits till Bolaget, främst i länder där AIS har en stark utvecklingspotential. Vidare har ett antal befintliga kunder fått sina priser justerade och vi ser nu en sund marginal i relationen med dessa kunder.
 • Vi har under 2019 etablerat nya affärskontakter i Finland, Danmark, Norge, Estland, Tyskland, Portugal, Spanien, Italien och i Asien. Hårt arbete väntar oss under 2020 för att bistå dessa företag med utbildning, support och försäljning.
 • Vi arbetade under Q1 2019 intensivt med att kategorisera alla våra kunder så rätt affärsförutsättningar skulle gälla vid olika affärssituationer. Vi arbetade också väldigt intensivt med att möta alla dessa kunder varför vi investerade mycket operativ tid på att besöka mässor, events och enskilda kunder, med mycket gott resultat.
 • Den bild Bolaget får från sina kunder, oavsett segment, är densamma; ni har fantastiska produkter, hög kvalité och hög servicegrad. Bolaget känner stor stolthet och glädje i detta och vill givetvis fortsätta uppfattas på det sättet. Ett viktigt projekt för att bibehålla och även förbättra denna bild var Bolagets NOOS-projekt. Snabb tillgång till kvalitativa produkter är idag en grundförutsättning för att få vara med som leverantör till alla kundsegment.


MARKNADSFÖRING & PROFILERING

 • Bolagets egentillverkade produkter tillverkas till stor del i Sverige och bär en gul färg. Det är True Headings signum på marknaden och som sagts här ovan vad gäller kundreaktioner så är ”de gula produkterna lika med kvalité”. Bolaget marknadsförde sig med profilen ”Made in Sweden” under hela 2019.
 • Bolaget har varit mycket aktivt för att stärka sitt varumärke, bland annat genom närvaro vid SSAB ORC European Championship i Oxelösund, Öppet Varv på Ellös samt Allt på sjön i Gustavsberg. 
 • Bolaget har under året utvecklat sin marknadsprofil. Bolaget har i sin profil nyttjat det faktum att Bolaget är svenska tillverkare av högkvalitativa produkter och synliggöra detta i all vår kommunikation både i Sverige och utomlands.

TILLVÄXT & FRAMTIDA UTVECKLING

 • Bolaget har som mål att utveckla produktsortimentet och bibehålla den starka marknadspositionen inom AIS- och GPS-kompassmarknaden.
 • Detta genom att primärt expandera i det nordiska- och europeiska närområdet.
 • Tillväxt ska skapas genom att ta större marknadsandelar inom Bolagets kärnverksamhetsområden med bättre marginaler.
 • Detta kan genomföras genom såväl produkt- och sortimentsutveckling som genom bolagsförvärv.
 • Tillväxt genom förvärv kommer att ge Bolaget volym- och skalfördelar vilket i sin tur kommer att stärka Bolagets omsättning och inköpsvolymer samt marginaler och därmed leda till ökad lönsamhet.
 • Resurser, för den dagliga verksamheten, blir således kostnadsoptimerade.
 • Bolaget besitter ett unikt patent som möjliggör en lösning på det problem som uppstår när traditionella satellitpositioneringssystem som GPS störs ut. Ett patent och en lösning för säker sjöfart. Inom sjöfartsorganet IALA pågår nu ett projekt (R-mode) för att utveckla precis denna teknik och vi ser att vårt patent är möjliggöraren för att lyckas. Bolaget har initierat ett arbete för att kunna kapitalisera på detta patent.

Göran Carlsson, VD True Heading AB (publ)

ÅRET I SAMMANDRAG TRUE HEADING AB

 • Omsättningen uppgick till 7 888 KSEK (7 081 KSEK).
 • Rörelseresultatet uppgick till -2 045 KSEK (695 KSEK).
 • Resultat efter skatt uppgick till -2 022 KSEK (614 KSEK).
 • Kassaflödet under 2019 uppgick till -9 271 (9 000) KSEK.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER 2019
Vi är mycket stolta över att ha försvarskoncernen Lockheed Martin i USA som en av våra större kunder och för 2019 var de ordrar som Lockheed kom in med värda mycket för bolaget. Under 2020 finns ett fortsatt behov av dessa produkter för de uppgraderingsprogram Lockheed Martin valt vår AIS RX PRO utrustning, bl.a. till US Navy.

Utöver detta har vi under 2019 fått en provorder från en kund i Turkiet. Leveranser skedde under 2019 och produkterna håller som bäst på att utvärderas av kunden. Även en större aktör inom marinelektronik, japanska Furuno fortsätter vara en av bolagets större kunder.

Under 2019 har bolagets patent stärkts ytterligare och fått större spridning samt uppmärksamhet. Framförallt kring patentet som omfattar en metod att bestämma tiden när radiomeddelande tagits emot som nu diskuteras i det s.k. R-Mode projektet. Just nu pågår ett intressant testprojekt där bl.a. SAAB, Sjöfartsverket och den tyska rymdstyrelsen DLR medverkar.

För fullständiga pressreleaser under 2019 vänligen se http://www.trueheading.se/sv/pressmeddelanden.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER 2020 
Styrelsen beslutade att med stöd av bolagsstämmans bemyndigande genomföra en företrädesemission. Styrelsen bedömer att detta i kombination med kassaflöde från löpande verksamhet kommer att utgöra tillräcklig finansiering under 2020.

LIKVIDITET I BOLAGET TRUE HEADING AB
Vid räkenskapsårets utgång uppgick likvida medel till 0 KSEK.  

EGET KAPITAL TRUE HEADING AB
Vid räkenskapsårets ingång var det egna kapitalet 10 187 KSEK. 
Vid räkenskapsårets utgång var det egna kapitalet 8 165 KSEK.

ANTAL AKTIER TRUE HEADING AB
Vid räkenskapsårets utgång fanns 70 290 844 aktier fördelade på 5 100 000 A-aktier, 65 190 844 B-aktier med ett kvotvärde om 0,1 kr.

UTDELNING
Styrelsens förslag är att ingen utdelning skall utgå för räkenskapsåret 2019.

REDOVISNINGSPRINCIPER
Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen samt uttalanden och allmänna råd från Bokföringsnämnden. När allmänna råd från Bokföringsnämnden saknats har vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer. 

REDOVISNING
Redovisningen är upprättad enligt Bokföringsnämnden allmänna råd K3. I redovisningen ingår endast bolaget True Heading AB då tidigare dotterbolag och därmed koncernen avvecklats. 

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN
2020 18/5     Kvartalsrapport (Q1)
2020 19/5     Årsstämma 14:00-16:00
2020 28/8     Halvårsrapport (Q2)
2020 27/11   Kvartalsrapport (Q3)
2021 26/2     Bokslutskommuniké 2020

GRANSKNING
Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för revisorernas granskning. De siffror som bokslutskommunikén presenterar har dock varit utsatta för revision och är genomgångna av revisorn för att kunna utgöra underlag för årsredovisning.
 

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Syncro Group publicerar idag en extern värderingsrapport från den oberoende analysfirman ParallellNorthIP som värderar Collabs-plattformens potential. Analysen indikerar ett potentiellt värde för plattformen på cirka två miljarder kronor.

Syncro Group, som erbjuder AI-plattformen Collabs för effektiv och transparent influencer marketing, meddelar att bolaget tecknat ett nordiskt partnerskapsavtal som tillgängliggör Collabs-plattformen för en av Sveriges högst rankade mediebyråer, fullservicebyrån Tre Kronor Media. Avtalet bedöms att genera intäkter för Syncro Group från och med fjärde kvartalet 2024.