True Heading AB (publ) avvecklar befintlig verksamhet och genomför strukturaffär

Share

True Heading förändrar verksamhetsinriktning och delar ut patent till aktieägarna via ett nybildat dotterbolag. Därefter avser True Heading förvärva en ny verksamhet.

Med effekter av COVID 19 och en icke fulltecknad emission har styrelsen och några av de större aktieägarna diskuterat alternativ för bolaget och dess framtid. Förutsättningar för att framgångsrikt kunna driva bolaget vidare i nuvarande form bedöms vara starkt begränsad. För att tillvarata de huvudsakliga värdena i bolagets patent och samtidigt erbjuda en långsiktig lösning och fortsatt bra investering för samtliga aktieägare har styrelsen beslutat att föreslå bolagets stämma följande.

True Heading avser att rikta ett erbjudande till samtliga aktieägare i Gigger AB (publ). Gigger AB:s aktieägare erbjuds 90 procent ägande i True Heading AB, befintliga ägare behåller 10 procent på en värdering om 50 MSEK. Firmanamnet kommer att ändras. Styrelsen har berett affären. Erbjudandet är föremål för godkännande av stämman. True Headings grundare och majoritetsägare med 51% av rösterna står bakom den föreslagna lösningen. De exakta villkoren i erbjudandet meddelas separat. Information kring Giggers AB syn på budet och ytterligare information kring bolaget redovisas måndag 15 juni 2020 men majoriteten av ägarkooperativet (Osix Sverige, Olle Stenfors och Properio Ventures) står bakom affären.

True Headings nuvarande verksamhet avvecklas i sin helhet och de åtagande som finns avseende service och garanti på tidigare sålda produkter övertas av grundaren Nils Willart. Nils även övertar även varumärket True Heading och del av lagret som ersättning för detta åtagande.

En del i avvecklingen av befintlig verksamhet innan transaktionen med Gigger och utdelning är att patenten förs över till ett nytt dotterbolag True Heading Patent AB u b. Ett bolag som i sin tur kommer att, efter beslut på stämman, delas ut till samtliga True Headings ägare. För att vara berättigad till denna utdelning måste man vara uppförd som aktieägare i samband med den avstämningsdag som kommer fastställas på den extra stämman den 15 juli 2020. Även utdelningen av patentbolaget är föremål för stämmans godkännande.

Säljprocessen för patenten pågår och bedöms som tidigare kommunicerats kunna inbringa kring 5 miljoner €. En mer precis utredning kring det möjliga värdet är initierad. När försäljning är genomförd delas bolagets medel ut till aktieägarna och bolaget avvecklas.

Det finns för närvarande inga planer på att notera dotterbolaget med patentet, men viss kapitalanskaffning kan bli nödvändig för kostnader kring att vidmakthålla patenten om en försäljningsprocess drar ut på tiden.

Gigger verkar på den s.k. gig-marknaden som är i stadig tillväxt och som förväntas växa än mer i efterdyningarna av corona-pandemin.

En gig-arbetare är exempelvis frilansare, timanställd, behovsanställd eller projektanställd. Då Gigger är en digital webbaserad tjänst med stor skalbarhet arbetar bara 5 personer i verksamheten.  Tillväxten i Gigger har varit kraftig de senaste åren, från en årsomsättning 2017 på 880 tkr, med ett resultat på – 5,5 msek, för att under 2019 uppnå en nettoomsättning om 24 mkr med ett positivt resultat. Omsättningen ökade mellan 2018 och 2019 med ca 300% För mer information kring Gigger, besök: www.gigger.se och se separat pressmeddelande enligt ovan på måndag den 15/6.

Det kommer därför att kallas till en extra bolagsstämma den 15 juli 2020 för att besluta kring det ovan nämnda. En separat kallelse kommer att gå ut med pressmeddelande.

För ytterligare information:

Anders Bergström, True Heading AB, E-mail: anders.bergstrom@trueheading.se

Tel: +46 8 6222660

Claes Persson eller Jan Nilstadius, Gigger AB, E-mail : claes.persson@gigger.se jan.nilstadius@gigger.se

Tel: +46 722247050 (Claes) +46 703005020 (Jan)

Denna information är sådan information som True Heading AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 juni 2019.

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Syncro Group, en pionjär inom SaaS-lösningar för influencer marketing, meddelar idag att bolaget har tecknat ett strategiskt partnerskap med en ledande kommunikationsbyrå avseende influencer marktingplattformen Collabs. Denna ledande kommunikationsbyrå har en årlig omsättning på cirka 400 miljoner kronor.

Syncro Group, en pionjär inom SaaS-lösningar för influencer marketing, meddelar idag att de har tecknat ett strategiskt partnerskap med Scream Mediabyrå AB, en av Sveriges ledande mediebyråer.