Teckningsoptioner av serie TO4 nyttjades till cirka 0,14 procent och Syncro Group tillförs cirka 8,3 KSEK

Share

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller "Bolaget") meddelar idag utfallet från nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO4, vilka emitterades i samband med Bolagets riktade emission av units på Spotlight Stock Market i december 2022. Totalt nyttjades 83 130 teckningsoptioner av serie TO4, motsvarande cirka 0,14 procent av utestående teckningsoptioner av serie TO4, för teckning av 83 130 B-aktier till en teckningskurs om 0,10 SEK per B-aktie. Genom nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO4 tillförs Syncro Group cirka 8,3 KSEK före emissionskostnader.

Bakgrund

Teckningsperioden för utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO4 pågick under perioden från och med den 18 september 2023 till och med den 29 september 2023. Teckningskursen per B-aktie vid nyttjande av teckningsoptionerna av serie TO4 fastställdes till 0,10 SEK.

 

Totalt nyttjades 83 130 teckningsoptioner av serie TO4 för teckning av 83 130 B-aktier, innebärandes att cirka 0,14 procent av utestående teckningsoptioner av serie TO4 nyttjades för teckning av B-aktier.

 

Nyttjade teckningsoptioner har ersatts med interimsaktier (IA) i väntan på registrering vid Bolagsverket. Omvandlingen av interimsaktier till aktier beräknas ska ske inom cirka tre (3) veckor.

 

Antal aktier, aktiekapital och utspädning

Genom nyttjandet av teckningsoptioner ökar antalet B-aktier med 83 130, totalt ökar antalet aktier från 585 046 877 aktier till 585 130 007 aktier (510 000 A-aktier och 584 620 007 B-aktier). Aktiekapitalet ökar med 8 313,00 SEK, från 58 504 687,70 SEK till 58 513 000,70 SEK.

 

För befintliga aktieägare som inte nyttjat några teckningsoptioner av serie TO4 uppgår utspädningen till cirka 0,01 procent av antalet aktier och cirka 0,01 procent av antalet röster i Bolaget.

 

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare avseende teckningsoptionerna.

 

För frågor avseende teckningsoptionerna, vänligen kontakta:

Mangold Fondkommission AB

Tel: +46 8 5050 1595

E-post: emissioner@mangold.se

 

För mer information, vänligen kontakta:

Ebbe Damm, VD och koncernchef

Telefon: +46 705 46 46 00

E-post: ebbe.damm@16.16.187.127

 

Henrik Sundewall, CFO

Telefon: +46 768 77 00 00

E-post: henrik.sundewall@16.16.187.127

 

Om Syncro Group
Syncro möjliggör samarbete mellan människor och varumärken genom innovativ tech. Vi investerar i bolag som är en del av att forma den nya digitala ekonomin och som samtidigt stärker och vidgar vårt erbjudande. Syncro har kontor i Sverige och Danmark, med huvudkontor i Stockholm.

 

Bolagets B-aktie är noterad på Spotlight Stock Market, med kortnamnet SYNC B. För mer information, gå in på www.syncro.group.

 

Bolagets Qualified Adviser på Spotlight Stock Market är Mangold Fondkommission AB.

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) belyser anledning till nedgången i Bolagets aktie den 18 april 2024 för marknaden. Bolagets bedömning är att nedgången beror på att handeln i Bolagets nyemitterade aktier som tecknades i samband med företrädesemissionen under mars har påbörjats och Bolaget har därmed noterat en kraftig försäljning av aktier. Syncro Groups bedömning är att det inte finns några andra bakomliggande orsaker till kursnedgången.

Styrelsen för Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2023, beslutat om en riktad emission av units bestående av aktier, teckningsoptioner av serie TO6 och teckningsoptioner av serie TO7 (samma serie teckningsoptioner som emitterades inom ramen för den nyligen avslutade företrädesemissionen) till de garanter som kommer att erhålla garantiersättning i form av nyemitterade units (”Ersättningsemissionen”) i enlighet med de garantiavtal som ingåtts i samband med Bolagets företrädesemission av units vars teckningsperiod avslutades den 15 mars 2024 (”Företrädesemissionen”). Syncro Group har även beslutat om en riktad kvittningsemission av units (’’Kvittningsemissionen’’) bestående av aktier, teckningsoptioner av serie TO6 och teckningsoptioner av serie TO7 för kvittning av utestående lån från Formue Nord Fokus A/S (’’Långivaren’’). Teckningskursen i Ersättningsemissionen och Kvittningsemissionen har fastställts till 0,30 SEK per unit, motsvarande 0,06 SEK per aktie, vilket motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen. Samtliga units som emitterats i Ersättningsemissionen och Kvittningsemissionen har tecknats och tilldelats.