Teckningsoptioner av serie TO4 nyttjades till cirka 0,14 procent och Syncro Group tillförs cirka 8,3 KSEK

Share

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller "Bolaget") meddelar idag utfallet från nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO4, vilka emitterades i samband med Bolagets riktade emission av units på Spotlight Stock Market i december 2022. Totalt nyttjades 83 130 teckningsoptioner av serie TO4, motsvarande cirka 0,14 procent av utestående teckningsoptioner av serie TO4, för teckning av 83 130 B-aktier till en teckningskurs om 0,10 SEK per B-aktie. Genom nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO4 tillförs Syncro Group cirka 8,3 KSEK före emissionskostnader.

Bakgrund

Teckningsperioden för utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO4 pågick under perioden från och med den 18 september 2023 till och med den 29 september 2023. Teckningskursen per B-aktie vid nyttjande av teckningsoptionerna av serie TO4 fastställdes till 0,10 SEK.

 

Totalt nyttjades 83 130 teckningsoptioner av serie TO4 för teckning av 83 130 B-aktier, innebärandes att cirka 0,14 procent av utestående teckningsoptioner av serie TO4 nyttjades för teckning av B-aktier.

 

Nyttjade teckningsoptioner har ersatts med interimsaktier (IA) i väntan på registrering vid Bolagsverket. Omvandlingen av interimsaktier till aktier beräknas ska ske inom cirka tre (3) veckor.

 

Antal aktier, aktiekapital och utspädning

Genom nyttjandet av teckningsoptioner ökar antalet B-aktier med 83 130, totalt ökar antalet aktier från 585 046 877 aktier till 585 130 007 aktier (510 000 A-aktier och 584 620 007 B-aktier). Aktiekapitalet ökar med 8 313,00 SEK, från 58 504 687,70 SEK till 58 513 000,70 SEK.

 

För befintliga aktieägare som inte nyttjat några teckningsoptioner av serie TO4 uppgår utspädningen till cirka 0,01 procent av antalet aktier och cirka 0,01 procent av antalet röster i Bolaget.

 

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare avseende teckningsoptionerna.

 

För frågor avseende teckningsoptionerna, vänligen kontakta:

Mangold Fondkommission AB

Tel: +46 8 5050 1595

E-post: emissioner@mangold.se

 

För mer information, vänligen kontakta:

Ebbe Damm, VD och koncernchef

Telefon: +46 705 46 46 00

E-post: ebbe.damm@16.16.187.127

 

Henrik Sundewall, CFO

Telefon: +46 768 77 00 00

E-post: henrik.sundewall@16.16.187.127

 

Om Syncro Group
Syncro möjliggör samarbete mellan människor och varumärken genom innovativ tech. Vi investerar i bolag som är en del av att forma den nya digitala ekonomin och som samtidigt stärker och vidgar vårt erbjudande. Syncro har kontor i Sverige och Danmark, med huvudkontor i Stockholm.

 

Bolagets B-aktie är noterad på Spotlight Stock Market, med kortnamnet SYNC B. För mer information, gå in på www.syncro.group.

 

Bolagets Qualified Adviser på Spotlight Stock Market är Mangold Fondkommission AB.

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Syncro Group publicerar idag en extern värderingsrapport från den oberoende analysfirman ParallellNorthIP som värderar Collabs-plattformens potential. Analysen indikerar ett potentiellt värde för plattformen på cirka två miljarder kronor.

Syncro Group, som erbjuder AI-plattformen Collabs för effektiv och transparent influencer marketing, meddelar att bolaget tecknat ett nordiskt partnerskapsavtal som tillgängliggör Collabs-plattformen för en av Sveriges högst rankade mediebyråer, fullservicebyrån Tre Kronor Media. Avtalet bedöms att genera intäkter för Syncro Group från och med fjärde kvartalet 2024.