Teckningsoptioner av serie TO2 B tecknades till cirka 84,6 procent och Syncro Group avser att undersöka en riktad emission för att täcka outnyttjat emissionsutrymme

Share

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller "Bolaget") meddelar idag utfallet från nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO2 B, vilka emitterades under det fjärde kvartalet år 2021. Totalt nyttjades 17 722 193 teckningsoptioner av serie TO2 B, motsvarande cirka 84,6 procent av utestående teckningsoptioner av serie TO2 B, för teckning av 17 722 193 B-aktier till en teckningskurs om 0,55 SEK per B-aktie. Genom nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO2 B tillförs Syncro Group cirka 9,7 MSEK före emissionskostnader. För att täcka upp outnyttjat emissionsutrymme från teckningsoptionerna av serie TO2 B avser Syncro Group att undersöka möjligheterna att genomföra en riktad emission om maximalt cirka 1,8 MSEK.

”Vi är oerhört glada för det goda utfallet i nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO2 B.

I en geopolitisk osäker tid är den höga teckningsgraden ett kvitto på ett fortsatt högt förtroende för Syncro Group. Vi överväger även att genomföra en riktad emission och på så vis täcka outnyttjat emissionsutrymme. Med det tillförda kapitalet stärker vi bolagets finansiella ställning och förbättrar möjligheterna för fortsatt tillväxt under 2022.” kommenterar Syncro Groups VD, Magnus Winterman.

 

Teckningsperioden för nyttjande av teckningsoptionerna av serie TO2 B pågick under perioden från och med den 17 mars 2022 till och med den 31 mars 2022.

 

Nyttjande teckningsoptioner har ersatts med interimsaktier (IA) i väntan på registrering vid Bolagsverket. Omvandlingen av interimsaktier till aktier beräknas ska ske inom cirka tre (3) veckor.

 

Antal aktier, aktiekapital och utspädning

Genom nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO2 B ökar antalet aktier i Syncro Group med 17 722 193 B-aktier, från 252 353 924 (510 000 A-aktier och 251 843 924 B-aktier) till totalt 270 076 117 aktier (510 000 A-aktier och 269 566 117 B-aktier). Aktiekapitalet ökar med 1 772 219,30 SEK, från 25 235 392,40 SEK till 27 007 611,70 SEK. För befintliga aktieägare som inte nyttjat några teckningsoptioner av serier TO2 B uppgår utspädningen till cirka 6,6 procent av antalet aktier och cirka 6,5 procent av antalet röster.

 

Riktad emission

I syfte att tillföra Bolaget ytterligare expansionskapital samt stärka Bolagets finansiella ställning, avser Syncro Group, med stöd av bemyndigandet som erhölls vid årsstämman den 31 maj 2021, undersöka möjligheterna att genomföra en riktad emission om maximalt cirka 1,8 MSEK, motsvarande 3 227 883 aktier för att täcka outnyttjat emissionsutrymme från teckningsoptionerna av serie TO2 B.

 

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare samt emissionsinstitut och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Syncro Group i samband med nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO2 B.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Syncro Group AB (publ)

Magnus Winterman, VD

Telefon: 0702 95 99 55

E-post: magnus.winterman@16.16.187.127

 

Henrik Sundewall, CFO

Telefon: 0768 77 00 00

E-post: henrik.sundewall@16.16.187.127

 

Denna information är sådan information som Syncro Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 april 2022 kl. 19:40 CET.

 

Om Syncro Group

Syncro Group AB (publ) är ett marknadsnoterat bolag med strategi att äga, förvalta och förädla SaaS-bolag inom den nya marknadsekonomin. I portföljen återfinns bolag med SaaS-plattformar utvecklade med marknadens modernaste teknologier som var och ett är självförsörjande och som korsbefruktar de övriga bolagen i portföljen. Målsättningen är att i ett tidigt skede identifiera och förvärva SaaS-bolag som har en överlägsen affärsstrategi och en digital plattform som kan bli ledande inom sitt affärsområde. Varje bolag ska medverka till att öppna upp möjliga synergier mellan övriga bolag i gruppen.

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Syncro Group, en pionjär inom SaaS-lösningar för influencer marketing, meddelar idag att bolaget har tecknat ett strategiskt partnerskap med en ledande kommunikationsbyrå avseende influencer marktingplattformen Collabs. Denna ledande kommunikationsbyrå har en årlig omsättning på cirka 400 miljoner kronor.

Syncro Group, en pionjär inom SaaS-lösningar för influencer marketing, meddelar idag att de har tecknat ett strategiskt partnerskap med Scream Mediabyrå AB, en av Sveriges ledande mediebyråer.