Teckningskurs för nyttjande av teckningsoptioner av serie TO2 B i Syncro Group har fastställts till 0,55 SEK per aktie

Share

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) emitterade under det fjärde kvartalet 2021, 20 950 076 teckningsoptioner av serie TO2 B. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny B-aktie i Bolaget. Teckningskursen för optionerna av serie TO2 B ska fastställas till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under mätperioden från och med den 2 mars 2022 till och med den 15 mars 2022, dock inte lägre än kvotvärdet för Bolagets aktier och inte högre än 2,10 SEK per aktie. Den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets B-aktie uppgick under mätperioden till cirka 0,78 SEK och således är teckningskursen fastställd till 0,55 SEK. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO2 B pågår från och med den 17 mars 2022 till och med den 31 mars 2022.

Fullständiga villkor för teckningsoptionerna finns att tillgå på bolagets webbadress,

www.syncro.group.

 

Sammanfattande villkor för teckningsoptioner av serie TO2 B:

 

Nyttjandeperiod: 17 mars 2022 – 31 mars 2022.

 

Teckningskurs: 0,55 SEK per aktie.

 

Emissionsvolym: 20 950 076 teckningsoptioner av serie TO2 B. Vid fullt nyttjande nyemitteras 20 950 076 B-aktier och Bolaget kan tillföras cirka 11,5 MSEK, före emissionskostnader. 

 

Sista dag för handel med teckningsoptioner serie TO2 B: 29 mars 2022.

 

Notera att teckningsoptioner som inte nyttjas senast den 31 mars 2022, alternativt avyttras senast den 29 mars 2022, förfaller värdelösa. För att dina teckningsoptioner av serie TO2 B inte ska förfalla krävs att du aktivt tecknar aktier alternativt avyttrar dina teckningsoptioner. Observera att vissa förvaltare kan komma att stänga sin anmälan tidigare än den 31 mars 2022.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Syncro Group AB (publ)

Magnus Winterman, VD

Telefon: 0702 95 99 55

E-post: magnus.winterman@16.16.187.127

 

Henrik Sundewall, CFO

Telefon: 0768 77 00 00

E-post: henrik.sundewall@16.16.187.127

 

Syncro Group AB (publ) är ett marknadsnoterat bolag med strategi att äga, förvalta och förädla SaaS-bolag inom den nya marknadsekonomin. I portföljen återfinns bolag med SaaS-plattformar utvecklade med marknadens modernaste teknologier som var och ett är självförsörjande och som korsbefruktar de övriga bolagen i portföljen. Målsättningen är att i ett tidigt skede identifiera och förvärva SaaS-bolag som har en överlägsen affärsstrategi och en digital plattform som kan bli ledande inom sitt affärsområde. Varje bolag ska medverka till att öppna upp möjliga synergier mellan övriga bolag i gruppen. www.syncro.group

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Syncro Group, en pionjär inom SaaS-lösningar för influencer marketing, meddelar idag att bolaget har tecknat ett strategiskt partnerskap med en ledande kommunikationsbyrå avseende influencer marktingplattformen Collabs. Denna ledande kommunikationsbyrå har en årlig omsättning på cirka 400 miljoner kronor.

Syncro Group, en pionjär inom SaaS-lösningar för influencer marketing, meddelar idag att de har tecknat ett strategiskt partnerskap med Scream Mediabyrå AB, en av Sveriges ledande mediebyråer.