Syncro Groups tidigare VD och storägare Claes Persson har avlidit efter en kort tids sjukdom

Share

Syncro Group AB (Publ) meddelar idag att bolagets storägare, och fram tills den 31 december 2021 tillförordnade VD, Claes Persson har avlidit efter en kort tids sjukdom.

Claes Persson (f 1971) började bygga grunden till det som idag är Syncro Group år 2017 genom att förvärva BidNord, en plattform för fakturering för egenanställda och matchning av visstidspersonal. Kort efter förvärvet ändrades bolagets namn till Gigger AB. Därefter etablerade Claes, tillsammans med en liten ledningsgrupp, Gigger som en av de större aktörerna för fakturering för egenanställda och visstidspersonal in om Gig-ekonomin i Sverige. Parallellt gick Claes i bräschen för egenanställning som försörjningsform i Sverige, samt utvecklade en strategisk plan med målet att kraftigt växa Gigger genom att koppla samman fler tjänster inom bemanning – där influencer marketing identifierades som en viktig framtida målgrupp. På denna strategi tog Claes Gigger AB till börsen genom notering på Spotlight Stock Market hösten 2020. Den påföljande nyemissionen gjorde det sedan möjligt för Gigger att under 2021 göra de förvärv som i oktober 2021 samlades under koncernens nya namn, Syncro Group AB.

Claes har sedan han lämnade över ansvaret som VD och koncernchef för Syncro Group den 1 januari 2022 till Magnus Winterman gått in i en rådgivande roll med fokus på att fortsätta utveckla koncernens strategi, med det primära fokuset på att identifiera synergier samt att stötta koncernens etablering i Storbritannien.

”Vi är bestörta över beskedet att vår kollega och vän Claes har avlidit, och våra tankar går naturligtvis i första hand till hans närmaste. Claes har spelat en avgörande roll för Syncro Groups utveckling ända sedan bolaget grundades, och det har varit väldigt inspirerande få arbeta så tätt tillsammans med honom. Hans vision kring hur vi kan skapa bättre kundnytta genom att inte bara erbjuda digitala SaaS-lösningar utan även tillhörande tjänster inom bemanning, rekrytering och influencer marketing, tillsammans med hans stora engagemang för koncernen, har varit oerhört värdefullt. Vi kommer att fortsätta utveckla koncernen i Claes anda, med hjälp av den kompentens som Claes själv har varit med och tagit in i bolaget.” säger Anders Bruzelius, Styrelseordförande Syncro Group AB (publ).

Med hänsyn till Claes bortgång har bolaget initierat en översyn av den strategiska planen för geografiska expansionsetableringar, såsom i Storbritannien, och bemanningsstruktur för sådan expansion för att på bästa sätt skapa aktieägarvärde på både kort och lång sikt. Bolaget kommer att återkomma med uppdaterad information när sådan finns och beroende på om förändring i plan beslutats.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Syncro Group AB (publ)

Anders Bruzelius, styrelseordförande

Telefon: 0703 50 40 88

E-post: anders.bruzelius@gmail.com

Magnus Winterman, CEO och koncernchef

Telefon: 0702 95 99 55

E-post: magnus.winterman@16.16.187.127

Om Syncro Group

Syncro Group AB (publ) är ett marknadsnoterat bolag med strategi att äga, förvalta och förädla SaaS-bolag inom den nya marknadsekonomin. I portföljen återfinns bolag med SaaS-plattformar utvecklade med marknadens modernaste teknologier som var och ett är självförsörjande och som korsbefruktar de övriga bolagen i portföljen. Målsättningen är att i ett tidigt skede identifiera och förvärva SaaS-bolag som har en överlägsen affärsstrategi och en digital plattform som kan bli ledande inom sitt affärsområde. Varje bolag ska medverka till att öppna upp möjliga synergier mellan övriga bolag i gruppen.

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Idag, den 1 mars 2024, inleds teckningsperioden i Syncro Group AB:s (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner, med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningsperioden i företrädesemissionen löper från och med den 1 mars 2024 till och med den 15 mars 2024.

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) offentliggör ett EU-tillväxtprospekt (”Prospektet”) med anledning av Bolagets förestående nyemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner serie TO6 och TO7 med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 58,5 MSEK (”Företrädesemissionen”). Syncro Group har även erhållit ytterligare teckningsförbindelser och garantiåtaganden, innebärande att Företrädesemissionen därmed omfattas till cirka 49,2 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Bolaget har även handlat upp ett kortsiktigt brygglån från Formue Nord Fokus A/S ("Långivaren”) om 3 MSEK ("Brygglånet").

Företrädesemission 2024

Syncro främjar samarbete mellan människor och varumärken med innovativ teknik. Under 2024 kommer vi att skala upp vår AI-baserade influencer marketing-plattform, Collabs, som håller på att omforma det digitala landskapet inom området.

Forma framtiden tillsammans med oss genom att delta i företrädesemissionen.