Syncro Groups företrädesemission fullt registrerad

Share

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller "Bolaget") har som tidigare meddelats slutfört den företrädesemission av units, bestående av aktier serie B och teckningsoptioner av serie TO5, som beslutades av styrelsen den 7 juli 2023. De aktier och teckningsoptioner som ingick i garantiåtaganden som lämnades av styrelseledamöter och ledningspersoner har nu registrerats och samtliga aktier och teckningsoptioner hänförliga till företrädesemissionen är därmed registrerade hos Bolagsverket.

De garantiåtaganden som lämnades av styrelse och ledning har med hänsyn till gällande regelverk om handelsförbud 30 dagar före avlämnande av delårsrapport först nu kunnat slutföras. Registrering av aktier och teckningsoptioner som ingick i garantiåtagandena lämnade av styrelse och ledning har nu skett hos Bolagsverket.

 

Styrelse och ledning deltog totalt med cirka 2,9 MSEK i företrädesemissionen, varav cirka 1,4 MSEK genom teckningsförbindelser och cirka 1,5 MSEK genom garantiåtaganden.

 

Företrädesemissionen avslutades den 1 augusti 2023 och utfallet offentliggjordes den 3 augusti 2023. Totalt tillfördes Syncro Group cirka 22,5 MSEK före emissionskostnader.

 

Totalt uppgick teckningsförbindelser och garantiåtaganden från befintliga aktieägare, inklusive styrelseledamöter och ledningspersoner, till 10,4 MSEK motsvarande cirka 46 procent av det säkerställda beloppet i emissionen.

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ebbe Damm, VD Syncro Group

Telefon:  0705 46 46 00

E-post:  ebbe.damm@16.16.187.127

 

Henrik Sundewall, CFO Syncro Group

Telefon:  0768 77 00 00

E-post:  henrik.sundewall@16.16.187.127

 

Om Syncro Group

Syncro möjliggör samarbete mellan människor och varumärken genom innovativ tech. Vi investerar i bolag som är en del av att forma den nya digitala ekonomin och som samtidigt stärker och vidgar vårt erbjudande. Syncro har kontor i Sverige och Danmark, med huvudkontor i Stockholm.

 

Bolagets Qualified Adviser på Spotlight Stock Market är Mangold Fondkommission AB.

 

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Syncro Group AB (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) slutförde en företrädesemission av units på Spotlight Stock Market i mars 2024. Varje teckningsoption av serie TO6 ger rätt att teckna en (1) ny aktie av serie B i Bolaget. Enligt villkoren för teckningsoptionerna av serie TO6 ska teckningskursen motsvara 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under mätperioden, vilken löpte från och med den 2 maj 2024 till och med den 16 maj 2024. Den framräknade teckningskursen ska, enligt villkoren, avrundas till helt hundradels kronor. Under mätperioden uppgick den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie till cirka 0,020 SEK, innebärande att 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen uppgår till cirka 0,014 SEK, vilket, avrundat till helt hundradels kronor, innebär att teckningskursen uppgår till 0,01 SEK. Nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO6 löper under perioden från och med den 20 maj 2024 till och med den 31 maj 2024.

Syncro Group, a pioneer in influencer marketing SaaS solutions, today announces that its subsidiary Collabs, has signed a Letter of Intent with Dope Studio, a leading Greek media agency with operations in Greece and Albania.