Syncro Group offentliggör prospekt, erhåller ytterligare teckningsförbindelser och garantiåtaganden i kommande företrädesemission samt upptar brygglån om 3 MSEK

Share

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) offentliggör ett EU-tillväxtprospekt (”Prospektet”) med anledning av Bolagets förestående nyemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner serie TO6 och TO7 med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 58,5 MSEK (”Företrädesemissionen”). Syncro Group har även erhållit ytterligare teckningsförbindelser och garantiåtaganden, innebärande att Företrädesemissionen därmed omfattas till cirka 49,2 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Bolaget har även handlat upp ett kortsiktigt brygglån från Formue Nord Fokus A/S ("Långivaren”) om 3 MSEK ("Brygglånet").

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA ÅTGÄRDER SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT.

 

EU-tillväxtsprospekt

Syncro Group har upprättat Prospektet med anledning av den förestående Företrädesemissionen. Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida, www.syncro.group, och kommer att finnas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida, www.fi.se. Information om Företrädesemissionen kommer att finnas tillgänglig på Bolagets hemsida och Mangold Fondkommission AB:s hemsida, www.mangold.se.

 

Tidplan

6 februari 2024

Sista handelsdag i Syncro Groups aktier inklusive rätt att erhålla uniträtter.

7 februari 2024

Första handelsdag i Syncro Groups aktier exklusive rätt att erhålla uniträtter.

8 februari 2024

Avstämningsdag för erhållande av uniträtter. Aktieägare som var registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken denna dag har erhållit uniträtter för deltagande i Företrädesemissionen.

27 februari 2024

Offentliggörande av EU-tillväxtprospekt

1 mars – 12 mars 2024

Handel i uniträtter

1 mars – 15 mars 2024

Teckningsperiod

1 mars – vecka 14, 2024

Handel i betald tecknad unit (BTU)

19 mars 2024

Beräknat offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

 

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

Bolaget meddelar nu att man utökat andelen teckningsförbindelser från tidigare cirka 6,9 MSEK till totalt cirka 7,8 MSEK. Vidare meddelar även Bolaget att man utökat andelen garantiåtaganden från tidigare cirka 18,0 MSEK till totalt cirka 21,0 MSEK.

 

Teckningsförbindelser från befintliga aktieägare samt personer ur styrelsen uppgår till cirka 7,8 MSEK, motsvarande cirka 13,3 procent av Företrädesemissionen. Bolaget har ingått garantiåtaganden genom mittengarantier som sammanlagt uppgår till cirka 12 MSEK, motsvarande cirka 20,5 procent av Företrädesemissionen som täcker spannet från 25,0 procent till 45,5 procent ("Mittengarantier”). Bolaget har även ingått övremittengarantier om cirka 0,4 MSEK, motsvarande cirka 0,6 procent av Företrädesemissionen (”Övremittengarantier”). Övremittengarantier kan tas i anspråk i den mån Företrädesemissionen inte tecknas till 85,3 procent. Bolaget har även ingått toppgarantier om cirka 8,6 MSEK, motsvarande cirka 14,7 procent av Företrädesemissionen (”Toppgarantier”). Toppgarantin kan tas i anspråk i den mån Företrädesemissionen inte fulltecknas.

 

Genom teckningsförbindelser, Mittengarantin, Övremittengarantin samt Toppgarantin är Företrädesemissionen därmed säkerställd till cirka 49,2 procent. Varken tecknings- eller garantiåtagandena är säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

 

För Mittengarantin och Övremittengarantin utgår en garantiersättning, anpassad efter rådande marknadsläge, om antingen 15 procent på garanterat belopp i kontant ersättning eller 20 procent av det garanterade beloppet i form av units i Bolaget. För Toppgarantin utgår en garantiersättning om 20 procent av det garanterade beloppet i form av units i Bolaget. Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsåtaganden.

 

Brygglån

Bolaget har upphandlat ett brygglån av Långivaren som uppgår till 3,0 MSEK och löper till och med den 30 juni 2024. Det nya lånet har en uppläggningsavgift om 6 procent av lånets belopp och upptas till marknadsmässiga villkor med en sammansatt ränta om 1,5 procent per påbörjad 30-dagarsperiod. Lånet ska prioriteras för återbetalning genom emissionslikviden från Företrädesemissionen och teckningsoptionerna av serie TO6.

 

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Syncro Group i samband med Företrädesemissionen. Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ebbe Damm, VD, Syncro Group
Telefon:  070 546 46 00

E-post:  ebbe.damm@syncro.group

 

Om Syncro Group

Syncro Group AB (publ) är ett noterat bolag på Spotlight Stock Market under SYNC B med en egenutvecklad unik AI-plattform inom influencer marketing som är en del av att forma den nya digitala ekonomin och möjliggör samarbete mellan människor och varumärken – via tech. Syncro har kontor i Sverige och Danmark, med huvudkontor i Stockholm. För mer information, gå in på www.syncro.group.

 

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats, offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Syncro Group någon jurisdiktion. Inbjudan till berörda personer att delta i Företrädesemissionen kommer endast att ske genom det EU-tillväxtprospekt som Bolaget avser att offentliggöra med anledning av Företrädesemissionen.

 

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Storbritannien, USA, Kanada, Japan, Australien, Hong Kong, Nya Zeeland, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande lagar och regler.

 

Inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet lämnas inget erbjudande till allmänheten av värdepapper i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129.

 

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”tror”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

 

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Syncro Group publicerar idag en extern värderingsrapport från den oberoende analysfirman ParallellNorthIP som värderar Collabs-plattformens potential. Analysen indikerar ett potentiellt värde för plattformen på cirka två miljarder kronor.

Syncro Group, som erbjuder AI-plattformen Collabs för effektiv och transparent influencer marketing, meddelar att bolaget tecknat ett nordiskt partnerskapsavtal som tillgängliggör Collabs-plattformen för en av Sveriges högst rankade mediebyråer, fullservicebyrån Tre Kronor Media. Avtalet bedöms att genera intäkter för Syncro Group från och med fjärde kvartalet 2024.