Syncro Group meddelar utfall av optionsinlösen av serie TO3 och genomför riktad nyemission

Share

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller "Bolaget") meddelar idag utfallet från nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO3, vilka emitterades i samband med Bolagets riktade emission av units på Spotlight Stock Market i september 2021. Totalt nyttjades 9 753 038 teckningsoptioner av serie TO3, motsvarande cirka 47 procent av utestående teckningsoptioner av serie TO3, för teckning av 9 753 038 B-aktier till en teckningskurs om 0,20 SEK per B-aktie. Genom nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO3 tillförs Syncro Group cirka 1,95 MSEK före emissionskostnader. Syncro Group har även genomfört en riktad nyemission om ytterligare cirka 1,45 MSEK. Totalt tillförs Bolaget cirka 3,4 MSEK.

Bakgrund

Teckningsperioden för utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO3 pågick under perioden från och med den 17 mars 2023 till och med den 31 mars 2023. Teckningskursen per B-aktie vid nyttjande av teckningsoptionerna av serie TO3 fastställdes till 0,20 SEK.

 

Totalt nyttjades 9 753 038 teckningsoptioner av serie TO3 för teckning av 9 753 038 B-aktier, innebärandes att cirka 47 procent av utestående teckningsoptioner av serie TO3 nyttjades för teckning av B-aktier.

Nyttjade teckningsoptioner har ersatts med interimsaktier (IA) i väntan på registrering vid Bolagsverket. Omvandlingen av interimsaktier till aktier beräknas ska ske inom cirka tre (3) veckor.

Riktad nyemission

För att Bolaget ska erhålla den fulla finansieringen som avsetts med teckningsoptionsnyttjande har styrelsen, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 20 juni 2022, beslutat om en riktad nyemission om högst 7 250 000 B-aktier, motsvarande cirka 1,45 MSEK för att täcka upp outnyttjat emissionsutrymme, till tre kvalificerade investerare; Olle Stenfors, Lyktan Invest AB samt We Are Revenue AB. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt täcka upp outnyttjat emissionsutrymme från teckningsoptioner av serie TO3 och därmed tillföra Bolaget ytterligare kapital på samma villkor såvitt avser teckningskurs som teckningsoptionerna. Teckningskursen i den riktade nyemissionen uppgår således till 0,20 SEK per B-aktie och har fastställts genom förhandling på armlängds avstånd och är, enligt styrelsens bedömning, att anse som marknadsmässig.

 

Antal aktier, aktiekapital och utspädning

Genom nyttjandet av teckningsoptioner och med anledning av den riktade nyemissionen ökar antalet B-aktier med högst 17 003 038. Totalt ökar antalet aktier från 314 687 059 aktier till 331 690 097 aktier (510 000 A-aktier och 331 180 097 B-aktier). Aktiekapitalet ökar med 1 700 303,80 SEK, från 31 468 705,90 SEK till 33 169 009,70 SEK.

 

För befintliga aktieägare som inte nyttjat några teckningsoptioner av serie TO3 uppgår utspädningen till cirka 5,13 procent av antalet aktier och cirka 5,06 procent av antalet röster i Bolaget.

 

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare avseende teckningsoptionerna och i samband med den riktade nyemissionen.

 

För frågor avseende teckningsoptionerna, vänligen kontakta:

Mangold Fondkommission AB

Telefon: 08-5050 1595

E-post: emissioner@mangold.se

 

För övrig information, vänligen kontakta:

Ebbe Damm, VD Syncro Group

Telefon:  0705 46 46 00

E-post:  ebbe.damm@16.16.187.127

 

Olof Lindblom, CMO Syncro Group

Telefon:  0761 74 28 25

E-post:  olof.lindblom@16.16.187.127

 

Henrik Sundewall, CFO Syncro Group

Telefon:  0768 77 00 00

E-post:  henrik.sundewall@16.16.187.127

 

Denna information är information som Syncro Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 april 2023 kl. 22:40 CEST.

 

Om Syncro Group

Syncro möjliggör samarbete mellan människor och varumärken genom innovativ tech. Vi investerar i bolag som är en del av att forma den nya digitala ekonomin och som samtidigt stärker och vidgar vårt erbjudande. Syncro har kontor i Sverige och Danmark, med huvudkontor i Stockholm.

 

Bolagets Qualified Adviser på Spotlight Stock Market är Mangold Fondkommission AB.

 

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Syncro Group, en pionjär inom SaaS-lösningar för influencer marketing, meddelar idag att de har tecknat ett strategiskt partnerskap med Scream Mediabyrå AB, en av Sveriges ledande mediebyråer.

Styrelsen för Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2024, beslutat om en riktad emission av aktier av serie B (den ”Riktade Emissionen”) till Fenja Capital II A/S, avseende garantiåtagande i samband med teckningsoption av serie TO6, samt till Mprwrd AB, Michel Issa Invest AB, Börsjakten AB och Loklint Invest AB (gemensamt ”Tecknarna”). Teckningskursen i den Riktade Emissionen har, efter förhandlingar med Tecknarna på armlängds avstånd, fastställts till 0,01 SEK per aktie, motsvarande teckningskursen vid nyttjande av teckningsoption av serie TO6, för vilken teckningsperioden nyligen avslutats.