Syncro Group meddelar sista dag för handel i BTU och första dag för handel i teckningsoptioner serie TO6 och serie TO7

Share

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) meddelar att den företrädesemission av units, bestående av aktier, teckningsoptioner av serie TO6 och teckningsoptioner av serie TO7, som beslutades av styrelsen den 4 januari 2024 och som godkändes av extra bolagstämma den 5 februari 2024 (”Företrädesemissionen”) har registrerats hos Bolagsverket. Handel med betalda tecknade units (”BTU”) kommer därför att upphöra och BTU kommer att ersättas med aktier, teckningsoptioner serie TO6 och teckningsoptioner serie TO7. Sista dag för handel med BTU är den 12 april 2024 och teckningsoptioner serie TO6 och teckningsoptioner serie TO7 tas upp till handel på Spotlight Stock Market den 18 april 2024.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA ÅTGÄRDER SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT.

 

I samband med registreringen hos Bolagsverket omvandlas BTU till nyemitterade aktier, teckningsoptioner serie TO6 med kortnamn SYNC TO6 och teckningsoptioner serie TO7 med kortnamn SYNC TO7. Första dag för handel i teckningsoptioner serie TO6 på Spotlight Stock Market är den 18 april 2024. Sista dag för handel i teckningsoptioner serie TO6 är den 28 maj 2024. Första dag för handel i teckningsoptioner serie TO7 på Spotlight Stock Market är den 18 april 2024. Sista dag för handel i teckningsoptioner serie TO7 är den 8 april 2025.

 

Aktier och aktiekapital

Som framgår av det prospekt Bolaget offentliggjorde i samband med Företrädesemissionen beslutade extra bolagsstämma i Bolaget den 5 februari 2024, som ett led i Företrädesemissionen, att genomföra en minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier för avsättning till fritt eget kapital. Minskningen genomfördes i två steg. I steg 1 har Bolagets aktiekapital minskats med ett belopp om cirka 23 405 200,28 SEK från cirka 58 513 000,7 SEK till cirka 35 107 800,42 SEK, varvid aktiens kvotvärde minskats från 0,1 SEK till 0,06 SEK. I ett separat steg (steg 2) kommer Bolagets aktiekapital att minskas med ett belopp om ytterligare högst 56 555 359,6 SEK. Minskningen innebär att aktiens kvotvärde sänks från 0,06 SEK till 0,01 SEK och kräver tillstånd från Bolagsverket eller allmän domstol. Minskningsbeslutet ligger för närvarande inne för registrering hos Bolagsverket.

 

Genom Företrädesemissionen ökar antalet aktier i Bolaget med 545 977 185 B-aktier från 585 130 007 aktier till 1 131 107 192 aktier, och aktiekapitalet. efter minskningen enligt steg 1, ökar med 32 758 631,10 SEK, från 35 107 800,42 SEK till 67 866 431,52 SEK (baserat på ett kvotvärde om 0,06 SEK).

 

Teckningsoptioner serie TO6

Varje teckningsoption serie TO6 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner serie TO6 uppgår till sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 2 maj 2024 till och med den 16 maj 2024, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 0,075 SEK per B-aktie. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner serie TO6 ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptioner serie TO6 under perioden från och med den 20 maj 2024 till och med den 31 maj 2024. De fullständiga villkoren för teckningsoptioner serie TO6 finns tillgängliga på Syncro Groups hemsida, www.syncro.group.

 

För det fall samtliga vidhängande teckningsoptioner av serie TO6 nyttjas fullt ut för teckning av nya aktier i Bolaget kommer antalet aktier i Bolaget att öka med ytterligare 545 977 185 B-aktier, från 1 131 107 192 aktier till 1 677 084 377 aktier, och aktiekapitalet, efter minskningen enligt steg 2, kommer att öka med ytterligare 5 459 771,85 SEK (baserat på ett kvotvärde om 0,01 SEK).

 

Teckningsoptioner serie TO7

Varje teckningsoption serie TO7 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner serie TO7 uppgår till sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 14 mars 2025 till och med den 27 mars 2025, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 0,12 SEK per B-aktie. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner serie TO7 ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptioner serie TO7 under perioden från och med den 31 mars 2025 till och med den 11 april 2025. De fullständiga villkoren för teckningsoptioner serie TO7 finns tillgängliga på Syncro Groups hemsida, www.syncro.group.

 

För det fall samtliga vidhängande teckningsoptioner av serie TO7 nyttjas fullt ut för teckning av nya aktier i Bolaget kommer antalet aktier i Bolaget att öka med ytterligare 545 977 185 B-aktier, från 1 677 084 377 aktier till 2 223 061 562 aktier, och aktiekapitalet, efter minskningen enligt steg 2, kommer att öka med ytterligare 5 459 771,85 SEK (baserat på ett kvotvärde om 0,01 SEK).

 

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Syncro Group i samband med Företrädesemissionen. Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ebbe Damm, VD, Syncro Group,
Telefon:  070 546 46 00

E-post:  ebbe.damm@syncro.group

Webb:   www.syncro.group

 

Om Syncro Group

Syncro möjliggör samarbete mellan människor och varumärken genom innovativ tech. Vi investerar i bolag som är en del av att forma den nya digitala ekonomin och som samtidigt stärker och vidgar vårt erbjudande. Syncro har kontor i Sverige och Danmark, med huvudkontor i Stockholm. Bolagets aktie är listad på Spotlight Stock Market, med kortnamnet SYNC B. För mer information, gå in på www.syncro.group.

 

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats, offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Syncro Group någon jurisdiktion. Inbjudan till berörda personer att delta i Företrädesemissionen sker endast genom det EU-tillväxtprospekt som Bolaget offentliggjorde den 27 februari 2024 med anledning av Företrädesemissionen.

 

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Storbritannien, USA, Kanada, Japan, Australien, Hong Kong, Nya Zeeland, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande lagar och regler.

 

Inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet lämnas inget erbjudande till allmänheten av värdepapper i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129.

 

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”tror”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

 

 

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Syncro Group AB (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) slutförde en företrädesemission av units på Spotlight Stock Market i mars 2024. Varje teckningsoption av serie TO6 ger rätt att teckna en (1) ny aktie av serie B i Bolaget. Enligt villkoren för teckningsoptionerna av serie TO6 ska teckningskursen motsvara 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under mätperioden, vilken löpte från och med den 2 maj 2024 till och med den 16 maj 2024. Den framräknade teckningskursen ska, enligt villkoren, avrundas till helt hundradels kronor. Under mätperioden uppgick den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie till cirka 0,020 SEK, innebärande att 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen uppgår till cirka 0,014 SEK, vilket, avrundat till helt hundradels kronor, innebär att teckningskursen uppgår till 0,01 SEK. Nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO6 löper under perioden från och med den 20 maj 2024 till och med den 31 maj 2024.

Syncro Group, a pioneer in influencer marketing SaaS solutions, today announces that its subsidiary Collabs, has signed a Letter of Intent with Dope Studio, a leading Greek media agency with operations in Greece and Albania.