Syncro Group genomför en riktad emission om cirka 1,8 MSEK för att täcka upp outnyttjat emissionsutrymme från teckningsoptioner av serie TO2 B

Share

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) genomför en riktad emission om cirka 1,8 MSEK, motsvarande 3 227 883 B-aktier (den ”Riktade Emissionen”) för att täcka upp det emissionsutrymme om cirka 1,8 MSEK som inte tecknades med stöd av teckningsoptioner av serie TO2 B under mars månad. Genom teckningsoptionerna av serie TO2 B och den Riktade Emissionen maximerar Syncro Group kapitalanskaffningen och Bolaget tillförs cirka 11,5 MSEK före emissionskostnader.

Den Riktade Emissionen genomfördes med stöd av bemyndigandet som erhölls av årsstämman den 31 maj 2021 och har riktats till ett antal befintliga aktieägare och en extern investerare. Det noteras att Bolagets nyttjandeperiod för teckningsoptioner av serie TO2 B avslutades den 31 mars 2022 och utfall offentliggjordes den 4 april 2022. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt täcka upp outnyttjat emissionsutrymme från teckningsoptioner av serie TO2 B och därmed tillföra Bolaget ytterligare kapital på samma villkor såvitt avser teckningskurs som nämnda teckningsoptioner. Teckningskursen i den Riktade Emissionen är således samma teckningskurs som för teckningsoptioner av serie TO2 B, det vill säga 0,55 SEK per B-aktie. Teckningskursen är, enligt styrelsens bedömning, marknadsmässig.

 

Antal aktier, aktiekapital och utspädning

Genom den Riktade Emissionen ökar antalet aktier i Syncro Group med 3 227 883 B-aktier, från 270 076 117 efter nyttjande av teckningsoptioner av serie TO2 B (510 000 A-aktier och 269 566 117 B-aktier) till totalt 273 304 000 aktier (510 000 A-aktier och 272 794 000 B-aktier). Aktiekapitalet ökar med 322 788,30 SEK, från 27 007 611,70 SEK efter nyttjande av teckningsoptioner av serie TO2 B till 27 330 400,00 SEK.

 

I samband med den Riktade Emissionen kommer utspädningen att uppgå till cirka 1,2 procent av antalet aktier och cirka 1,2 procent av antalet röster.

 

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare samt emissionsinstitut och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Syncro Group i samband med den Riktade Emissionen.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Syncro Group AB (publ)

Magnus Winterman, VD

Telefon: 0702 95 99 55

E-post: magnus.winterman@16.16.187.127

 

Henrik Sundewall, CFO

Telefon: 0768 77 00 00

E-post: henrik.sundewall@16.16.187.127

 

Denna information är sådan information som Syncro Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 april 2022 kl. 22:40 CET.

 

Om Syncro Group

Syncro Group AB (publ) är ett marknadsnoterat bolag med strategi att äga, förvalta och förädla SaaS-bolag inom den nya marknadsekonomin. I portföljen återfinns bolag med SaaS-plattformar utvecklade med marknadens modernaste teknologier som var och ett är självförsörjande och som korsbefruktar de övriga bolagen i portföljen. Målsättningen är att i ett tidigt skede identifiera och förvärva SaaS-bolag som har en överlägsen affärsstrategi och en digital plattform som kan bli ledande inom sitt affärsområde. Varje bolag ska medverka till att öppna upp möjliga synergier mellan övriga bolag i gruppen.

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Syncro Group publicerar idag en extern värderingsrapport från den oberoende analysfirman ParallellNorthIP som värderar Collabs-plattformens potential. Analysen indikerar ett potentiellt värde för plattformen på cirka två miljarder kronor.

Syncro Group, som erbjuder AI-plattformen Collabs för effektiv och transparent influencer marketing, meddelar att bolaget tecknat ett nordiskt partnerskapsavtal som tillgängliggör Collabs-plattformen för en av Sveriges högst rankade mediebyråer, fullservicebyrån Tre Kronor Media. Avtalet bedöms att genera intäkter för Syncro Group från och med fjärde kvartalet 2024.