Syncro Group erlägger slutlig tilläggsköpeskilling om 5 mkr i förvärvet av Happyr för uppnådda villkor

Share

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group”) offentliggjorde förvärv av samtliga aktier i Happyr AB (”Happyr”) den 20 augusti 2021 där tilläggsköpeskillingar meddelades kunna bli aktuella villkorat överenskomna måluppfyllelser. Genom den volym av kundkontakter som genererats har Happyr uppnått villkor som ger rätt till tilläggsköpeskilling om 5 mkr vilket erläggs genom nyemitterade aktier i Syncro Group.

Vid förvärvet av Happyr införde vi två incitament till de före detta ägarna av bolaget vilka innebar att om de uppnådde de mål vi satte upp skulle de erhålla tilläggsköpeskillingar. Jag kan nöjt konstatera att Happyr nu har uppnått dessa mål på kortare tid än vi förväntat vilket styrker vår övertygelse om att vi genomfört ett fint förvärv av ett framstående bolag i en framtidsinriktad bransch i hög tillväxt.” säger Magnus Winterman, VD på Syncro Group AB (publ).

 

I samband med offentliggörande av förvärv av samtliga aktier i Happyr meddelades att förvärvet även inkluderade tilläggsköpeskillingar om som högst 10 mkr vid uppnådda villkor inom 12 månader från förvärvet. Genom uppnådda mål avseende antal kundkontakter inom föreskriven tidsperiod ger detta rätt till 5 mkr i en sista och slutlig tilläggsköpeskilling. Beslutad tilläggsköpeskilling betalas och erläggs genom nyemitterade aktier av serie B i Syncro Group.

 

Aktiekapital och utspädning

Tilläggsköpeskilling om 5 mkr erläggs genom nyemitterade aktier av serie B (”Vederlagsaktierna”) till kursen 0,77 kr per aktie vilket beräknats baserat på volymvägd snittkurs under tio handelsdagar under perioden 25 februari – 10 mars 2022. Detta medför att som högst 6 493 502 Vederlagsaktier beslutats emitteras som betalning för tilläggsköpeskillingen. Genom emission av Vederlagsaktierna kommer Syncro Groups aktiekapital att ökas med som högst 649 350,20 kronor till att uppgå till 25 235 392,40 kronor. Antalet aktier av serie B kommer ökas med som högst 6 493 502 till att uppgå till 251 843 924. I samband med erläggande av tilläggsköpeskilling genom Vederlagsaktierna kan utspädningen av samtliga aktier som högst uppgå till 2,57 procent.

 

Rådgivare

Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare och Mangold Fondkommission AB är emissionsinstitut i samband med erläggande av tilläggsköpeskilling genom Vederlagsaktierna.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Syncro Group AB (publ)

Magnus Winterman, VD

Telefon: 0702 95 99 55

E-post: magnus.winterman@16.16.187.127

 

Henrik Sundewall, CFO

Telefon: 0768 77 00 00

E-post: henrik.sundewall@16.16.187.127

 

Denna information är sådan information som Gigger Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 mars 2022 kl. 16:50 CET.

 

Syncro Group AB (publ) är ett marknadsnoterat bolag med strategi att äga, förvalta och förädla SaaS-bolag inom den nya marknadsekonomin. I portföljen återfinns bolag med SaaS-plattformar utvecklade med marknadens modernaste teknologier som var och ett är självförsörjande och som korsbefruktar de övriga bolagen i portföljen. Målsättningen är att i ett tidigt skede identifiera och förvärva SaaS-bolag som har en överlägsen affärsstrategi och en digital plattform som kan bli ledande inom sitt affärsområde. Varje bolag ska medverka till att öppna upp möjliga synergier mellan övriga bolag i gruppen. www.syncro.group

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Syncro Group, en pionjär inom SaaS-lösningar för influencer marketing, meddelar idag att de har tecknat ett strategiskt partnerskap med Scream Mediabyrå AB, en av Sveriges ledande mediebyråer.

Styrelsen för Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2024, beslutat om en riktad emission av aktier av serie B (den ”Riktade Emissionen”) till Fenja Capital II A/S, avseende garantiåtagande i samband med teckningsoption av serie TO6, samt till Mprwrd AB, Michel Issa Invest AB, Börsjakten AB och Loklint Invest AB (gemensamt ”Tecknarna”). Teckningskursen i den Riktade Emissionen har, efter förhandlingar med Tecknarna på armlängds avstånd, fastställts till 0,01 SEK per aktie, motsvarande teckningskursen vid nyttjande av teckningsoption av serie TO6, för vilken teckningsperioden nyligen avslutats.