Syncro Group AB meddelar fastställande av valberedning inför årsstämma i Bolaget som hålls den 25 maj 2022

Share

Syncro Group AB (Publ.) (”Syncro” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolagets valberedning inför årsstämman 2022 är fastställd.
 

Valberedning 2022

Valberedningen består av följande ledamöter:

Claes Persson, Huvudägare OSIX Sverige AB

Tobias Nyholm, Huvudägare Thinkberry AB

Anders Bruzelius, Styrelseordförande Syncro Group AB

Valberedningens uppdrag är att inför årsstämman 2022 förbereda förslag avseende val av ordförande på stämman, val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter, val av revisor samt ersättning till denne samt principer för utseende av valberedningen. 

Syncro Group AB’s årsstämma 2022 kommer att äga rum onsdagen den 25 maj 2022 i Stockholm.

Aktieägare är välkomna att senast den 15 mars 2022 skicka förslag till valberedningen inför årsstämman 2022 per e-post till valberedningen valberedningen@16.16.187.127

För mer information, vänligen kontakta:

Syncro Group AB

Magnus Winterman, Head of Investor Relations

Telefon: 0702 95 99 55

E-post: magnus.winterman@16.16.187.127

Syncro Group AB

Claes Persson, tf. VD

Telefon: 0722 24 70 50

E-post: claes.persson@gigger.se

Syncro Group AB är ett marknadsnoterat bolag med strategi att äga, förvalta och förädla Saas-bolag inom den nya marknadsekonomin. I portföljen återfinns bolag med SaaS-plattformar utvecklade med marknadens modernaste teknologier som var och ett är självförsörjande och som korsbefruktar de övriga bolagen i portföljen. Målsättningen är att i ett tidigt skede identifiera och förvärva SaaS-bolag som har en överlägsen affärsstrategi och en digital plattform som kan bli ledande inom sitt affärsområde. Varje bolag ska medverka till att öppna upp möjliga synergier mellan övriga bolag i gruppen. www.syncro.group

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Idag, den 1 mars 2024, inleds teckningsperioden i Syncro Group AB:s (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner, med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningsperioden i företrädesemissionen löper från och med den 1 mars 2024 till och med den 15 mars 2024.

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) offentliggör ett EU-tillväxtprospekt (”Prospektet”) med anledning av Bolagets förestående nyemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner serie TO6 och TO7 med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 58,5 MSEK (”Företrädesemissionen”). Syncro Group har även erhållit ytterligare teckningsförbindelser och garantiåtaganden, innebärande att Företrädesemissionen därmed omfattas till cirka 49,2 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Bolaget har även handlat upp ett kortsiktigt brygglån från Formue Nord Fokus A/S ("Långivaren”) om 3 MSEK ("Brygglånet").

Företrädesemission 2024

Syncro främjar samarbete mellan människor och varumärken med innovativ teknik. Under 2024 kommer vi att skala upp vår AI-baserade influencer marketing-plattform, Collabs, som håller på att omforma det digitala landskapet inom området.

Forma framtiden tillsammans med oss genom att delta i företrädesemissionen.