Sista dag för handel med teckningsoptionerna av serie TO3 i Syncro Group AB är idag, den 29 mars 2023

Share

Idag, den 29 mars 2023, är den sista dagen för handel med teckningsoptioner av serie TO3 i Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller "Bolaget"). Nyttjandeperioden för teckningsoptionerna av serie TO3 pågår till och med den 31 mars 2023. Varje teckningsoption av serie TO3 ger rätt att teckna en (1) ny B-aktie i Syncro Group till teckningskursen 0,20 SEK per B-aktie.

Om samtliga teckningsoptioner av serie TO3 nyttjas kommer Bolaget att tillföras cirka 4,2 MSEK före emissionskostnader. För att teckningsoptionerna inte ska förfalla utan värde krävs att innehavaren aktivt tecknar aktier senast den 31 mars 2023, alternativt säljer teckningsoptionerna senast idag, den 29 mars 2023. Observera att vissa förvaltare kan komma att stänga sin anmälan tidigare än den 31 mars 2023.

 

Sammanfattade villkor för teckningsoptionerna av serie TO3:

 

Teckningsperiod: 17 mars 2023 – 31 mars 2023.

 

Emissionsvolym: 20 950 076 teckningsoptioner av serie TO3 berättigar till teckning av 20 950 076 aktier av serie B. Vid fullt nyttjande tillförs Bolaget cirka 4,2 MSEK före emissionskostnader.

 

Teckningskurs: 0,20 SEK per aktie.

 

Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie T03: 29 mars 2023.

 

Antal aktier, aktiekapital och utspädning: Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner ökar aktiekapitalet med 2 095 007,60 SEK, från 31 468 705,90 SEK till 33 563 713,50 SEK. Antalet B-aktier ökar vid fullt nyttjande med 20 950 076, totalt ökar antalet aktier från 314 687 059 aktier till 335 637 135 aktier (510 000 A-aktier och 335 127 135 B-aktier). Utspädningen vid fullt nyttjande uppgår till cirka 6,24 procent av antalet aktier och cirka 6,16 procent av rösterna i Bolaget.

 

Vänligen notera att de teckningsoptioner som inte nyttjas senast den 31 mars 2023, alternativt avyttras senast idag, den 29 mars 2023, förfaller utan värde. För att teckningsoptionerna inte ska förfalla krävs aktiv teckning av aktier alternativt avyttring av teckningsoptioner.

 

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare avseende teckningsoptionerna.

 

För frågor avseende teckningsoptionerna, vänligen kontakta:

Mangold Fondkommission AB

Telefon: 08-5050 1595

E-post: emissioner@mangold.se

 

För övrig information, vänligen kontakta:

Ebbe Damm, VD Syncro Group

Telefon:  0705 46 46 00

E-post:  ebbe.damm@16.16.187.127

 

Olof Lindblom, CMO Syncro Group

Telefon:  0761 74 28 25

E-post:  olof.lindblom@16.16.187.127

 

Henrik Sundewall, CFO Syncro Group

Telefon:  0768 77 00 00

E-post:  henrik.sundewall@16.16.187.127

 

Om Syncro Group

Syncro möjliggör samarbete mellan människor och varumärken genom innovativ tech. Vi investerar i bolag som är en del av att forma den nya digitala ekonomin och som samtidigt stärker och vidgar vårt erbjudande. Syncro har kontor i Sverige och Danmark, med huvudkontor i Stockholm.

 

Bolagets Qualified Adviser på Spotlight Stock Market är Mangold Fondkommission AB.

 

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Idag, den 1 mars 2024, inleds teckningsperioden i Syncro Group AB:s (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner, med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningsperioden i företrädesemissionen löper från och med den 1 mars 2024 till och med den 15 mars 2024.

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) offentliggör ett EU-tillväxtprospekt (”Prospektet”) med anledning av Bolagets förestående nyemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner serie TO6 och TO7 med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 58,5 MSEK (”Företrädesemissionen”). Syncro Group har även erhållit ytterligare teckningsförbindelser och garantiåtaganden, innebärande att Företrädesemissionen därmed omfattas till cirka 49,2 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Bolaget har även handlat upp ett kortsiktigt brygglån från Formue Nord Fokus A/S ("Långivaren”) om 3 MSEK ("Brygglånet").

Företrädesemission 2024

Syncro främjar samarbete mellan människor och varumärken med innovativ teknik. Under 2024 kommer vi att skala upp vår AI-baserade influencer marketing-plattform, Collabs, som håller på att omforma det digitala landskapet inom området.

Forma framtiden tillsammans med oss genom att delta i företrädesemissionen.