Rättelse: Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2020

Share

I det medföljande rapport-dokumentet har följande rättelser införts: borttagen tom sida, datum aktiekapital 31 mars 2020, resultat per aktie: -0,0137 SEK/aktie, datum undertecknande: 2020-05-18, balansräkning datum 31 mars 2020 vänster kolumn.

BOLAGET I KORTHET

Att försöka återge en ärlig och nyanserad bild av Bolagets resultat för Q1 2020 låter sig inte göras helt lätt. Vi hade ett flertal stora affärer i Q1 2019 som lyfte både omsättningen och bruttovinsten rejält. Bland annat en fakturerad leverans till Lockheed Martin på knappt 1,3 MSEK, ett flertal relativt stora ordrar från svenska kunder som Sjöfartsverket och SAAB samt andra utländska kunder som Furuno och Fugro m.fl. Affärer på dessa nivåer har helt enkelt saknats under Q1 2020.

Vår handelsmarginal fluktuerar mellan kvartalen. Vår redovisningsprincip, där lagerförändringen är starkt påverkande, gynnar inte vår handelsmarginal rent rapporteringsmässigt då vi gjort väldigt få varuinköp under Q1 2020 i jämförelse med Q4 2019.
I Q4 2019 rapporterade vi en handelsmarginal på ca 76,1 %. För Q1 2020 rapporterar vi en handelsmarginal på 22,9 % (48,3 %). Tittar vi på handelsmarginalen på de ordertransaktioner som registrerats under Q1 2020 så har vi har en handelsmarginal på 46,1 %, vilket är långsiktigt hållbart.

Konsekvensen av låg omsättning och låg handelsmarginal blir hårt belastande för resultatet i Q1 2020. Vad det beror på kan vi bara spekulera kring. Men det finns en stor oro att COVID-19 är den dominerande orsaken till den mycket ansträngda marknadssituationen vi nu befinner oss i.
Processen med försäljningen av patent fortskrider. Positivt är att IALA via brev meddelat att de skall genomföras en intern diskussion inom den tekniska kommittén med utgångspunkt kring den tekniska plattformen och patentet. Svenska sjöfartsverket utför redan tester med den tekniska plattformen som patentet avser.

FÖRSTA KVARTALET 2020

• Rörelseintäkterna Q1 2020 uppgick till 1 454 tkr (3 610), en minskning med 59,7 % mot Q1 2019.
• Bruttovinsten för Q1 2020 blev 333 tkr (1 743) tkr) vilket är 80,9 % lägre än för Q1 2019.
• Under Q1 2020 sänkte vi våra övriga externa omkostnader till 469 tkr (769 tkr), en sänkning med 39,0 % mot Q1 2019.
• Under Q1 2020 sänkte vi våra personalkostnader till 721 tkr (1 059 tkr), en sänkning med 31,9 % mot Q1 2019.
• Rörelseresultat före avskrivningar för Q1 2020 blev -856 tkr (-84 tkr) vilket är en försämring med 1 019 % mot Q1 2019.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

Nyemission

True Heading har slutfört den företrädesemission av aktier som styrelsen fått mandat för på den extra bolagsstämman den 5 december 2019. Syftet med företrädesemissionen var dels att stärka Bolagets förmåga att förvärva och konsolidera sig på marknaden, dels fortsätta utvecklingen av ett nytt AIS-sortiment samt vidmakthålla och stärka Bolaget för processen med försäljningen av patenten.

Teckningstiden löpte från den 6 mars till den 31 mars 2020. Företrädesemission skulle vid fullteckning inbringa 7 029 084 kronor. Företrädesemissionen blev ej fulltecknad och antalet nya B-aktier blir 13 387 624. Teckningsgraden blev därmed ca 19%. Totalt antal B-aktier efter omvandling är 78 578 844 och det totala antalet aktier i Bolaget är efter omvandling 83 678 468. Företrädesemissionen tillför bolaget ca 1,33 Mkr i emissionslikvid före emissionskostnader.

Emissionskostnaderna beräknas uppgå till 537 500 kr. Nettoresultatet blir därmed ca 800 000 kronor i emissionslikvid. Styrelsen beslutade att tilldela samtliga som tecknat sin del att tilldelas denna.

Marknadsosäkerhet till följd av COVID-19

Vi har som nämnt upplevt en minskning av intäkterna under de första tre månaderna 2020 jämfört med samma
period 2019 på 60%. Utvecklingen resulterar i en nettoförlust på 962 tkr under de första tre månaderna av 2020. Huruvida intäkter och lönsamhet kommer att förbättras under resten av 2020 beror på hur hårt de regioner där Bolaget verkar drabbas av COVID-19 och i vilken utsträckning statliga åtgärder förlängs, utvidgas eller dras tillbaka. En markant minskning i efterfrågan från södra Europa har identifierats och dessa marknader har varit viktiga för Bolaget historiskt. Vi ser inte att COVID-19 påverkar framtida tillgångsvärdering i Bolaget väsentligt, men noterar som sagt att situationen bidrar till en kraftigt minskad försäljning under Q1 2020.

Vi har vidtagit ett antal åtgärder för att övervaka och förhindra effekterna av COVID-19-viruset, såsom säkerhets- och hälsoåtgärder för våra anställda (som social distansering och arbete hemifrån) och säkerställa leverans av material som är avgörande för vår produktionsprocess. Vi kommer att fortsätta att följa de olika nationella institutens policyer och råd och parallellt kommer vi att göra vårt yttersta för att fortsätta vår verksamhet på bästa och säkraste sätt som möjligt utan att äventyra våra anställdas hälsa.

AKTIEKAPITAL OCH ANTAL AKTIER

Aktiekapital och antal aktier Aktiekapital (SEK) A-aktier (st) B-aktier (st) 31 mars 2020: 

7 029 084

5 100 000

65 190 844

Resultat per aktie 3 månader 2020: True Heading AB (publ) = -0,0137 SEK/aktie

Täby 2020-05-18

Styrelse och VD

Denna information är sådan information som True Heading AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 maj 2020.

Kvartalsrapporten har ej formellt granskats av bolagets revisor.

Halvårsrapport för första halvåret 2020 lämnas den 28 augusti 2020.

Se bifogar pdf-fil för fullständig rapport.

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Syncro Group, en pionjär inom SaaS-lösningar för influencer marketing, meddelar idag att bolaget har tecknat ett strategiskt partnerskap med en ledande kommunikationsbyrå avseende influencer marktingplattformen Collabs. Denna ledande kommunikationsbyrå har en årlig omsättning på cirka 400 miljoner kronor.

Syncro Group, en pionjär inom SaaS-lösningar för influencer marketing, meddelar idag att de har tecknat ett strategiskt partnerskap med Scream Mediabyrå AB, en av Sveriges ledande mediebyråer.