Offentliggörande av halvårsrapport 2023

Share

Syncro Group AB (publ) offentliggör härmed halvårsrapport för 2023, perioden januari-juni. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.syncro.group). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

Första halvåret (januari-juni) 2023 i sammandrag

– Nettoomsättningen uppgick till 91 198 (87 507) tkr

– Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -15 555 (-18 110) tkr

– Periodens kassaflöde uppgick till 3 173 (-5 500) tkr

– Periodens resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,09 (-0,11) kr

– Eget kapital per aktie före utspädning uppgick till 0,33 (0,52) kr

 

Andra kvartalet (april-juni) 2023 i sammandrag

– Nettoomsättningen uppgick till 45 175 (49 653) tkr

– Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -8 182 (-8 455) tkr

– Periodens kassaflöde uppgick till -2 110 (-1 704) tkr

– Periodens resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,04 (-0,05) kr

– Eget kapital per aktie före utspädning uppgick till 0,33 (0,52) kr

 

Väsentliga händelser under perioden

– TikTok i lanseras i Collabs-plattformen och TikTok Studio lanseras

– Nordiskt avtal med dejtingappen Hinge

– Strategiskt avtal med bilmärket Mini

– Teckningsoptionsprogram TO3B och riktad nyemission om sammanlagt cirka 3,4 mkr

– Utökat partnerskap med Storytel

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

– Avtal om strategisk influencer marketing med global dryckesleverantör (3,2 mkr),

– Utökar avtal med global aktör inom online dejting (2,7 mkr)

– Avtal för strategisk influencer marketing (2,2 mkr)

– Företrädesemission tillför cirka 22,5 mkr före emissionskostnader

 

VD har ordet – Hösten har startat mycket starkt med ett överväldigande intresse för vårt koncept

Det bemötande vi nu får från kunder som tar del av vårt samlade koncept är överväldigande. Den genuint höga teknikhöjd som vår plattform Collabs håller, blir omedelbart ett kommersiellt framgångskoncept för våra kunder tack vare den unika kompetens våra kunder får tillgång till via våra influencer marketing-specialister på CUBE.

 

Koncernens gemensamma erbjudande inom influencer marketing uppskattas av kunderna som har få alternativ till vårt heltäckande erbjudande. Under första halvåret genomförde vi många lyckade lanseringar som vi nu efter sommaren får mycket uppmärksamhet för. Vårt koncept är unikt eftersom AI SaaS-plattform Collabs genom hjälp av CUBE kan leverera värde till kunderna från dag ett.

 

Vissa konkurrenter kan erbjuda en plattform för influencer marketing, men få håller den teknikhöjd och bredd som Collabs. När kunden sedan ska implementera och använda plattformen i sin interna rutin uppkommer ofta problem eftersom den interna kompetensen kring influencer marketing ofta är begränsad. Därför uppskattar kunderna våra experter på CUBE. Genom de strategiska avtal vi knyter med våra kunder får de tillgång till närmast unik kompetens som de inte kan upprätthålla internt. Det finns ett mycket begränsat antal personer i Sverige, kanske ett 60-tal, som är riktigt duktiga på influencer marketing och jag är stolt över att kunna säga att ett betydande antal av dem arbetar hos oss. Kombinerat med våra innovativa och kundanpassade tekniska lösningar erbjuder vi marknaden koncept och lösningar som står sig väldigt starkt i konkurrensen, vilket vi får tydlig bekräftelse på från både befintliga såväl som från nya kunder.

 

Collabs lanserades som freemium den 1 februari och det stora intresset har hittills överstigit våra interna prognoser. Vi ser att plattformen används i ökande grad av de kunder som anammat den, vilket visar på god skalbarhet och betydande lönsamhetspotential. Under första halvåret tecknade vi ett antal viktiga strategiska avtal som i ökande grad kommer att synas i våra siffror. Hittills i år har vi tecknat betydligt fler avtal än vi hade gjort vid samma tidpunkt förra året. En annan indikation om att vårt erbjudande tas emot väl av marknaden är att vi efter utgången av kvartalet hittills kunnat meddela tre större avtal i mångmiljonklassen.

 

Under årets första halvår steg omsättningen 4 procent till 91 miljoner kronor vilket motsvarar en tillväxt om 4 procent. Samtidigt förbättrades rörelseresultatet med 14 procent jämfört med föregående år.

 

Jag vill avsluta med att tacka för det förtroende som gamla och nya ägare gav i den nyemission som gjordes strax efter periodens utgång. Tack vare emissionen stärktes kassan med 22,5 miljoner kronor före emissionskostnader, vilket ger oss stabilitet att fortsätta realisera vår strategiska plan. Att vi förlängde löptiden på vårt lån till Formue Nord till december 2024 ger oss dessutom ytterligare stabilitet och förutsägbarhet.

 

Sammanfattningsvis ligger vi i linje med vår plan att bli ett globalt skalbart och lönsamt bolag.

 

Vi ser att intresset och efterfrågan på vårt erbjudande är otroligt stort och jag ser med stor tillförsikt framåt. Vi går med kraftfulla steg mot vår vision om att bli ett globalt skalbart och lönsamt bolag. Jag ser fram emot att återkomma till er.

 

Ebbe Damm, VD

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ebbe Damm, VD och koncernchef

Telefon: 0705 46 46 00

E-post: ebbe.damm@16.16.187.127

 

Olof Lindblom, CMO

Telefon: 0761 74 28 25

E-post: olof.lindblom@16.16.187.127

 

Henrik Sundewall, CFO

Telefon: 0768 77 00 00

E-post: henrik.sundewall@16.16.187.127

 

 

Offentliggörande

Denna information är sådan information som Syncro Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 augusti 2023.

 

Om Syncro Group

Syncro möjliggör samarbete mellan människor och varumärken genom innovativ tech. Vi investerar i bolag som är en del av att forma den nya digitala ekonomin och som samtidigt stärker och vidgar vårt erbjudande. Syncro har kontor i Sverige och Danmark, med huvudkontor i Stockholm. Bolagets aktie är listad på Spotlight Stock Market, med kortnamnet SYNC B. För mer information, gå in på www.syncro.group.

 

Qualified Adviser

Syncro Groups Qualified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) belyser anledning till nedgången i Bolagets aktie den 18 april 2024 för marknaden. Bolagets bedömning är att nedgången beror på att handeln i Bolagets nyemitterade aktier som tecknades i samband med företrädesemissionen under mars har påbörjats och Bolaget har därmed noterat en kraftig försäljning av aktier. Syncro Groups bedömning är att det inte finns några andra bakomliggande orsaker till kursnedgången.

Styrelsen för Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2023, beslutat om en riktad emission av units bestående av aktier, teckningsoptioner av serie TO6 och teckningsoptioner av serie TO7 (samma serie teckningsoptioner som emitterades inom ramen för den nyligen avslutade företrädesemissionen) till de garanter som kommer att erhålla garantiersättning i form av nyemitterade units (”Ersättningsemissionen”) i enlighet med de garantiavtal som ingåtts i samband med Bolagets företrädesemission av units vars teckningsperiod avslutades den 15 mars 2024 (”Företrädesemissionen”). Syncro Group har även beslutat om en riktad kvittningsemission av units (’’Kvittningsemissionen’’) bestående av aktier, teckningsoptioner av serie TO6 och teckningsoptioner av serie TO7 för kvittning av utestående lån från Formue Nord Fokus A/S (’’Långivaren’’). Teckningskursen i Ersättningsemissionen och Kvittningsemissionen har fastställts till 0,30 SEK per unit, motsvarande 0,06 SEK per aktie, vilket motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen. Samtliga units som emitterats i Ersättningsemissionen och Kvittningsemissionen har tecknats och tilldelats.