Offentliggörande av delårsrapport 3, 2023

Share

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed delårsrapport för tredje kvartalet (juli-september) jämte januari-september 2023. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida (www.syncro.group). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

Nettoomsättningen ökar i tredje kvartalet och uppgick till 49 mkr motsvarande en tillväxt om 6 procent, med ett rörelseresultat (EBITDA) som förbättrades med 32 procent

 

Tredje kvartalet (juli – september) 2023 i sammandrag

          Nettoomsättningen uppgick till 48,7 (45,9) mkr

          Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -5,5 (-8,2) mkr

          Periodens kassaflöde uppgick till -0,6 (-7,3) mkr

          Periodens resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,07* (-0,05) kr

          Eget kapital per aktie före utspädning uppgick till 0,15* (0,50) kr

 

Första nio månaderna (januari – september) 2023 i sammandrag

          Nettoomsättningen uppgick till 139,9 (133,4) mkr

          Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -21,1 (-26,3) mkr

          Periodens kassaflöde uppgick till 2,6 (-12,8) mkr

          Periodens resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,12* (-0,16) kr

          Eget kapital per aktie före utspädning uppgick till 0,15* (0,50) kr

 

Väsentliga händelser under perioden

          Cube ingår avtal om 3,2 mkr med global dryckesleverantör

          Bolaget genomför en företrädesemission som tillför Bolaget cirka 22,5 mkr före emissionskostnader

          Cube utökar avtal med global aktör inom online dating med 2,7 mkr

          Bolagets teckningsoption TO5 tas upp till handel på Spotlight Stock Market

          Olle Stenfors ökar sitt aktieägande till cirka 10,68 procent av röster och 10,77 procent av kapital

          Cube ingår nordiskt avtal om 2 mkr med global detaljhandelskedja

          Bolagets VD, Ebbe Damm, lånar ut närmare 5 miljoner aktier till Mangold Fondkommission som anlitas som likviditetsgarant för Bolaget

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

          Bolagets teckningsoption TO4 tillför Bolaget cirka 8,3 tkr

 

 

VD har ordet – ”Ny tillväxtstrategi lägger grunden för framtiden…”

 

I samband med denna kvartalsrapport kommunicerar vi även att Syncro har antagit en ny tillväxtstrategi för att på bästa sätt ta vara på skalbarheten i vår SaaS- och AI-baserade influencer marketing-plattform Collabs. Genom att utveckla försäljningen i tre kanaler räknar vi med att öka tillväxttakten markant, vilket också möjliggör snabbt växande lönsamhet.

 

Under kvartalet har vi sett ett överväldigande intresse för vår SaaS- och AI-baserade influencer marketing-plattform Collabs som lanserades som freemium den 1 februari i år. Sedan dess har plattformen kontinuerligt utvecklats och uppdaterats för att möta marknadens snabbt växande uppskattning och behov.

 

I september lanserade vi Collabs för reklambyråer. Medie- och reklambyråer kan nu hantera en kampanjs hela influencer-resa i Collabs; från AI-stött val av optimala influencers, till betalning av influencers och kundfakturering. Det stora intresset för att använda plattformen har fortsatt att överstiga våra interna prognoser, och nu förfinar vi vår säljstrategi i en uppdaterad tillväxtplan. I denna tillväxtplan, som adresserar nationella liksom internationella kunder, fokuserar vi på tre nyckelsegment; direkta kunder, strategiska partners och plattformsleverantörer.

 

Collabs breda bas av direkta kunder innefattar allt från start-ups till globala bolag, där en del även väljer att ta hjälp av våra konsulter i Cube för att utveckla och driva sina kampanjer. Vår andra viktiga kanal är strategiska partneravtal med medie- och reklambyråer, som använder plattformen för sina kunders kampanjer. I vår tredje säljkanal gör vi rena tekniksamarbeten med globala plattformsleverantörer, som integrerar Collabs i sina plattformar. Detta för att exempelvis komplettera en e-handelsplattform med vår funktionalitet för influencer marketing.

 

Denna trekanalsstrategi möjliggör snabb access av Collabs till varumärken runt om i världen. För att få veta mer om vår nya tillväxtstrategi, se gärna det pressmeddelande som offentliggjordes tidigare.

 

VD har ordet (forts.) – ” ”…kombinerat med besparings- och effektivitetsaktiviteter ger positiv effekt som syns i resultatet.”

 

Vi märker ett ökat marknadsintresse för Collabs och genom fokus på försäljning genom våra tre kanaler och god kostnadskontroll ser vi att vi kommer att uppnå god lönsamhet under kommande år.

 

Cube levererade en rad stora avtal med namnkunniga kunder under kvartalet och Gigger växer fortsatt stadigt och i högre takt än marknaden i stort och presterar i linje med vår tillväxtplan.

 

Besparings- och effektivitetsaktiviteter visar tydlig positiv effekt genom fortsatt lägre kostnader, som också tydligt syns i resultatet. I takt med att kostnadsdrivande avtal och åtaganden löper ut så sjunker kostnaderna ytterligare och åtgärderna bedöms ge full effekt under nästa år. En avsevärt lättare kostnadskostym i kombination med vår kostnadseffektiva och skalbara tillväxtstrategi skapar en tydlig grund för vår utstakade resa mot lönsamhet.

 

Under tredje kvartalet steg nettoomsättningen 6 procent till 48,7 miljoner kronor och rörelseresultatet förbättrades med nästan tre miljoner kronor jämfört med föregående år. Vi gör en nedskrivning för Happyr som inte levt upp till initiala förväntningar vilket gör att vi går in i fjärde kvartalet med en lättare balansräkning. Vid utgången av tredje kvartalet uppgick eget kapital per aktie, efter nedskrivningen, till 0,15 kronor, vilket är tre gånger högre än aktiekursen den sista september.

 

Allt som allt visar rapporten för tredje kvartalet att vi är på rätt väg; vi växer omsättningen, sänker våra kostnader och minskar förlusten. Under september månad uppnådde vi nästan nollresultat, vilket visar att lönsamheten ligger inom räckhåll. Jag är mycket stolt över det arbete som lagts ned inom hela koncernen för att ta oss dit vi är idag.

 

Sammantaget presterar vi i linje med vår plan om att bli ett globalt skalbart och lönsamt bolag. Med vår nya strategi på plats och ett överväldigande intresse för vårt erbjudande ser jag med stor tillförsikt framåt.

 

Ebbe Damm, VD

 

 

Presentation hos Infront Direkt Studios

Idag, den 9 november 2023 kl. 08:30, kommenterar Syncro Groups VD Ebbe Damm rapporten samt berättar mer om Bolagets tillväxtstrategi tillsammans med Collabs VD Fredrik Grufvisare hos Infront Direkt Studios, som är en fristående del av Nyhetsbyrån Direkt. Se sändningen genom att klicka här.

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ebbe Damm, VD Syncro Group

Telefon:  0705 46 46 00

E-post:  ebbe.damm@16.16.187.127

 

Henrik Sundewall, CFO Syncro Group

Telefon:  0768 77 00 00

E-post:  henrik.sundewall@16.16.187.127

 

Offentliggörande

Denna information är sådan information som Syncro Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 november 2023.

 

Om Syncro Group

Syncro möjliggör samarbete mellan människor och varumärken genom innovativ tech. Vi investerar i bolag som är en del av att forma den nya digitala ekonomin och som samtidigt stärker och vidgar vårt erbjudande. Syncro har kontor i Sverige och Danmark, med huvudkontor i Stockholm.

 

Bolagets Qualified Adviser på Spotlight Stock Market är Mangold Fondkommission AB.

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) belyser anledning till nedgången i Bolagets aktie den 18 april 2024 för marknaden. Bolagets bedömning är att nedgången beror på att handeln i Bolagets nyemitterade aktier som tecknades i samband med företrädesemissionen under mars har påbörjats och Bolaget har därmed noterat en kraftig försäljning av aktier. Syncro Groups bedömning är att det inte finns några andra bakomliggande orsaker till kursnedgången.

Styrelsen för Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2023, beslutat om en riktad emission av units bestående av aktier, teckningsoptioner av serie TO6 och teckningsoptioner av serie TO7 (samma serie teckningsoptioner som emitterades inom ramen för den nyligen avslutade företrädesemissionen) till de garanter som kommer att erhålla garantiersättning i form av nyemitterade units (”Ersättningsemissionen”) i enlighet med de garantiavtal som ingåtts i samband med Bolagets företrädesemission av units vars teckningsperiod avslutades den 15 mars 2024 (”Företrädesemissionen”). Syncro Group har även beslutat om en riktad kvittningsemission av units (’’Kvittningsemissionen’’) bestående av aktier, teckningsoptioner av serie TO6 och teckningsoptioner av serie TO7 för kvittning av utestående lån från Formue Nord Fokus A/S (’’Långivaren’’). Teckningskursen i Ersättningsemissionen och Kvittningsemissionen har fastställts till 0,30 SEK per unit, motsvarande 0,06 SEK per aktie, vilket motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen. Samtliga units som emitterats i Ersättningsemissionen och Kvittningsemissionen har tecknats och tilldelats.