Offentliggörande av delårsrapport 1, 2022

Share

Syncro Group AB (publ) offentliggör härmed delårsrapport för perioden januari – mars 2022. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.syncro.group). Nedan följer en sammanfattning av delårsrapporten.

Första kvartalet (januari – mars) 2022 i sammandrag

 • Nettoomsättningen uppgick till 37 854 (10 076) tkr
  • Tillväxt nettoomsättning enligt upprättat koncernredovisning, cirka 276 procent
  • Tillväxt nettoomsättning organisk (befintlig verksamhet Q1 2021), cirka 80 procent

 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -9 654 (-6 799) tkr
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3 028 (-7 667) tkr
 • Totalt kassaflöde uppgick till -3 797 (-3 233) tkr
 • Resultat per aktie uppgick till -0,06 (0,07) kr

VD har ordet

Jag är väldigt nöjd med inledningen av 2022!

 

Q1 2022 visar på en nettoomsättningsökning på 276 procent jämfört med Q1 2021. Det är klart tillfredsställande att konstatera och även om den kraftiga ökningen kan förklaras av nya förvärv som omsättningsförstärkare så är det just det som ligger i vår strategi, det vill säga förvärv och synkronisering av dessa för att maximera affären för hela gruppen.

 

Eftersom Syncro Group har i sin strategi att förvärva SaaS-bolag, och bolag att stötta SaaS-affären med, blir jämförelsen att betrakta på två sätt, och där båda är talande för att vi följer vår utstakade strategi helt enligt den lagda planen.

 

I den första jämförelsen tar vi hänsyn till att när bolagsbygget av Syncro Group startades under 2021 bestod Q1 enbart av innehavet av Gigger AB i portföljen. Gigger AB ingår i Division Gig Economy. Under helåret 2021 har Syncro Group förvärvat ytterligare tre bolag, Collabs, Happyr och Cube vilka har delats in i de nya divisionerna Influencer Marketing och Online Recruitment. Jämförelsen blir då baserad på att i Q1 2022 har de nya förvärvade bolagen räknats med och de jämförs då mot att enbart Gig Economy med Gigger AB var befintligt innehav för hela Syncro Group Q1 2021.

 

I den andra jämförelsen, om Syncro Group enbart hade bestått av innehavet Gigger AB i Division Gig Economy i 2022, visar tillväxt i nettoomsättning om 80 procent Q1 2022 jämfört med Q1 2021.

 

Viktigt att ha med sig att det generellt försäljningsmässigt är trögare månader under Q1 i de branscher vi verkar inom än resten av året.

 

Q1 belastas kostnadsmässigt även av något utökad organisation såväl som ökade investeringar inom bland annat IT som syftar till att ta starka marknadspositioner för respektive verksamhet med skarpa lanseringar under andra halvåret 2022 med förväntad positiv finansiell påverkan under 2023.

 

Koncernen generellt

Den 24 april meddelade vi att grundaren och storägaren Claes Persson hastigt lämnat oss på grund av sjukdom. Både jag och övriga medarbetare i Syncro Group sörjer Claes. Samtidigt är det viktigt att veta att både Claes och vi inom Syncro Groups ledning alltid har haft som grundpolicy att vi ska kunna driva vårt bolag vidare på en utstakad kurs även om nyckelpersoner skulle lämna företaget oavsett anledning. Jag blev vald av Syncro Groups styrelse under hösten 2021 att ta över rollen som VD med start 1 januari 2022, det låg i planen redan då redan innan Claes, som hade titeln som tillförordnad VD, blev sjuk.

 

Q1 2022 blev mitt första kvartal som VD för Syncro Group och direkt vid start handplockade jag min ledningsgrupp som består av CFO och Vice VD Henrik Sundewall samt COO Fredrik Gnosspelius. Jag inledde året med att starta upp en omfattande genomlysning kring kostnadsbilden i koncernen där flera kostnadsbesparande aktiviteter sjösatts och som vi förväntar se resultat av under andra halvåret 2022 och framåt.

 

Analys av befintlig verksamhet har även gjorts, bland annat avseende Gigger, med fokus på hur att skapa ytterligare mervärden i form av nya tjänster kopplade till plattformen att kunna erbjuda befintliga och nya giggare såväl som B2B-kunder.

 

Särskilt och omfattande engagemang läggs på att utreda det strategiskt bästa alternativet för den fortsatta etablering av Gigger UK i och med den lansering som inleddes i november 2021. Det är flera parametrar att ta hänsyn till där tidsestimat gällande lönsamhet och tidpunkt är två av de viktigaste då det kan ha påverkan på övriga strategiska satsningar med potentiellt snabbare lönsamhet vi har identifierat inom områden på den svenska marknaden. I grunden är vår inställning att fortsatt satsning i UK kommer att kunna ha en positiv påverkan på Syncro Groups internationalisering för ett eller flera bolag i gruppen.

 

Försäljning och Marketing

Jag lägger, tillsammans med Syncro Groups ledning, förutom koncentration på kostnader och organisation stort fokus på att Syncro Groups dotterbolag ska ha tillräckliga resurser att satsa på försäljning och marknadsaktiviteter. Yttre faktorer vi inte kan påverka beroende främst på Rysslands invasion i Ukraina har medfört en viss, men inte alarmerande, fördröjning vid kontraktssignering av orders där ett fåtal kunder är beroende av faktorer vid leverans av produkter eller komponenter som påverkas på grund av de krigshärjade områdena.

 

Alla dotterbolag har i sina affärsplaner redan tydliga mål och det vi från ledningen i Syncro Group tillför är att de har de verktyg de behöver för att utveckla och maximera de synergier som är uttalade i Syncro Groups affärsstrategi. Jag kan konstatera att, oavsett invasion och andra omvärlds-påverkande faktorer, har våra dotterbolag, främst inom Division Influencer Marketing, varit snabba på att ställa om sin kundbearbetning och det går att tyda signaler om att försäljningsaktiviteterna börjar ge effekt med ökad prospectbas och ökad orderingång som resultat.

 

Happyr som ingår i Division Online Recruitment är i slutfasen av sin vidareutveckling av den befintliga SaaS-plattformen och det digitala erbjudandet. Utvecklingsarbetet har tagit längre tid än förväntat främst beroende på omfördelning av IT-resurser som av ledningen i Syncro Group av strategiska skäl allokerats till andra dotterbolags plattformsutveckling. Därmed beräknas Happyr ligga ett par månader efter i teknikutvecklingen av sin plattform, däremot har det kommande affärserbjudandet testats på de potentiella mottagarna med väldigt bra respons och det förväntas få positiv effekt på försäljningsresultatet under andra halvåret i 2022.

 

Gigger som ingår i Division Gig Economy taktar på enligt plan och målet är att öka faktureringen från de befintliga giggarna samt att genom framtagande av tilläggstjänster attrahera giggare att byta plattform att fakturera genom från Giggers konkurrenter.

 

Finansiering

Nyttjandeperiod för Syncro Groups teckningsoption av serie TO2 B var under perioden 17–31 mars. Total nyttjandegrad uppgick till 84,6 procent med en teckningskurs om 0,55 kr per B-aktie. Genom nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO2 B tillfördes Syncro Group cirka 9,7 mkr före emissionskostnader. I tillägg tecknades resten av det outnyttjade emissionsutrymmet från teckningsoptionerna genom en riktad emission på cirka 1,8 mkr.

 

Att notera är att intresset att teckna aktier för sina teckningsoptioner i Syncro Group var väldigt högt i en marknad, som med redan tidigare nämnda omvärldsfaktorer var osäker, och där ett fåtal andra bolag som genomförde emissioner inte ens nådde upp till en teckningsgrad på 50 procent. Teckningsoptionerna i tillägg till den riktade emissionen på det outnyttjade emissionsutrymmet inbringade totalt cirka 11,5 mkr.

 

Även om det är marknaden som bestämmer till vilken kurs en aktie handlas till så vill jag upprepa det jag redan tidigare har kommunicerat gällande värderingen på Syncro Group. Jag vill hävda att det är viktigt att som investerare noggrant analysera ett konglomerat såsom Syncro Group är genom att komma fram till en värdering på bolagets innehav. Det handlar om att jämföra varje innehav med andra likvärdiga bolag i marknaden var och ett för sig, och därefter bedöma potentialen för dessa bolag. På det sättet ger det en fingervisning om vad en minsta värdering på Syncro Group bör kunna hamna på. I tillägg, precis som vår uttalade och kommunicerade strategi upprepar, ju fler innehav ett bolag som Syncro Group adderar till portföljen, desto mer sprider vi risken. Det är en av flera parametrar som i sig kan motivera ett högre värde på ett företag som Syncro Group.

 

Förvärv är en stor del i Syncro Groups strategi och fler är att vänta vid rätt tillfälle. Med det arbete som både har genomförts i inledningen av 2022 med kostnadseffektivisering, IT-utveckling och försäljnings-strategier kommer det fokuset att öka mer framöver. Här är vi till dels beroende på omvärldsläget och marknadsvärderingen på Syncro Group och därmed vår aktiekurs.

 

Avslutningsvis vill jag säga att jag ser mycket ljust på Syncro Group och vår framtid. Jag har stort stöd och support från Syncro Groups styrelse och väldigt kompetenta medarbetare rakt igenom hela organisationen. Att få ingå i ett sammanhang där vart och ett av våra dotterbolag tillhör ledarna inom de tillväxtbranscher de verkar är verkligen både upplyftande och inspirerande. Jag ser fram emot att tillsammans med vårt team lyfta oss till nästa nivå på resan mot vår fortsatta framgång! 

 

Magnus Winterman

VD och koncernchef Syncro Group AB (publ)

 

Väsentliga händelser under perioden

 • Magnus Winterman tillträder som VD och koncernchef för Syncro Group
 • Henrik Sundewall utses till vice VD och CFO för Syncro Group
 • Division Influencer Marketing tecknar omfattande kundavtal med Storytel Sverige
 • Slutlig tilläggsköpeskilling om 5 mkr erläggs relaterat till förvärvet av Happyr AB

 

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Teckningsoption av serie TO2 B tecknas till cirka 84,6 procent vilket tillför bolaget cirka 9,7 mkr
 • Bolaget genomför en riktad emission inom outnyttjat emissionsutrymme från teckningsoption av serie TO2 B vilket tillför bolaget cirka 1,8 mkr
 • Flaggningsmeddelande om att Aksonium OY med ägaren Markku Mäkinen passerat flaggningsgränsen 5 procent och därefter äger cirka 5,14 procent av kapitalet respektive cirka 5,05 procent av rösterna i bolaget
 • Bolaget kallar till årsstämma som skall avhållas 20 juni 2022
 • Koncernledningen förstärks genom Pernille Lotus, VD WeAreCube Danmark
 • Bolagets tidigare VD och storägare Claes Persson avlider efter en kort tids sjukdom

 

Presentation hos Nyhetsbyrån Direkt

Idag, den 24 maj 2022, kommer Syncro Groups VD Magnus Winterman kommentera rapporten hos Direkt Studios kl. 08.30. Se sändningen genom att klicka här.

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Syncro Group AB (publ)

Magnus Winterman, VD

Telefon: 0702 95 99 55

E-post: magnus.winterman@16.16.187.127

 

Henrik Sundewall, CFO

Telefon: 0768 77 00 00

E-post: henrik.sundewall@16.16.187.127

 

Denna information är sådan information som Syncro Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 maj 2022 kl. 08:00.

 

Om Syncro Group

Syncro Group AB (publ) är ett marknadsnoterat bolag med strategi att äga, förvalta och förädla SaaS-bolag inom den nya marknadsekonomin. I portföljen återfinns bolag med SaaS-plattformar utvecklade med marknadens modernaste teknologier som var och ett är självförsörjande och som korsbefruktar de övriga bolagen i portföljen. Målsättningen är att i ett tidigt skede identifiera och förvärva SaaS-bolag som har en överlägsen affärsstrategi och en digital plattform som kan bli ledande inom sitt affärsområde. Varje bolag ska medverka till att öppna upp möjliga synergier mellan övriga bolag i gruppen.

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Syncro Group publicerar idag en extern värderingsrapport från den oberoende analysfirman ParallellNorthIP som värderar Collabs-plattformens potential. Analysen indikerar ett potentiellt värde för plattformen på cirka två miljarder kronor.

Syncro Group, som erbjuder AI-plattformen Collabs för effektiv och transparent influencer marketing, meddelar att bolaget tecknat ett nordiskt partnerskapsavtal som tillgängliggör Collabs-plattformen för en av Sveriges högst rankade mediebyråer, fullservicebyrån Tre Kronor Media. Avtalet bedöms att genera intäkter för Syncro Group från och med fjärde kvartalet 2024.