Offentliggörande av bokslutskommuniké 2023

Share

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed bokslutskommuniké för perioden januari – december samt delårsrapport för fjärde kvartalet, 2023. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida (www.syncro.group). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

Syncro levererar positivt operativt rörelseresultat under fjärde kvartalet

 

Fjärde kvartalet (oktober – december) 2023 i sammandrag

      Nettoomsättningen uppgick till 55,0 (60,0) mkr

      Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,5 (-8,9) mkr

      Operativt* rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 2,8 (-1,5) mkr

      Periodens kassaflöde uppgick till -3,4 (-4,7) mkr

      Periodens resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,01** (-0,06) kr

      Eget kapital per aktie före utspädning uppgick till 0,13** (0,49) kr

(*) Operativt rörelseresultat avser koncernens operativa verksamheter/dotterbolag

 

Helåret (januari – december) 2023 i sammandrag

      Nettoomsättningen uppgick till 194,9 (193,4) mkr

      Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -22,5 (-35,2) mkr

      Operativt* rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -7,7 (-11,6) mkr

      Periodens kassaflöde uppgick till -0,8 (-17,5) mkr

      Periodens resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,14** (-0,22) kr

      Eget kapital per aktie före utspädning uppgick till 0,13** (0,49) kr

(*) Operativt rörelseresultat avser koncernens operativa verksamheter/dotterbolag

 

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

      Syncro meddelar ny tillväxtstrategi för att ta vara på skalbarheten i plattformen Collabs

      Syncro’s dotterbolag Collabs tecknar LOI om strategiskt partnerskap med Epinova för Optimizely

      Syncro’s dotterbolag Collabs tecknar LOI om strategiskt partnerskap med Centra Technology

      Syncro’s dotterbolag Collabs ingår partnerskapsavtal med hybridbyrån Perfect Fools

      Syncro’s dotterbolag Collabs ingår partnerskapsavtal med digitala marknadsföringsbolaget Adtraction

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

      Syncro beslutar om företrädesemission om högst 58,5 mkr och upphandlar brygglån om 8 mkr

      Syncro genomför extra bolagsstämma som godkänner emissionsstruktur i företrädesemissionen

      Syncro ingår avtal med teknikbolaget VNTRS som samtidigt garanterar 6 mkr i företrädesemissionen

      Syncro ingår avtal med fintech-bolaget Cappy om flexibla betalningslösningar för influencers

      Syncro’s dotterbolag Cube utökar partnerskap med dryckesleverantör till 4,8 mkr för 2024

      Syncro’s dotterbolag Cube förlänger avtal med befintlig kund om 4 mkr för 2024

      En grupp större aktieägare i Syncro föreslår Mårten Barkman till styrelsen för bolaget inför årsstämman 2024

 

 

VD har ordet – Syncro levererar positivt operativt rörelseresultat under fjärde kvartalet

 

Tack vare det stora marknadsintresset för Collabs kunde vi under fjärde kvartalet framgångsrikt påbörja exekveringen av den nya tillväxtstrategi som styrelsen antog i början av november. Denna kvartalsrapport visar resultatet av ett gediget arbete av kostnadskontroll och vår implementering av Syncros nya strategi, där vi redan nu tydligt kan se en kraftigt förbättrad lönsamhet.

 

Populariteten hos plattformar som TikTok och Instagram gör att annonsmarknaden har förändrats radikalt. Influencer marketing är numera en väletablerad marknadsföringskanal, men kampanjer är ofta svåra och dyra att hantera. Med hjälp av vår Saas- och AI-baserade plattform Collabs kan varumärken enkelt och kostnadseffektivt genomföra framgångsrika influencer marketing-kampanjer. Plattformen hjälper varumärken och retailers att hitta de influencers som är mest relevanta för dem och med hjälp av kvantitativa och kvalitativa data får användare all data de behöver för att skapa framgångsrika kampanjer. Enligt branschbedömare väntas den globala marknaden för influencer marketing uppgå till närmare 230 miljarder kronor 2024.

 

Vår tillväxtstrategi avser att på bästa sätt ta vara på skalbarheten i plattformen. Genom att utveckla försäljningen i tre kanaler räknar vi med att öka tillväxttakten markant, vilket också möjliggör snabbt ökande lönsamhet. Strategin fokuserar på tre nyckelsegment; direkta kunder, strategiska partners och tekniksamarbeten med plattformsleverantörer.

 

Vi har redan flera direktkunder som ser värdet av en transparent plattform för influencer marketing och under kvartalet tecknade vi ytterligare avtal med flera direkta kunder i linje med vår strategi. Trots rådande lågkonjunktur blomstrar annonsmarknaden för influencer marketing, som tar annonspengar från konventionell reklam. Våra kunder innefattar allt från start-ups till globala bolag, där en del även väljer att ta hjälp av våra konsulter i Cube för att utveckla och driva sina kampanjer. I denna starkt växande marknad ser vi stora möjligheter. Vi stöttar marknadsledande kunder genom att hjälpa dem att effektivisera sina influencer marketing-kampanjer.

 

Genom vår andra viktiga säljkanal – strategiska partneravtal med medie- och reklambyråer – kan dessa partners använda plattformen för sina kunders kampanjer vilket gör att vår plattform snabbt når väldigt brett. Under kvartalet adderade vi en av Sveriges högts rankade byråer Perfect Fools till denna kundgrupp. Perfect Fools är en hybridbyrå som i samarbete med Tre Kronor Media erbjuder en kombination av en traditionell reklam- och mediebyrå.

 

Vår tredje och viktigaste kanal är tekniksamarbeten med plattformsleverantörer. Vi kan komplettera exempelvis en e-handelsplattform med vår funktionalitet för influencer marketing och vi kunde under fjärde kvartalet annonsera flera viktiga samarbeten. Vi tecknade letters of intent (LOI) avseende strategiska partnerskap med Epinova, primärt för plattformen Optimizely, och med e-handelsplattformen Centra. Stoltast är jag över det partnerskap vi ingick med Adtraction som är ledande i Norden inom digital marknadsföring via partners. Adtraction har mer än 1 800 kunder och kontor i tolv länder vilket gör att partnerskapet också kan bli en brygga för oss ut i Europa.

 

Vi är en mindre aktör än många av våra partners, men de ser att vi genom Collabs har detaljerad förstahandsinformation om över 12 miljoner influencers så vi är i en otrolig stark position att hjälpa retailers att rikta sina marknadsföringskampanjer. Plattformen säkerställer att våra partners kunder får bästa möjliga valuta för sina pengar. Genom denna typ av tekniksamarbeten med plattformsleverantörer som integrerar Collabs i sina plattformar kan vi skala upp bolaget exponentiellt. För plattformarnas kunder underlättar vår innovativa lösning starkare relationer med viktiga influencers och ger därigenom betydligt förbättrad marknadsföring. Dessa tekniksamarbeten gör att vi på allvar kan utnyttja den skalbarhet vi ser i Collabs.

 

Sammantaget har den höga aktiviteten i bolaget lett till att det gick 300 procent fler fakturor över Collabs-plattformen i januari i år än det gjorde så sent som i november 2023. Den lavinartade försäljningsökningen bådar gott inför framtiden.

 

För att ytterligare ta vara på de möjligheter vi ser med Collabs har vi startat Payout solutions AB som vi har lagt i ett eget bolag. Payout är ett mycket smidigt sätt för influencers att få betalt. Payout kan lösa hela kundens betalningsflöde på en faktura vilket besparar dem en enorm administration och genom ett samarbetsavtal med fintech-bolaget Cappy som vi tecknade i februari i år stärker vi vår betalningslösning ytterligare. Genom samarbetet får influencers ökad ekonomisk flexibilitet genom omedelbar tillgång till intjänad provision. Vi ser att denna funktionalitet är en stark drivare i dessa tider när finansiell flexibilitet för användare, såsom omedelbar tillgång till intjänade pengar, är viktigare än någonsin.

 

Den tekniska höjden i Collabs gör att vi har potential att bli en ledande global aktör. De senaste månaderna har vi fått det bekräftat genom förfrågningar inte bara från potentiella kunder, utan också från såväl nationella som internationella konkurrenter. Vi märker tydligt att branschen ser att vi har en otroligt stark teknisk plattform med global kapacitet.

 

Även Cube hade en positiv utveckling under kvartalet och strax efter åtets utgång kunde Cube annonsera ett utökat partnerskap med en framstående global dryckesleverantör. Det nya avtalet för strategisk influencer marketing är värt knappt fem miljoner kronor och har fortsatt fokus på TikTok och Instagram under hela 2024. I februari kunde Cube dessutom annonsera ett uppföljningskontrakt med en befintlig kund om 4 miljoner kronor för första halvåret 2024.

 

För fjärde kvartalet var nettoomsättningen 55 miljoner kronor. Våra besparings- och effektivitetsaktiviteter visade en tydligt positiv effekt vilket gjorde att det operativa rörelseresultatet, det vill säga rörelseresultatet i våra operativa bolag exklusive moderbolaget, förbättrades kraftigt och visade en vinst om 2,8 miljoner kronor. Men det stannar inte där, under första kvartalet har vi gjort ytterligare kostnadsneddragningar. Bland annat genom flytten av vårt kontor till nya bättra anpassade lokaler. Skalbarheten i Collabs och vår goda kostnadskontroll gör att vi kommer att uppnå god lönsamhet under kommande år.

 

Efter utgången av kvartalet föreslog styrelsen en nyemission om cirka 58,5 miljoner kronor som sedan godkändes vid en extra bolagsstämma den 5 februari 2024. Pengarna skall gå till expansion och internationalisering. De kommer också att användas för att återbetala delar av gamla lån som tagits upp av tidigare ledning. På så sätt minskar vi risken i bolaget och även finansieringskostnaderna. I takt med att kostnadsdrivande avtal och åtaganden löper ut sjunker kostnaderna ytterligare och åtgärderna bedöms ge full effekt under innevarande år. En avsevärt lättare kostnadskostym i kombination med vår kostnadseffektiva och skalbara tillväxtstrategi skapar en tydlig grund för vår utstakade resa mot lönsamhet.

 

Vi är glada att det nordisk-baltiska venture-bolaget VNTRS medverkar i emissionen. VNTRS erhåller aktier till ett värde av totalt sex miljoner kronor och kommer i utbyte att tillhandahålla konsulttjänster inom bland annat front- och back-end utveckling, systemarkitektur och betalningslösningar. Avtalet med VNTRS är strategiskt viktigt och ger oss tillgång till mycket av den kompetens som vi behöver för att ta Syncro till nästa nivå.

 

Allt som allt visar rapporten för fjärde kvartalet att vi är på rätt väg; vi växer omsättningen, sänker våra kostnader kraftigt och minskar förlusten. Jag är mycket stolt över det arbete som lagts ned inom hela koncernen för att ta oss dit vi är idag. Sammantaget presterar vi i linje med vår plan om att bli ett globalt skalbart och lönsamt bolag. Med vår nya strategi och ett överväldigande intresse för vårt erbjudande ser jag med stor tillförsikt framåt.

 

Ebbe Damm, VD

 

 

Presentation hos Infront Direkt Studios

Idag, den 21 februari 2024 kl. 08:00, kommenterar Syncro Groups VD Ebbe Damm rapporten samt berättar mer om Bolagets tillväxtstrategi tillsammans med Collabs VD Fredrik Grufvisare hos Infront Direkt Studios, som är en fristående del av Nyhetsbyrån Direkt. Se sändningen genom att klicka här.

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ebbe Damm, VD Syncro Group

Telefon:  0705 46 46 00

E-post:  ebbe.damm@syncro.group

 

Henrik Sundewall, CFO Syncro Group

Telefon:  0768 77 00 00

E-post:  henrik.sundewall@syncro.group

 

Offentliggörande

Denna information är sådan information som Syncro Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 februari 2024.

 

Om Syncro Group

Syncro Group AB (publ) är ett noterat bolag på Spotlight Stock Market under SYNC B med en egenutvecklad unik AI-plattform inom influencer marketing som är en del av att forma den nya digitala ekonomin och möjliggör samarbete mellan människor och varumärken – via tech. Bolagets aktie är listad på Spotlight Stock Market, med kortnamnet SYNC B. För mer information, gå in på www.syncro.group.

 

Qualified Adviser

Syncro Groups Qualified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

 

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Syncro Group publicerar idag en extern värderingsrapport från den oberoende analysfirman ParallellNorthIP som värderar Collabs-plattformens potential. Analysen indikerar ett potentiellt värde för plattformen på cirka två miljarder kronor.

Syncro Group, som erbjuder AI-plattformen Collabs för effektiv och transparent influencer marketing, meddelar att bolaget tecknat ett nordiskt partnerskapsavtal som tillgängliggör Collabs-plattformen för en av Sveriges högst rankade mediebyråer, fullservicebyrån Tre Kronor Media. Avtalet bedöms att genera intäkter för Syncro Group från och med fjärde kvartalet 2024.