Offentliggörande av bokslutskommuniké 2022

Share

Syncro Group AB (publ) offentliggör härmed bokslutskommuniké för perioden januari - december samt delårsrapport för fjärde kvartalet, 2022. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.syncro.group). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

Nettoomsättningen ökar med 48% och når 60 mkr i Q4 2022

 

Fjärde kvartalet (oktober-december) 2022

 •  Nettoomsättning 60 044 (40 518) tkr
 • Operativt rörelseresultat* före avskrivningar (EBITDA) 505 (-2 226) tkr
 • Koncernens rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) -6 917 (-9 943) tkr
 • Periodens kassaflöde uppgick till -4 743 (17 250) tkr
 • Periodens resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,06 (-0,06) kr 

(* Operativt rörelseresultat motsvarar koncernens operativa verksamheter/dotterbolag)

 

Helåret (januari-december) 2022

 •  Nettoomsättning 193 404 (91 152) tkr
 • Operativt rörelseresultat* före avskrivningar (EBITDA) -9 642 (-9 156) tkr
 • Koncernens rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) -33 198 (-25 698) tkr
 • Periodens kassaflöde uppgick till -17 513 (13 561) tkr
 • Periodens resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,22 (-0,17) kr 

(* Operativt rörelseresultat motsvarar koncernens operativa verksamheter/dotterbolag)

 

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

 • Olof Lindblom utses till Chief Marketing Officer (CMO) med fokus på att utveckla gruppens varumärkesarbete, kommunikation och marknadsföring.
 • Ebbe Damm utses till ny VD för Syncro Group efter Magnus Winterman och lämnar därmed rollen som bolagets styrelseordförande men kvarstår som styrelseledamot.
 • I samband med VD-bytet i Syncro Group väljs och tillträder Ronny Elénius rollen som styrelseordförande, där han varit styrelseledamot sedan års-stämman 2022.
 • Syncro Group varumärkeslanseras i ny tappning med ny kommunikations-strategi, grafisk profil och webb.
 • Cube ingår ett antal större nya kundavtal med internationell prägel.
 • Collabs lanserar Collabs Freemium och Collabs Payout – en global infrastruktur för influencer marketing.
 • Syncro Group genomför en riktad nyemission om 15,15 mkr, refinansierar utestående lån om 22 mkr samt emitterar teckningsoptioner av serie TO4.

 

Väsentliga händelser efter fjärde kvartalet

 • Syncro Groups teckningsoption av serie TO4 tas upp till handel.
 • Syncro Group informerar om stark efterfrågan av Collabs Freemium.

 

VD har ordet – Bästa aktieägare, våra operativa verksamheter vänder till vinst

Årets fjärde kvartal fortsatte att präglas av implementering av den strategi som styrelsen lade fast under sommaren. Jag tillträdde som vd i oktober och kan stolt konstatera att vårt gedigna förändringsarbete redan har börjat bära frukt. Koncernen omsatte 60 miljoner kronor i kvartalet, och vi visar en tillväxt för helåret om 112 procent jämfört med föregående år. Vårt fokus på att vända till lönsamhet går framåt och under fjärde kvartalet visade vi ett positivt operativt EBITDA på 0,5 miljoner kronor, vilket är en resultatförbättring om 123 procent jämfört mot föregående år. Vi är på god väg att nå vårt mål om att bli ett globalt skalbart och lönsamt bolag.

 

Under hösten tog vi fram en ny vision och mission, och ett nytt varumärke som lade grunden för vår skalbara strategi. Vi tillsatte en ny ledningsgrupp, byggde nya strukturer och optimerade vår organisation. Nu har vi en starkt motiverad och sammansvetsad grupp som arbetar mot samma mål. Tillsammans har vi också tagit en hel del tuffa beslut och effektiviserat vår organisation, gjort kostnadseffektiviseringar och ökat digitaliseringsgraden.

 

Under Q4 landade CUBE några av sina största affären någonsin, vilket visade sig i både omsättning och lönsamhet som nådde nya rekordnivåer. Omsättningen för Q4 var 25 miljoner kronor, upp 50 procent kvartal över kvartal och EBITDA-marginalen var 10 procent. Vi gläds också åt att orderläget inför 2023 är mycket starkt. 

 

Även Gigger avslutade året med en stark tillväxt på 32 procent och har gått in i 2023 med ett fint orderläge. Under januari månad var tillväxten 30 procent år över år med kraftigt förbättrade marginaler.

 

Den ökade omsättningen och ett fokuserat arbete på att ta ned våra kostnader ledde till ett positivt operativt EBITDA-resultat för kvartalet på 0,5 miljoner kronor. De kostnadsbesparingar som gjordes fick dock endast delvis genomslag under fjärde kvartalet och kommer successivt att få fullt genomslag under första halvåret 2023.

 

Efter en noggrann analys av marknaden tog vi under kvartalet beslut om att lansera Collabs som freemium. Vi har lagt stora resurser på att utveckla vår unika AI-baserade teknik som utmynnat i detta ”Google för influencer marketing”, så, när Collabs Freemium lanserades i början av februari var trycket stort. Under första två veckorna anslöt sig över 60 kunder och totalt kommer 100 utvalda kunder släppas in på plattformen under februari. Vi kommer tillsammans med dem att förfina strategin innan fler kunder får tillgång till tjänsten. 

 

I ett makroekonomiskt tufft läge där många företag ser över sina löpande kostnader och kundbortfallet hos tech-bolagen ökar, ligger freemium-modellen helt rätt i tiden. Vi ser redan hur Collabs tar marknadsandelar och kommer att fortsätta att göra det i flera marknader och att vi kommer att kunna driva många nya kunder till Syncro Group.

 

Jag vill avsluta med att tacka för det förtroende som gamla och nya ägare gav i den nyemission som under kvartalet tillfört cirka 15 miljoner kronor. Att lyckas genomföra emissionen i den turbulenta marknad som rådde i december är ett styrketecken. Vi är mycket glada över att tidigare ägare ökade sitt ägande och att vi samtidigt fick in nya namnkunniga ägare som delar vår syn på Syncros starka framtidsutsikter. Finansieringen ger stabilitet och ännu bättre möjligheter att realisera vår strategiska plan. 

 

Vi ser att intresset och efterfrågan på våra nya erbjudanden ökar kontinuerligt, så det är med stor tillförlit jag ser framåt. Efter en omfattande omstrukturering av vår organisation, våra processer och vårt marknadserbjudande går vi med kraftfulla steg mot vår målsättning om att bli ett globalt skalbart och lönsamt bolag. Jag ser fram emot denna resa och att återkomma till er.

 

Ebbe Damm, VD

 

Presentation hos Infront Direkt Studios

Idag, den 22 februari 2023 kl. 08:00, kommenterar Syncro Groups VD Ebbe Damm rapporten tillsammans med Fredrik Grufvisare, VD för Syncro Groups dotterbolag Collabs, hos Infront Direkt Studios, som är en fristående del av Nyhetsbyrån Direkt. Se sändningen genom att klicka här.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ebbe Damm, VD och koncernchef

Telefon: 0705 46 46 00

E-post: ebbe.damm@16.16.187.127

 

Olof Lindblom, CMO

Telefon: 0761 74 28 25

E-post: olof.lindblom@16.16.187.127

 

Henrik Sundewall, CFO

Telefon: 0768 77 00 00

E-post: henrik.sundewall@16.16.187.127

 

Offentliggörande

Denna information är sådan information som Syncro Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 februari 2023.

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Syncro Group, en pionjär inom SaaS-lösningar för influencer marketing, meddelar idag att bolaget har tecknat ett strategiskt partnerskap med en ledande kommunikationsbyrå avseende influencer marktingplattformen Collabs. Denna ledande kommunikationsbyrå har en årlig omsättning på cirka 400 miljoner kronor.

Syncro Group, en pionjär inom SaaS-lösningar för influencer marketing, meddelar idag att de har tecknat ett strategiskt partnerskap med Scream Mediabyrå AB, en av Sveriges ledande mediebyråer.