Nordic Media House AB (SDMG) återkallar sin talan till Stockholms Tingsrätt om föreläggande mot Gigger Group AB

Share

Gigger Group AB (publ) (”Gigger” eller ”Bolaget”) meddelar att SDMG återkallar sin talan till Stockholms Tingsrätt gällande det mångmiljonbelopp SDMG felaktigt krävt Gigger Group på för sökoptimeringstjänster och som varit omskrivet genom artikel i Dagens Industri den 27 maj 2021.

 

Gigger Group AB blev den 27 maj uppmärksammade genom en grundlös artikel i Dagens Industri publicerad utan noggrann granskning av bakgrundsfakta, vilken beskrev att sökmotoroptimeringsföretaget SDMG, genom VD Mikael Olsson, skulle ha krävt Gigger på ett mångmiljonbelopp för tjänster de menade ha utfört för Bolaget. Gigger Group AB har i samband med den felaktiga och anklagande artikeln ett flertal gånger genom pressmeddelanden och offentliga uttalanden varit tydliga och beskrivit riktigheten i uppdragsbeskrivningen med det avtal som ursprungligen ingåtts med SDMG. I dessa tydliggöranden har Bolaget redogjort för sakomständigheterna kring de anklagelser som framförts mot Gigger som bolag, och dess t.f. VD Claes Persson som person.

De felaktiga anklagelserna har orsakat Bolaget stor skada både i form av skadat förtroende i marknaden och från aktieägare med kursras som följd, likväl som att värdefull tid att bemöta anklagelserna har belastat Bolagets organisation, och i en del fall även kundrelationer.

Gigger Group AB har sedan artikeln i Dagens Industri dock hanterat denna situation separat och fortsatt sin verksamhet på daglig basis utan minskat fokus på den befintliga affärsverksamheten. Det har aldrig funnits tveksamheter gällande Bolagets ställning i detta ärende, det har stått helt klart från början för Gigger och dess organisation att dessa falska anklagelser inte ska utgöra grund för ett minskat förtroende för Bolaget.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Gigger Group AB

Magnus Winterman, Head of Investor Relations

Telefon: 0702 95 99 55

E-post: magnus.winterman@gigger.sew

www.gigger.group    

 

Gigger Group AB

Claes Persson, t.f. VD

Telefon: 0722 24 70 50

E-post: claes.persson@gigger.se

www.gigger.group                       

 

Gigger Group AB är ett marknadsnoterat bolag med strategi att äga, förvalta och förädla Saas-bolag inom den nya marknadsekonomin. I portföljen återfinns bolag med SaaS-plattformar utvecklade med marknadens modernaste teknologier som var och ett är självförsörjande och som korsbefruktar de övriga bolagen i portföljen. Målsättningen är att i ett tidigt skede identifiera och förvärva SaaS-bolag som har en överlägsen affärsstrategi och en digital plattform som kan bli ledande inom sitt affärsområde. Varje bolag ska medverka till att öppna upp möjliga synergier mellan övriga bolag i gruppen.

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Idag, den 1 mars 2024, inleds teckningsperioden i Syncro Group AB:s (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner, med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningsperioden i företrädesemissionen löper från och med den 1 mars 2024 till och med den 15 mars 2024.

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) offentliggör ett EU-tillväxtprospekt (”Prospektet”) med anledning av Bolagets förestående nyemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner serie TO6 och TO7 med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 58,5 MSEK (”Företrädesemissionen”). Syncro Group har även erhållit ytterligare teckningsförbindelser och garantiåtaganden, innebärande att Företrädesemissionen därmed omfattas till cirka 49,2 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Bolaget har även handlat upp ett kortsiktigt brygglån från Formue Nord Fokus A/S ("Långivaren”) om 3 MSEK ("Brygglånet").

Företrädesemission 2024

Syncro främjar samarbete mellan människor och varumärken med innovativ teknik. Under 2024 kommer vi att skala upp vår AI-baserade influencer marketing-plattform, Collabs, som håller på att omforma det digitala landskapet inom området.

Forma framtiden tillsammans med oss genom att delta i företrädesemissionen.