Mycket stort intresse att teckna aktier i Gigger Group genom teckningsoption TO1 och bolaget tillförs ca 12,2 mkr i nytt kapital

Share

Gigger Group AB’s (publ) (”Gigger” eller ”Bolaget”) aktieägare visar på fortsatt stort förtroende för Bolaget och nyttjade sina teckningsoptioner för teckning till aktier av serie B i Gigger vilket gav ett utfall på närmare 98% nyttjandegrad. Gigger tillförs därmed ca 12,2 Mkr före emissionskostnader.

Som en del i den företrädesemission Bolaget genomförde omfattande cirka 12,4 mkr med teckningsperiod den 15 januari – 29 januari 2021 utfärdades teckningsoptioner av serie TO1. Varje teckningsoption av serie TO1 gav rätt till teckning till en (1) nyemitterad aktie av serie B i Bolaget under perioden 1 juni 2021 till och med 14 juni 2021. Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO1 motsvarade 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktier på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 17 maj 2021 till och med den 28 maj 2021, dock att teckningskursen kunde vara som lägst motsvarande Bolagets kvotvärde om 0,10 SEK per aktie och högst 0,50 SEK per aktie. Teckningskursen fastställdes till 0,50 SEK per aktie.

Totalt tecknades 24 378 393 B-aktier, genom utnyttjande av 24 378 393 teckningsoptioner vilket motsvarar en nyttjandegrad om ca 97,91%. Gigger tillförs därmed ca 12,2 mkr före emissionskostnader. Efter nyttjande av teckning av nya aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO1 2021/2021 kommer antalet B-aktier i Gigger Group AB att öka med 24 378 393 och därmed uppgå till totalt 167 727 192. Bolagets aktiekapital ökar därmed med 2 437 839,30 SEK, från 14 385 879,90 till 16 823 719,20 inkluderat Bolagets 510 000 A-aktier.

Claes Persson tf VD i Gigger kommenterar – ”Gigger Group AB är inne i en stark tillväxtfas och följer kursen mot våra utstakade mål. Intresset och stödet från befintliga och potentiella kunder och samarbetspartners är fortsatt grundmurat, även om vi har varit igenom en tuff medial period. Jag är fantastiskt nöjd att konstatera att intresset för att nyttja vår teckningsoption har varit så stor. Det här utfallet visar på en enormt underliggande styrka både i vår aktie och i det faktum att våra aktieägare har en övertygelse att fortsätta investera i Gigger på vår fortsatta framgångsresa.”

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är projektledare och emissionsinstitut till Gigger i samband med teckningsoption serie TO1. Eversheds Sutherland Advokatbyrå är legal rådgivare till Bolaget.

För mer information, vänligen kontakta:

Magnus Winterman, Head of Investor Relations

Telefon: 072-295 99 55

E-post: magnus.winterman@gigger.se                            

 

Claes Persson, tf VD

Telefon: 0722 24 70 50

E-post: claes.persson@gigger.se

www.gigger.group

Denna information är sådan information som Gigger Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s

marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 juni 2021 kl.10:40.

Gigger hjälper företag och gigarbetare att vinna i den nya tidens arbetsmarknad. Med marknadens modernaste mjukvaruplattform digitaliserar och förenklar vi administrationen för och av timanställda, temporära uppdragstagare samt frilansare, dvs den nya tidens arbetskraft – ”giggers” – i Sverige och internationellt. I Giggers plattform bygger företag upp sina personalpooler, schemalägger och hanterar löner, "giggaren" söker uppdrag, fakturerar och säkerställer betalning. Gigger – den nya tidens uppdragsgivare!

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Syncro Group, en pionjär inom SaaS-lösningar för influencer marketing, meddelar idag att de har tecknat ett strategiskt partnerskap med Scream Mediabyrå AB, en av Sveriges ledande mediebyråer.

Styrelsen för Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2024, beslutat om en riktad emission av aktier av serie B (den ”Riktade Emissionen”) till Fenja Capital II A/S, avseende garantiåtagande i samband med teckningsoption av serie TO6, samt till Mprwrd AB, Michel Issa Invest AB, Börsjakten AB och Loklint Invest AB (gemensamt ”Tecknarna”). Teckningskursen i den Riktade Emissionen har, efter förhandlingar med Tecknarna på armlängds avstånd, fastställts till 0,01 SEK per aktie, motsvarande teckningskursen vid nyttjande av teckningsoption av serie TO6, för vilken teckningsperioden nyligen avslutats.